Dodatki energetyczne

DODATEK ENERGETYCZNY

przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu),<

  • • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej),
  • • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020r.  dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • – 11,37 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • – 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • – 18,96 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

  • – przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
  • – posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
  • – zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

.

Skip to content