Klauzula RODO dla Klientów Ośrodka

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl. (16) 675-21-61

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych Osobowych zwany w treści „Administrator danych” powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mops.przemysl.pl, tel. (16) 675-21-61 wew. 38

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:

 1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,
 2. Realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych,
 3. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny), a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu przetwarzają dane osobowe, w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.

6. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych — kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.

7. Administrator ma prawo pozyskiwać Pani/Pana dane osobowe od: wszelkich podmiotów zobowiązanych na podstawie przepisów prawa do udzielania takich informacji na żądanie.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych — na podstawie art. 15 Rozporządzenia — prawo uzyskania potwierdzenia od Administratora czy Pani/Pana dane są przetwarzane, prawo uzyskania dostępu do danych w tym także ich kopii, a także o celach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, kategoriach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, odbiorcach Pani/Pana danych osobowych, którym Administrator ujawnił bądź zamierza ujawnić Pani/Pana dane osobowe, o możliwości skorzystania z praw i w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, o prawie do wniesienia skargi i do organu nadzorczego, o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana;
 2. Sprostowania danych — na podstawie art. 16 Rozporządzenia — jest to prawo żądania od Administratora sprostowania danych nieprawidłowych albo ich uzupełnienia;
 3. Usunięcia danych — na podstawie art. 17 Rozporządzenia — jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej Sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanek (art. 17 ust. 1 Rozporządzenia);
 4. Dane osobowe nie są już niezbędne, co celów, dla których zostały zebrane,
 5. Cofnięta została zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, i Administrator nie ma innej podstawy Prawnej przetwarzania,
 6. Dane osobowe były przetwarzane Przez Administratora niezgodnie z prawem,
 7. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Administratora;
 8. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia.

Nie ma możliwości realizacji Pani/Pana prawa do usunięcia Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w przypadku, gdy Administrator ma obowiązek na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub w celach do ustalenia dochodzenia, lub obrony roszczeń.

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na podstawie art. 18 Rozporządzenia – jest prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:
 • Gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić poprawność tych danych,
 • Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięcia danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator danych ni potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W przypadku żądania przez Panią/Pana ograniczenia przetwarzania danych Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem przechowania, wyłącznie za zgoda Pani/Pana lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub pranej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 • Przenoszenie danych – jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pani/pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych oparty na art. 6 ust 1 lit. e lub f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi ni wolno już przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzana, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia obrony roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych nie przysługuje w następujących wypadkach, gdy:

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/pan stroną,
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzania danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

10. Dane osobowe przetwarzana przez administratora danych na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Skip to content