Druki do pobrania

Wniosek na zwrot VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem

Wniosek o dodatek elektryczny z klauzulą informacyjną RODO

Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła z klauzulą informacyjną RODO

Wniosek o dodatek węglowy wraz z klauzulą informacyjną RODO

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku WĘGLOWEGO


Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wnioski o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Czyste powietrze

Wniosek do programu Czyste Powietrze od 01.08.2021

Komunikat Czyste Powietrze

Klauzula informacyjna – Czyste powietrze

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WYBÓR ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU NA KTÓRY BĘDZIE SKŁADANY WNIOSEK.

KARTA INFORMACYJNA Koperta życia w Przemyślu

Wniosek oraz zaświadczenie dot. Domów Pomocy Społecznej

Wniosek o skierowanie do DPS

Zaświadczenia lekarskie – zestaw formularzy

Zaświadczenie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zaświadczenie lekarskie dla osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Zaświadczenie psychologa

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Oświadczenie

Orzeczenie lekarskie

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 21.06.2023 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2023/2024

Klauzula informacyjna RODO -Świadczenia Rodzinne

 

Na podst. art. 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm), art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U z 2022r. poz. 1205), minister właściwy do spraw rodziny określa następujące wzory wniosków oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:

– świadczeń rodzinnych,

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Program „Przemyskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej”

Warunki otrzymania Karty “Przemyskiej Rodziny 3+” i Rodziny Zastępczej

Wniosek o wydanie Karty “Przemyskiej Rodziny 3+” i Rodziny Zastępczej

Klauzula RODO Karty “Przemyskiej Rodzina 3+” i Rodziny Zastępczej

Pomoc Środowiskowa

Wniosek o udzielenie pomocy społecznej

Oświadczenie dotyczące sposobu płatności

Oświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Wniosek o  przyznanie  usług opiekuńczych

Indywidualny zakres usług opiekuńczych

Wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Indywidualny zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

Druki na Stypendia

Dodatki mieszkaniowe

Kryterium dochodowe od dnia 09 lutego 2023 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r.

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wynosi 6346,15 zł.

Osoba samotna 40% przeciętnego wynagrodzenia 2538,46 zł.

W rodzinie  30%  przeciętnego wynagrodzenia 1903,84 zł.

Druki PFRON

PFRON – Bariery techniczne

PFRON – Bariery w komunikowaniu się

PFRON – Turnus rehabilitacyjny

PFRON – Sprzęt rehabilitacyjny

PFRON – Tłumacz języka migowego

PFRON – Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Skip to content