Ważność orzeczeń o niepełnosprawności!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu informuje, że zmieniają się przepisy dotyczące ważności orzeczeń
o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których okres obowiązywania upłynął w czasie obowiązywania tzw. ustawy COVID-owej.

W dniu 5 maja 2023r. opublikowano w Dzienniku Ustaw:

Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852).

Zmiany te dotyczące ważności orzeczeń  i kart parkingowych wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności!!!

Zgodnie z w/w ustawą, orzeczenia o niepełnosprawności lub oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby (straciłoby swoją ważność):

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do
  31 marca 2024 r.,
 • w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (tj. 5 sierpnia 2023 r.),  zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Ważność kart parkingowych!!!

Karty parkingowe dla osób indywidualnych zachowają ważność wedle identycznych zasad
i terminów jak orzeczenia o niepełnosprawności podanych wyżej. Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności (czyli dnia „uprawomocnienia” się nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu).

Natomiast karty parkingowe dla placówek – instytucji, których ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy COVID-owej, zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej!!!

Jeżeli termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności upłynął:

 1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – orzeczenie zachowuje ważność z mocy prawa do dnia
  31 grudnia 2023 r., a prawo do zasiłku stałego zostaje wydłużone do tego dnia
  na podstawie decyzji administracyjnej wydanej z urzędu, jednak nie dłużej
  niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności;
 2.  w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – orzeczenie zachowuje ważność z mocy prawa do dnia 31 marca 2024 r., a prawo do zasiłku stałego zostaje wydłużone do tego dnia na podstawie decyzji administracyjnej wydanej
  z urzędu, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
  o niepełnosprawności;
 3. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – orzeczenie zachowuje ważność z mocy prawa do dnia 30 września 2024 r., a prawo do zasiłku stałego zostaje wydłużone do tego dnia na podstawie decyzji administracyjnej wydanej z urzędu, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Natomiast wszystkie wydane, aktualnie obowiązujące (ważne) orzeczenia o niepełnosprawności, które dopiero utracą swoją ważność po dniu 6 sierpnia 2023 r., nie będę już „samoczynnie” wydłużane z mocy prawa.

W konsekwencji spowoduje to utratę prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dla których wymaganą przesłanką jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności!!!