Świadczenie wychowawcze

WNIOSEK RODZINA 500+

złożony w lipcu 2019 r. (elektronicznie) lub sierpniu 2019 r. świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019 r. zostanie wypłacone do końca października 2019 r.
złożony we wrześniu 2019 r. świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019 r. zostanie wypłacone do końca listopada 2019 r.
złożony w październiku 2019 r. świadczenie z wyrównaniem jedynie od października 2019 r. zostanie wypłacone do końca grudnia 2019 r.
złożony w listopadzie 2019 r. świadczenie z wyrównaniem jedynie od listopada 2019 r. zostanie wypłacone do końca stycznia 2020 r.
złożony w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. świadczenie z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone do końca lutego 2020 r.

Nie ma możliwości złożenia wniosków w formie papierowej w miesiącu lipcu, a wnioski które wpłyną skutkują odmową wszczęcia postępowania!

Nowy wniosek o świadczenie wychowawcze

INFORMACJA DOT. NOWEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO PROGRAMU 500+

Od 1 sierpnia 2019 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków metodą tradycyjną, papierową z programu Dobry Start (300+), o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenia rodzinne.

Ponadto przypominamy, że od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski o ww. świadczenia online poprzez:

1)           ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,

2)           PUE ZUS

3)           bankowość elektroniczną.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi czy adres w Państwa banku jest zgodny z adresem zamieszkania, gdyż może to spowodować przekierowanie wniosku do innego Organu, właściwego miejscowo.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

– zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Organ właściwy wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać osobiście informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, a świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Skip to content