Program “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dnia 30 października 2023 r. ogłosił nabór wniosków w ramach Programu resortowego “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024.

 Cel programu

 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
  z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Finanse

 Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000 zł.

Termin naboru

 Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć 
  w terminie do 16 listopada 2023 r. do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w terminie do 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Szczegółowe informacje o Programie “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 znajdują się tutaj.