Oferty pracy w MOPS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

24-07-2019 r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty                                i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk

 Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze – Rozporządzenia RM z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936, z późn. zm.).

  1. Wymagania niezbędne kandydata:

spełnianie wymagań zgodnych z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych, z dnia 21 listopada 2008 roku określanych dla stanowisk urzędniczych, kandydat:

– jest obywatelem polskim, lub spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– cieszy się nieposzlakowaną opinią,


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, tel. 16-675-21-61, e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl.
  2. W sprawach dotyczących danych osobowych może Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@mops.przemysl.pl
  3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  1. CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

7..Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@mops.przemysl.pl

8. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9. Podanie przez Pana/i danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

10. Na podstawie Pańskich/Pani danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W innym przypadku Państwa dokumenty zostaną zutylizowane bez zwłoki w ciągu 48 godzin od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

15-02-2018 r

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY LUB ASYSTENT RODZINY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE
ZAPRASZAMY
do składania aplikacji w sekretariacie MOPS ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl
lub na adres mailowy sekretariat@mops.przemysl.pl
wymogi formalne, które muszą spełnić kandydaci na  pracownika socjalnego:

⦁ ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
⦁ posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
⦁ w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.) lub

⦁ przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
⦁ przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub
⦁ przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

⦁ przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne,  socjologia lub
⦁ przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła.
UWAGA
⦁ ukończona na w/w kierunkach inna specjalność niż praca socjalna np. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, pracownik socjalny, służby socjalne, praca socjalna i terapia społeczna, praca socjalna i resocjalizacja, polityka socjalna nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
⦁ ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika specjalna lub administracja nie uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada
⦁ wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
⦁ wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
⦁ wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zarówno w przypadku pracownika socjalnego jak i asystenta rodziny wymagana jest: podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.
Wymagane dokumenty:
⦁ CV, list motywacyjny,
⦁ kopia dyplomu,
⦁ w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu.
⦁ oświadczenie o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją„


1-06-2017 r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ogłoszenie do pobrania

25–5-2017 r

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora MOPS z dnia 10.05.2017 r. do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego

Protokół – do pobrania

17-05-2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora MOPS z dnia 10.05.2017 r.do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego

Protokół – do pobrania

19-04-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu: ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Administracyjnego

Do pobrania Ogłoszenie o naborze.

15-03-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ogłasza wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny wspierającej

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)

Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Do pobrania Ogłoszenie o naborze.

Do pobrania Załącznik Nr 1 Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierajaceja.

Do pobrania Załącznik Nr 2 Oświadczenie.

3-03-2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Poszukuje, na terenie miasta Przemyśla, kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY POMOCOWEJ

Do pobrania Ogłoszenie – Rodzina Pomocowa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu: Poszukuje, na terenie miasta Przemyśla, kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Do pobrania Ogłoszenie – Rodzina Wspierająca.

28-02-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje: Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Do pobrania Informacja o naborze.

Do pobrania Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora.

Skip to content