Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.mops.przemysl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

– brak jest opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających
z czytników tekstu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

– zwiększyć/zmniejszyć tekst

– przekształcić stronę na skale odcieni szarości

– zwiększyć kontrast

– zmienić w negatyw kontrast

– rozjaśnić tło

– podkreślić odnośniki (hiperłącza)

– zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej)

– reset wprowadzonych zmian

Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.mopsprzemysl.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Jednak w przypadku występowania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są Piotr Zajączkowski oraz Tomasz Leszczyński, adres poczty elektronicznej oi@mops.przemysl.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc pod numer (16) 675-21-61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1) ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl
2) ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl

Ad. 1) Do budynku przy ul. Leszczyńskiego prowadzą 3 wejścia: boczne, tylne oraz główne. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Dla klientów placówki jest udostępnione wejście boczne, ze względu na wytyczne dotyczące koronawirusa COVID-19. Po przeciwnej stronie bocznych schodów znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Główne wejście z przyczyn przedstawionych wyżej jest tymczasowo niedostępne. Wejście tylne jest przeznaczone tylko dla pracowników placówki.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do wszystkich korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ad. 2) Do budynku przy ul. Dworskiego prowadzą 2 wejścia: boczne oraz główne.
Do wszystkich wejść prowadzą schody. Dla klientów placówki udostępnione jest wejście boczne, ze względu na wytyczne dotyczące koronawirusa COVID-19. Obok bocznych schodów znajduje się winda. Główne wejście jest przeznaczone tylko dla pracowników placówki.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do wszystkich korytarza prowadzą schody. W budynku jest winda prowadząca tylko do pierwszej kondygnacji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content