konkurs

Konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.

ROZSTRZYGNIĘCIE

OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego  z Funduszu Solidarnościowego”.

Działając na podstawie art.15 ust.2h i ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r., poz.571 ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza wynik konkursu na realizację zadania,    o którym mowa poniżej.

Nazwa zadania

Zlecenie w formie powierzenia realizacji w 2023 roku  Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
        Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego23 37-700 Przemyśl                    796.380,00 zł                796.380,00 zł    Oferta spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego              i wolontariacie ( Dz.U. z 2023r., poz.571) oraz          w ogłoszeniu           o otwartym konkursie ofert                                     35,20          

Przemyśl, dnia 30 marca 2023 r.

z up. Prezydenta Miasta Przemyśla

mgr Piotr Hryniszyn

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Ogłoszenie naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 10/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

 z dnia 06 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanego    z Funduszu Solidarnościowego.

§ 2

 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
 2. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 3. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
 4. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
 5. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie              o stronniczość lub interesowność.
 6. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,            ul. Leszczyńskiego 3, Ip. pok.2/9 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przmysl.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2023 r.

§ 3

 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023

                                                                              Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                              w Przemyślu

                                                                              z dnia 06 marca 2023 r.

FORMULARZ  OGŁOSZENIA

przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w komisji konkursowej na  realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanego    z Funduszu Solidarnościowego.

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata ( adres do korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail)
Funkcja pełniona w organizacji pozarządowej/podmiocie
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu ( proszę podać pełną nazwę oraz numer KRS lub właściwego rejestru, ewidencji potwierdzającej status prawny)
Opis doświadczenia i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach komisji konkursowe

Oświadczenie:

 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, w celu związanym z realizacją konkursu ofert w Ośrodku.
 3. Oświadczam, że dane które podaję są zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w tym z informacją o celu                i sposobach przetwarzania danych osobowych okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.

/……………………………………………………../              /……………………………………………………………/

             ( miejscowość, data)                                                  (podpis kandydata)

Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia której/ego występuje kandydat 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Zarządzenie Nr 9/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

z dnia 06 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art.18 ust.1 pkt 6 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021 r., poz.2268 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1 pkt 1 i pkt 7, art.5 ust.4 pkt 1, art.11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
 2. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji w 2023 roku usług asystenta zgodnie z zasadami określonymi w Programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
 3. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                                                                           Załącznik

                                                                                                           do zarządzenie Nr 9/2023

                                                                                                           Dyrektora MOPS w Przemyślu

                                                                                                           z dnia 6 marca 2023 r.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz.2268 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 pkt 1 i pkt 7, art.5 ust.4 pkt 1, art.11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn.zm.) jak i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r., poz.2057 ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 z dnia 07 maja 2019 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w 2023 roku na terenie miasta Przemyśla Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego      z Funduszu Solidarnościowego w okresie od dnia 01 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.    w formie powierzenia realizacji zadania oraz zaprasza do składania ofert

Rozdział I

Adresaci konkursu, zakres podmiotowy i przedmiotowy konkursu

 1. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Na realizację zadania publicznego zwanego dalej Programem Prezydent Miasta Przemyśla przeznacza środki finansowe w łącznej kwocie 796.380,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100 ).
 3. Prezydent Miasta Przemyśla przeznacza środki na koszty związane z obsługą Programu      w kwocie 8.727,60 zł ( słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 60/100).
 4. Głównym celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej “asystentem”, mających na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób z niepełnosprawnością do podejmowania codziennych aktywności, funkcjonowania w życiu społecznym, umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy też rozrywkowych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ze względu na niepełnosprawność.
 5. Uczestnikami Programu są 62 osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Przemyśla, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wymienionych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym:
 6. 12 dzieci w wieku do 16 roku życia spełniających zapisy działu V Programu,
 7. 24 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 8. 19 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprężoną,
 9. 7 osób  z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Usługi asystenta będą mogły świadczyć osoby nie będące członkami rodziny uczestników:
 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
 • Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy ),
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 • W trakcie realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.         o pomocy społecznej.
 • Usługi asystenta będą realizowane:
 • przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • limit godzin usług asystenta zadania wynosi:
 • na 1 uczestnika z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności                                 z niepełnosprawnością sprężoną 306 godzin w całym okresie realizacji zadania ( średnio 34 godziny miesięcznie ),
 • na 1 uczestnika z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 306 godzin w całym okresie realizacji zadania ( średnio 34 godziny miesięcznie ),
 • na 1 uczestnika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 270 godzin     w całym okresie realizacji zadania ( średnio 30 godzin miesięcznie ),
 • na 1 dziecko w wieku do 16 roku życia spełniające zapisy działu III Programu 270 godzin  w całym okresie realizacji zadania ( średnio 30 godzin miesięcznie ).
 • W ramach Programu usługi asystenta powinno świadczyć 15 osób.
 • Środki finansowe określone w pkt 2 zostaną przeznaczone na:
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta w wysokości nie większej niż 40,00 zł za jedną godzinę zegarową,
 • koszty ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem realizatora Programu,
 • koszty zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów towarzyszących uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi,
 • koszty, o których mowa w punkcie 3 mogą być wydatkowane w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie i nie większej niż 2.508 zł w całym okresie realizacji zadania na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz nie większej niż 500 zł miesięcznie i nie większej niż 4.293 zł zł w całym okresie realizacji zadania dla asystenta wykonującego  usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.
 1. Usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w pkt 5. Asystenci mają obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.
 2. Uczestnik Programu nie może ponosić odpłatności za usługi asystenta.

Rozdział II

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji Programu określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie              ( Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz. U.z 2020 r., poz.1787 z późn. zm.).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 3. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na realizację Programu.
 4. Dotację na powierzenie realizacji Programu otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Zastrzega się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
 6. wysokość przyznanej dotacji będzie określona w umowie.

Rozdział III

Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Konkurs obejmuje Program, który będzie realizowany w terminie od dnia 01 kwietnia     2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Realizatorem Programu może być wyłącznie podmiot, który prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.
 3. Ogłoszenie przez Dyrektora MOPS w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia z wybranym podmiotem pisemnej umowy na realizację Programu.
 4. Ramowy wzór umowy został określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz.2057 ).
 5. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a podmiot podejmuje się realizacji Programu, wówczas może on zmniejszyć zakres rzeczowy Programu zachowując jego podstawowe cele merytoryczne.
 6. W przypadku, gdy podmiot otrzyma dotację inną niż wnioskowana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu realizacji Programu wraz z zaktualizowanym harmonogramem ( jeżeli ulega zmianie ). Dokumenty te winny być podpisane przez osoby uprawnione.
 7. W przypadku składania ofert wspólnej należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi zgodnie z art.3 ust.2 oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły niniejszą ofertę, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację Programu.
 8. Zleceniobiorca winien dostarczyć dokumenty, o których mowa w ust.7 i 8 w biurze podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Ośrodka ) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu,            ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia przez Dyrektora MOPS rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Przy składaniu oferty wspólnej należy wskazać sposób reprezentowania tych podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji Programu będą wykonywać poszczególne organizacje i jakie rodzaje kosztów będą opłacane z konta tych organizacji.
 10. W przypadku udzieleni dotacji organizacjom lub podmiotom, które złożyły ofertę wspólną, w umowie zostaną określone prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotu, w tym ich świadczenia składające się na realizację Programu.
 11. Organizacje i podmioty składające ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie dotowanego Programu.
 12. Umowę ze strony podmiotu podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem, a w przypadku oferty wspólnej osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów zgodnie ze sposobem reprezentowania określonym w złożonej ofercie.
 13. Przekazanie środków finansowych na konto Zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.
 14. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 15. Podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r., poz.2057 ).
 16. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Programu.
 17. Zleceniodawca może dokonać kontroli i oceny realizacji Programu w szczególności            w zakresie:
 18. stanu realizacji zadania,
 19. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 20. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 21. prawidłowości prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 1. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania Programu zgodnie z umową.
 2. Uczestnicy realizowanego Programu muszą być informowani o finansowaniu zadania ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia Programu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy MOPS w Przemyślu a wyłonionym podmiotem.
 4. Podmiot może odstąpić od realizacji Programu w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie. W tym przypadku ma on obowiązek pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o swojej decyzji w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia Dyrektora MOPS             o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
 5. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od zlecenia realizacji Programu w sytuacji, gdy nie otrzyma środków finansowych od Wojewody w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział IV

Kwalifikowalność kosztów

 1. Ze środków konkursu pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku.
 2. Koszty będą kwalifikowane jeżeli:
 3. pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko jeden uczestnik Programu,
 4. będzie prowadzona ewidencja biletów jednorazowych zawierająca m. inn. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu wykorzystania biletów,
 5. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta udostępnionego przez osobę trzecią lub ewidencja kosztów przejazdu innymi środkami transportu.
 6. Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji Programu,         o którym mowa w rozdziale III pkt 1.
 7. Za datę ponoszenia kosztu przyjmuje się w przypadku wydatków pieniężnych                      w szczególności:
 8. ponoszonych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu realizującego usługę asystenta tj. datę księgowania operacji,
 9. ponoszonych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu płatniczego pod warunkiem dokonania spłaty tej należności do końca okresu rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego,
 10. ponoszonych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności w kwocie brutto tj. wraz        z podatkiem VAT, z wyjątkiem przypadku, gdy podatek ten może być odliczony od podatku należnego lub zwróconego.
 • Środki finansowe przyznane na realizację Programu muszą być wykorzystane zgodnie         z umową zawartą pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a wyłonionym podmiotem.
 • Podmiot otrzymujący środki finansowe zobowiązany jest do ich rozliczenia, a także do zwrotu niewykorzystanej ich części w sposób i w terminach wskazanych w umowie.
 • Kosztami niekwalifikowanymi zadania są:
 • odsetki od zadłużenia,
 • kwoty i koszty pożyczki lub kredytu,
 • kary i grzywny,
 • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm. ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sieprnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2022 r., poz.2651 z późn. zm. ),
 • nagrody, premie, ekwiwalent za urlop, zasiłki chorobowe i koszt przejazdu asystenta do i od uczestnika,
 • usługi asystenta świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Rozdział V

Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert ustala się do dnia 28 marca 2023 r. do godziny 15.30.
 2. Podmiot zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia      24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań          ( Dz.U.z 2018r., poz.2057 ).
 3. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu.
 4. Oferty należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem:” Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pt:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w biurze podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do MOPS ) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl.
 5. Złożenie oferty może zostać potwierdzone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 6. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Rozdział VI

Termin, kryteria i tryb wyboru oferty

 1. Wymagane załączniki:
 2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów             w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu/podmiotów składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
 3. kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego,    o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Załączniki muszą spełniać wymogi ważności tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione:
 • w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być opatrzona datą oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
 • jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona załącznika winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 • Wszystkie pola oferty powinny zostać wypełnione.
 • Oferta, aby zostać uznana za prawidłową musi spełniać następujące kryteria:
 • złożona została przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie,
 • została złożona na właściwym formularzu,
 • złożona została w terminie wymaganym w regulaminie konkursu,
 • zadanie jest zgodne z celami i założeniami konkursu,
 • jest zgodna z działalnością statutową oferenta,
 • musi być czytelna tzn. zaleca się, aby była wypełniona maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości,
 • termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymienionym w niniejszym ogłoszeniu,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym ( nie zawiera błędów rachunkowych ),
 • kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów ( należy podać odpowiedni rodzaj miary np. umowa o dzieło/zlecenie, usługa ),
 • musi być podpisana przez osoby uprawnione ( podpisy muszą być czytelne z podaniem imienia, nazwiska i funkcji lub opatrzone pieczęcią imienną i parafowane ).
 • Złożone ofert zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Dyrektora MOPS.
 • Po weryfikacji formalnej Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej                      i przedstawia Dyrektorowi MOPS wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji        i wykaz ofert, którym nie udziela rekomendacji.
 • Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
 • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta ( 0-10 pkt ),
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                  w odniesieniu do do zakresu rzeczowego zadania ( 0-10 pkt ),
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy pomocy których oferent będzie realizował zadania publiczne ( 0-10 pkt ),
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków             ( 0-10 pkt ).
 • Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Dyrektor MOPS w formie ogłoszenia o wyborze.
 • Od decyzji Dyrektora MOPS w przedmiocie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
 • Po zakończeniu procedury konkursowej Dyrektor MOPS ogłosi informację o wynikach konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane oferentom.

                                                                                 Załącznik

                                                                                do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Niniejszym potwierdza się złożenie oferty do konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt.:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

                                                                 /………………………………………………………………………………/           

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych   w formie noclegowni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i od dnia 01 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

            Działając na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz.1327  z późn. zm. ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Przemyślu u n i e w a ż n i a  otwarty konkurs ofert z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty.

  Zadanie nr 1.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych       w formie noclegowni – brak rozstrzygnięcia.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
    brak oferty           0,00 zł           0,00 zł        brak oferty                0,00          

Zadanie nr 2.

Wspieranie działalności polegającej za zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni – brak rozstrzygnięcia.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
    brak oferty             0,00 zł           0,00 zł         brak oferty              0,00           

Przemyśl, dnia 10 stycznia 2023 r.

12 grudzień 2022 r.

Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
 2. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 3. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
 4. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
 5. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie              o stronniczość lub interesowność.
 6. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,            ul. Leszczyńskiego 3, Ip. pok.2/9 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.

§ 3

 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
z dnia 12 grudnia 2022 r.

FORMULARZ  OGŁOSZENIA

przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w komisji konkursowej na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata ( adres do korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail)
Funkcja pełniona w organizacji pozarządowej/podmiocie
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu ( proszę podać pełną nazwę oraz numer KRS lub właściwego rejestru, ewidencji potwierdzającej status prawny)
Opis doświadczenia i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach komisji konkursowe

Oświadczenie:

 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, w celu związanym z realizacją konkursu ofert w Ośrodku.
 3. Oświadczam, że dane które podaję są zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w tym z informacją o celu                i sposobach przetwarzania danych osobowych okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.

/……………………………………………………../              /……………………………………………………………/

             ( miejscowość, data)                                                  (podpis kandydata)

Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia której/ego występuje kandydat 

12 grudzień 2022 r.

Zarządzenie Nr 22/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni w okresie od dnia  05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia   05 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i od dnia 01 października 2023 r. do dnia   31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), art.18 ust.1 pkt 6 i art. 25 ust.1, ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.     o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz.2268 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie               ( Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.) i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz.2057) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia  07 maja 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni w okresie od dnia 05 stycznia    2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i od dnia 01 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust.1, w tym termin składania ofert jak również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, okres jego realizacji i kryteria stosowane przy ocenie ofert określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
 3. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie zlecenie realizacji zadań publicznych następuje na podstawie umowy, po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

            Na terenie miasta Przemyśla nie funkcjonują formy wsparcia osób bezdomnych w postaci noclegowni i ogrzewalni. Jest to pomoc niezbędna i konieczna dla osób, które wskutek różnych sytuacji życiowych nie maja możliwości schronienia przed  niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi związanymi z warunkami pogodowymi.

            Z uwagi na powyższe przedmiotowym zarządzeniem ogłasza się otwarty konkurs ofert na  finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2022

                                                                              Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                              w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2022 r.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2021 r., poz.2268 z późn.zm.) oraz art.11 ust.1 i ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2022 r., poz.1327 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.            w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r., poz.2057) oraz upoważnienia         Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej,        w tym:

Zadanie nr 1.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni ( min. 7-10 miejsc).

Zadanie nr 2.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni.

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

– organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaje zadań i wysokość dotacji:
 1. Zadanie nr 1: Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni ( min. 7-10 miejsc) – kwota dotacji na realizację zadania w 2023 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej – 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 2. Prowadzenie noclegowni ma polegać na:
 3. prowadzeniu placówki przez 365 dni w roku w godzinach:
 4. od 1 października do 31 marca – od 18.00 do 8.00,
 5. od 1 kwietnia do 30 września – od 19.00 do 7.00.
 6. zapewnieniu tymczasowego schronienia w postaci miejsc do spania w ogrzewanym pomieszczeniu ( temp. w sezonie grzewczym min. 20 C),
 7. zabezpieczeniu spożycia posiłku i gorącego napoju,
 8. umożliwieniu skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży,
 9. spełnianiu minimalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
 • Zadanie nr 2: Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni – kwota dotacji na realizację zadania w 2023 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej – 7.000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 • Prowadzenie ogrzewalni ma polegać na:
 • prowadzeniu placówki w okresie od 5 stycznia do 30 kwietnia i od 1 października do          31 grudnia przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę, jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia,
 • możliwości ogrzania się w pomieszczeniu, w którym temp. nie jest niższa niż 18 C,
 • zapewnieniu gorącego napoju i możliwości wymiany odzieży lub jej dezynfekcji dezynsekcji,
 • spełnianiu minimalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. O dotację w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w pkt II ogłoszenia mogą się ubiegać podmioty wymienione w pkt I, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na terenie Miasta Przemyśla na rzecz jego mieszkańców.
 2. Oferent może złożyć ofertę na dwa zadania- na każde z osobna bądź tylko na jedno z zadań.
 3. W ramach otwartego konkursu ofert dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert są przyznawane poprzez zawarcie umowy.
 6. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, zaś przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości podanej przez oferenta w kosztorysie.
 8. W ramach przyznanych dotacji rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcie umowy – nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.
 9. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.
 10. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadań określonych w ogłoszeniu zobowiązuje się do ich wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 11. W przypadku przyznania dotacji wnioskodawcy są zobowiązani w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej MOPS w Przemyślu wyników konkursu dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcie umowy tj:
 12. oświadczenie o przyjęciu dotacji,
 13. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej dotacji ( prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą),
 14. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
 15. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust.11 skutkuje nieotrzymaniem dotacji.
 16. Dyrektor MOPS w Przemyślu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania dotacji na realizację przedmiotowych zadań.
 1. Termin i warunki realizowania zadania publicznego
 1. Zadania, o których mowa w ogłoszeniu realizowane będą w terminie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. ( noclegownia ) i w okresie od dnia  05 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i od dnia 01 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. ( ogrzewalnia )  w lokalu oferenta na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w umowie zawartej z oferentem.
 2. Podmioty, które będą realizować zadania powinny posiada niezbędne doświadczenie            i spełniać wymogi formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego            i o wolontariacie.
 3. Oferent realizujący zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania zleceniodawcy     o planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania i realizację umowy.
 • Termin, miejsce, tryb i warunki składania ofert
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do dnia               02 stycznia 2023 r. do godz.15.00 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( decyduje data wpływu do MOPS w Przemyślu).
 2. Oferta, która wpłynie po upływie w/w terminu nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Oferta winna być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r., poz.2057) – wraz z wymaganymi załącznikami dla każdego z zadania z osobna. Formularz winien być wypełniony czytelnie, kompletnie a miejsca nie wypełnione przekreślone. Złożenie oferty na druku niezgodnym z w/w rozporządzeniem skutkować będzie powstaniem błędu formalnego i odrzuceniem oferty.
 4. Oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert winny być złożone w określonym terminie, w zamkniętej kopercie z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu, na właściwych drukach z kompletem załączników i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 5. W przypadku składania oferty na dwa lub więcej zadań dopuszcza się dołączenie tylko jednego kompletu w/w dokumentów ( nie dot. kalkulacji kosztów).
 6. Każdą stronę załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione z datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 • Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu. Komisja Konkursowa będzie działać w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej.
 2. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień.
 3. Przed dokonaniem wyboru oferenta zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Komisję Konkursową terenu schroniska, noclegowni  i ogrzewalni w celu zweryfikowania informacji zawartych w ofercie.
 4. Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową ofert na podstawie ilości uzyskanych punktów ( łącznie oferent za ocenę merytoryczną może uzyskać 100 pkt) i zarekomenduje do realizacji zadania publicznego ofertę z najwyższą ilością punktów, a następnie przedłoży dokumentacje konkursową Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Konkurs rozstrzyga Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie jest przekazywane do akceptacji Prezydentowi Miasta Przemyśla.
 6. Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 7. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentom.
 8. Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 04 stycznia 2023 r.
 9. Ogłoszenie zawierające ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń MOPS w Przemyślu, w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej MOPS.  

Kryteria formalne.

 1. Do udziału w konkursie ofert ( oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
 2. złoży ofertę na obowiązującym formularzu ofert,
 3. wypełni wszystkie wymagane pola formularza ofertowego,
 4. dołączy do oferty wszystkie wymagane załączniki:
 5. ostatni aktualny wydruk z rejestru, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności,
 6. pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,
 7. tytuł prawny do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie,
 8. sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),
 9. sprawozdanie finansowe za rok 2021 sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.z 2021 r., poz.217) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),
 10. aktualny statut organizacji oraz regulamin organizacyjny podmiotu,
 11. oświadczenie o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł na ten sam cel,
 12. oświadczenie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z z otwartym konkursem ofert,     w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
 13. uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje/ doświadczenie zawodowe pracowników. 
 14. oferta będzie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
 15. oferta będzie złożona w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu,
 16. oferent będzie uprawniony do złożenia oferty zgodnie z art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 17. działalność statutowa oferenta będzie zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.
 18. Oferenci przystępujący do konkursu ofert działający wspólnie, którzy zamierzają złożyć ofertę wspólną są zobowiązani przy jej składaniu spełnić warunki określone w art.14 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria merytoryczne. / max. 100 pkt/

 1. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym udział środków własnych ( udział środków własnych dot. tylko wsparcia zadania publicznego) – do 50 pkt,
 2. ocena możliwości organizacyjnych realizacji zadania publicznego przez oferenta ( zasoby lokalowe, kadrowe, rzeczowe) – do 20 pkt,
 3. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków publicznych na realizację podobnych zadań w poprzednich okresach – do 20 pkt,
 4. doświadczenie o realizacji podobnych projektów w poprzednich okresach – do 10 pkt.
 • Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2021 i 2022 roku:

W latach 2020 – 2022 zadania objęte niniejszym konkursem ofert nie były realizowane na terenie miasta

Przemyśla.

10.01.2022 r

UNIEWAŻNIENIE

OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych   w formie noclegowni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia        31 grudnia 2022 r. oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. i od dnia 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

            Działając na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1057                  z późn. zm. ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Przemyślu u n i e w a ż n i a  otwarty konkurs ofert z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty.

  Zadanie nr 1.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych       w formie noclegowni – brak rozstrzygnięcia.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
    brak oferty           0,00 zł           0,00 zł        brak oferty                0,00          

Zadanie nr 2.

Wspieranie działalności polegającej za zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych       w formie ogrzewalni – brak rozstrzygnięcia.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
    brak oferty             0,00 zł           0,00 zł         brak oferty              0,00           

Przemyśl, dnia 10 stycznia 2022 r.


29.11.2021 r

Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. i od dnia 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz.1372 z późn. zm.), art.18 ust.1 pkt 6 i art. 25 ust.1, ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.) i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz.2057) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia  07 maja 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni w okresie od dnia 01 stycznia    2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. i od dnia 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust.1, w tym termin składania ofert jak również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, okres jego realizacji i kryteria stosowane przy ocenie ofert określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
 3. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie zlecenie realizacji zadań publicznych następuje na podstawie umowy, po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

            Na terenie miasta Przemyśla nie funkcjonują formy wsparcia osób bezdomnych w postaci noclegowni i ogrzewalni. Jest to pomoc niezbędna i konieczna dla osób, które wskutek różnych sytuacji życiowych nie maja możliwości schronienia przed  niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi związanymi z warunkami pogodowymi.

            Z uwagi na powyższe przedmiotowym zarządzeniem ogłasza się otwarty konkurs ofert na  finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2021

                                                                              Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                              w Przemyślu z dnia 29 listopada 2021 r.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2020 r., poz.1876 z późn.zm.) oraz art.11 ust.1 i ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r., poz.2057) oraz upoważnienia         Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

Zadanie nr 1.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni ( min. 7-10 miejsc).

Zadanie nr 2.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni.

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

– organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaje zadań i wysokość dotacji:
 1. Zadanie nr 1: Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni ( min. 7-10 miejsc) – kwota dotacji na realizację zadania w 2022 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej – 25.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Prowadzenie noclegowni ma polegać na:
 3. prowadzeniu placówki przez 365 dni w roku w godzinach:
 4. od 1 października do 31 marca – od 18.00 do 8.00,
 5. od 1 kwietnia do 30 września – od 19.00 do 7.00.
 6. zapewnieniu tymczasowego schronienia w postaci miejsc do spania w ogrzewanym pomieszczeniu ( temp. w sezonie grzewczym min. 20 C),
 7. zabezpieczeniu spożycia posiłku i gorącego napoju,
 8. umożliwieniu skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży,
 9. spełnianiu minimalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
 • Zadanie nr 2: Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni – kwota dotacji na realizację zadania w 2022 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej – 7.000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 • Prowadzenie ogrzewalni ma polegać na:
 • prowadzeniu placówki w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę, jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia,
 • możliwości ogrzania się w pomieszczeniu, w którym temp. nie jest niższa niż 18 C,
 • zapewnieniu gorącego napoju i możliwości wymiany odzieży lub jej dezynfekcji dezynsekcji,
 • spełnianiu minimalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. O dotację w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w pkt II ogłoszenia mogą się ubiegać podmioty wymienione w pkt I, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na terenie Miasta Przemyśla na rzecz jego mieszkańców.
 2. Oferent może złożyć ofertę na dwa zadania- na każde z osobna bądź tylko na jedno z zadań.
 3. W ramach otwartego konkursu ofert dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert są przyznawane poprzez zawarcie umowy.
 6. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, zaś przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości podanej przez oferenta w kosztorysie.
 8. W ramach przyznanych dotacji rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcie umowy – nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.
 9. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.
 10. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadań określonych w ogłoszeniu zobowiązuje się do ich wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 11. W przypadku przyznania dotacji wnioskodawcy są zobowiązani w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej MOPS w Przemyślu wyników konkursu dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcie umowy tj:
 12. oświadczenie o przyjęciu dotacji,
 13. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej dotacji ( prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą),
 14. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
 15. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust.11 skutkuje nieotrzymaniem dotacji.
 16. Dyrektor MOPS w Przemyślu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania dotacji na realizację przedmiotowych zadań.
 1. Termin i warunki realizowania zadania publicznego
 1. Zadania, o których mowa w ogłoszeniu realizowane będą w terminie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ( noclegownia ) i w okresie od dnia do 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. i od dnia 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ( ogrzewalnia )  w lokalu oferenta na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w umowie zawartej z oferentem.
 2. Podmioty, które będą realizować zadania powinny posiada niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferent realizujący zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania zleceniodawcy o planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania i realizację umowy.
 • Termin, miejsce, tryb i warunki składania ofert
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2021 r. do godz.15.00 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( decyduje data wpływu do MOPS w Przemyślu).
 2. Oferta, która wpłynie po upływie w/w terminu nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Oferta winna być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r., poz.2057) – wraz z wymaganymi załącznikami dla każdego z zadania z osobna. Formularz winien być wypełniony czytelnie, kompletnie a miejsca nie wypełnione przekreślone. Złożenie oferty na druku niezgodnym z w/w rozporządzeniem skutkować będzie powstaniem błędu formalnego i odrzuceniem oferty.
 4. Oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert winny być złożone w określonym terminie, w zamkniętej kopercie z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu, na właściwych drukach z kompletem załączników i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 5. W przypadku składania oferty na dwa lub więcej zadań dopuszcza się dołączenie tylko jednego kompletu w/w dokumentów ( nie dot. kalkulacji kosztów).
 6. Każdą stronę załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione z datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 • Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu. Komisja Konkursowa będzie działać w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej.
 2. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień.
 3. Przed dokonaniem wyboru oferenta zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Komisję Konkursową terenu schroniska, noclegowni  i ogrzewalni w celu zweryfikowania informacji zawartych w ofercie.
 4. Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową ofert na podstawie ilości uzyskanych punktów ( łącznie oferent za ocenę merytoryczną może uzyskać 100 pkt) i zarekomenduje do realizacji zadania publicznego ofertę z najwyższą ilością punktów, a następnie przedłoży dokumentacje konkursową Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Konkurs rozstrzyga Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie jest przekazywane do akceptacji Prezydentowi Miasta Przemyśla.
 6. Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 7. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentom.
 8. Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.
 9. Ogłoszenie zawierające ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń MOPS w Przemyślu, w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej MOPS.  

Kryteria formalne.

 1. Do udziału w konkursie ofert ( oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
 2. złoży ofertę na obowiązującym formularzu ofert,
 3. wypełni wszystkie wymagane pola formularza ofertowego,
 4. dołączy do oferty wszystkie wymagane załączniki:
 5. ostatni aktualny wydruk z rejestru, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności,
 6. pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,
 7. tytuł prawny do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie,
 8. sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),
 9. sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.z 2021 r., poz.217) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),
 10. aktualny statut organizacji oraz regulamin organizacyjny podmiotu,
 11. oświadczenie o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł na ten sam cel,
 12. oświadczenie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z z otwartym konkursem ofert,     w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
 13. uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje/ doświadczenie zawodowe pracowników. 
 14. oferta będzie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
 15. oferta będzie złożona w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu,
 16. oferent będzie uprawniony do złożenia oferty zgodnie z art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 17. działalność statutowa oferenta będzie zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.
 18. Oferenci przystępujący do konkursu ofert działający wspólnie, którzy zamierzają złożyć ofertę wspólną są zobowiązani przy jej składaniu spełnić warunki określone w art.14 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria merytoryczne. / max. 100 pkt/

 1. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym udział środków własnych ( udział środków własnych dot. tylko wsparcia zadania publicznego) – do 50 pkt,
 2. ocena możliwości organizacyjnych realizacji zadania publicznego przez oferenta ( zasoby lokalowe, kadrowe, rzeczowe) – do 20 pkt,
 3. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków publicznych na realizację podobnych zadań w poprzednich okresach – do 20 pkt,
 4. doświadczenie o realizacji podobnych projektów w poprzednich okresach – do 10 pkt.
 • Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2019 i 2020 roku:

W latach 2020 – 2021 zadania objęte niniejszym konkursem ofert nie były realizowane na terenie miasta Przemyśla.


03.11.2019 r

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzonej w ramach projektu „Przemyślany Rozwój” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na terenie Miasta Przemyśla w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2020 r.

09.10.2019 r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.


22.03.2019 r

Zarządzenie Nr 38/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 37/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

22.03.2019 r

Rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyślany Rozwój”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0017/18-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 września 2020 r

.Rozstrzygniecie konkursów ofert 22-03-2019

Wyniki konkursu dostępne są:

– w Biuletynie Informacji Publicznej,
– na stronie internetowej ośrodka
– na stronie internetowej projektu www.projekty.mops.przemysl.pl,  – na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, Leszczyńskiego 3


08.03.2019 r

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 lutego 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

15.02.2019 r

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2019r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie ogłoszenie otwartych konkursów

Konkurs Nr 1 – Organizacja indywidualnego doradztwa zawodowego

Konkurs Nr 2 – Organizacja kursu kompetencji cyfrowych

Konkurs Nr 3 – Organizacja certyfikowanych szkoleń zawodowych

Konkurs Nr 4 – Organizacja staży zawodowych

Konkurs Nr 5 – Aktywizacja zdrowotna

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie

Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2019r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Nr 13/2019 – Nabór kandydatów do komisji konkursowej


04.02.2019 r

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 04 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzneie nr 10/2019 z załałcznikiem “Formularz Ogłoszenia” – pobierz

Klauzula informacyjna – pobierz


31.01.2019 r

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 lutego 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 8/2019 – pobierz

Uzasadnienie – pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2019 – pobierz

Klauzula informacyjna


 

23.01.2019 r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 2/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym
i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 2/2019 – pobierz

Załłącznik Nr 1 – aktywizacja zawodowa – ogłoszenie o konkursie

Załłącznik Nr 2 – aktywizacja zdrowotna – ogłosznie o konkursie

Kalkulacja kosztów – wzór

Sprawozdanie – wzór

Oferta realizacji zadania publicznego

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 3/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

Zarządzenie Nr 3/2019 – pobierz

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna


21.12.2018 r

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 39/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 39/2018 – do pobrania

Zarządzenie Nr 38/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 38/2018 – do pobrania

Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu – Unieważnienie konkursu z dnia 29 listopada 2018 r.

Unieważnienie konkursu – do pobrania.

—————————————————————————————-

12.12.2018 r

Klauzula informacyjna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na usługę przygotowania, dowożenia i wydawania posiłków (obiadów) dwudaniowych do miejsc zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- do pobrania

—————————————————————————————-

29.11.2018 r

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 33/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 29 listopada 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej polegających na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn na terenie Miasta Przemyśla oraz zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert

—————————————————————————————-

20.04.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – do pobrania

11.04..2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursów

Rozstrzygnięcie konkursów – do pobrania

21.03.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym
w ramach realizacji projektu wieloletniego: „Aktywny Przemyśl 2014-2020”.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursów

Załacznik nr 1 – Konkurs


09.03.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyśl szanse na zmiany” oraz „Aktywny Przemyśl 2014-2020” opracowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursów.

Załącznik nr 1 – Konkurs – Certyfikowane Szkolenia Zawodowe

Załącznik nr 2 – Konkurs – Stacjonarne Zajęcia Rehabilitacyjne dla 20 osób

Załącznik nr 3 – Konkurs – Stacjonarne Zajęcia Rehabilitacyjne dla 10 osób

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów na członków komisji


06.03.2018 r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przestawia – Rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – do pobrania.

7.02.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym
w ramach realizacji projektu wieloletniego: „Przemyśl szanse na zmiany”.

Załączniki:

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursu

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej.
Załącznik:

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie komisji konkursowej – nabór kandydatów


06.02.2018 r.

Wyniki III tury rekrutacji w ramach projektu “Aktywny Przemyśl 2014-2020”

Lista rankingowa III PROFIL

Lista rankingowa BIERNE

Lista rezerwowa BIERNE

Lista rezerwowa III PROFIL

Lista zakwalifikowanych BIERNE

Lista zakwalifikowanych III PROFIL

 

17.01.2018 r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzonej w ramach projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na terenie Miasta Przemyśla w okresie od 01 września 2016 r. do 31 lipca 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 7.8.2.RPOWP.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wybór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1.8.2.RPOWP.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku

Wybór oferty – materiały szkoleniowe

08.01.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Unieważnienia zapytania ofertowego nr 10.8.2.RPOWP.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego


08.01.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Unieważnienia zapytania ofertowego nr 10.8.2.RPOWP.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego


08.01.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 8.8.2.RPOWP.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zawiadomienie o wyborze – 8.8.2.RPOWP.2017


08.01.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 9.8.2.RPOWP.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zawiadomienie o wyborze – 9.8.2.RPOWP.2017


08.01.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: wykonania materiałów szkoleniowych – 33 zestawów (teczka, długopis, notes) dla uczestników/czek projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe 1.8.2.RPOWP.2018

Zapytanie ofertowe – MATERIAŁY SZKOLENIOWE — Załączniki do zapytania ofertowego


28.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: przeprowadzenia grupowych treningów motywacyjnych z elementami społeczno-interpersonalnymi dla uczestników/czek projektu.

Zapytanie ofertowe – Treningi motywacyjne

Zapytanie ofertowe – Treningi motywacyjne – Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: przeprowadzenia Warsztatów kompetencji społecznych i osobistych dla uczestników/czek projektu.

Zapytanie ofertowe – Trener PAI

Zapytanie ofertowe trener PAI – Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: świadczenia usługi cateringowej dla 18 uczestników/czek projektu podczas treningów motywacyjnych z elementami społeczno-interpersonalnymi.

Zapytanie ofertowe – Catering

Zapytanie ofertowe catering – Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: wykonania materiałów szkoleniowych – 33 zestawów (teczka, długopis, notes) dla uczestników/czek projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe – Materiały szkoleniowe

Zapytanie ofertowe – MATERIAŁY SZKOLENIOWE — Załączniki do zapytania ofertowego

20.12.2017 r.

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Aktywny Przemyśl 2014-2020”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie; Umowa nr RPPK.08.02.00-18-0024/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 września 2016r. do 30 czerwca 2018r.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursów

Załącznik nr 1 – Konkurs Indywidualne Doradztwo Zawodowe

Załącznik nr 2 – Konkurs Certyfikowane Szkolenia Zawodowe

Ogłasza się otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego Aktywny Przemyśl 2014-2020”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie; Umowa nr RPPK.08.02.00-18-0024/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów

10.12.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyśl szansę na zmiany”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 października 2016r. do 31 lipca 2018r.

Unieważnienie konkursu – pobierz


11.11.2017 r.

Zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w sprawie otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursu.

Ogłoszenie o konkursie.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

6.11.2017 r.

Na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyśl szansę na zmiany”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 października 2016r. do 31 lipca 2018r.

11.10.2017 r.

Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 11 października 2017r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego: „Przemyśl szanse na zmiany” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursu do pobrania.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn.zm. ) w związku z art.11 ust.1 i 2, art.13, art. 15 – art. 18a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817
z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r.
– Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji
o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyśl szansę na zmiany”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 października 2016r. do 31 lipca 2018r. zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w poniższym zakresie nastąpi w formie powierzenia
i udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

Ogłoszenie o konkursie do pobrania.

Zarządzenie Nr 37/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej do pobrania


29.08.2017 r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

31.07.2017 r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Zarządzenie Dyrektora MOPS – konkurs

Załącznik nr 1 – ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Dyrektora MOPS – nabór kandydatów z NGO


22.06.2017r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

8.06.2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektów wieloletnich

Zarządzenie 24/2017 – Do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Skip to content