OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk

I. Wymagania niezbędne stawiane w stosunku do kandydata.

– jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe o odpowiednim profilu, umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku pracy,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– cieszy się nieposzlakowaną opinią,

– posiada co najmniej trzyletni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe stawiane w stosunku do kandydata.

– znajomość obsługi systemów operacyjnych, konfiguracji sprzętu, umiejętność administrowanie sieciami lokalnymi,

– odporność na stres i pracę pod presją czasu, bardzo dobra organizacja procesu pracy, dyspozycyjność,

– umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, wysoka samodzielność, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole, wykazywanie inicjatywy,

– preferowany kierunek wykształcenia: informatyka, teleinformatyka, elektronika.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

  1. Administrowanie sieciami lokalnymi oraz nadzór nad prawidłową pracą programów dziedzinowych wykorzystywanych w Ośrodku,
  2. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz infrastruktury peryferyjnej,
  3. Tworzenie strategii, obejmującej długofalowy plan modernizacji urządzeń wykorzystywanych w Ośrodku,
  • Zapewnianie stałego wsparcia merytorycznego, skierowanego do pracowników Ośrodka,
  • Tworzenie kopii zapasowych danych,
  1. Bieżące prowadzenie strony internetowej Ośrodka oraz obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. Obsługa systemu monitoringu wizyjnego,
  3. Obsługa systemu uprawnień dostępowych,
  4. Ścisła współpraca z Kierownikami Działów Ośrodka,
  5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, dotycząca sfery informatycznej.

IV. Informacja o warunkach i miejscu wykonywania pracy.

Komórka organizacyjna: Obsługa informatyczna.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2023 r.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty.

1. List motywacyjny. (podpisany)

2. CV. (podpisane)

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie. (podpisany)

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie świadectw pracy.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. (podpisane)

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. (podpisane)

8. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (podpisane)

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji (podpisane).

VII. Metody selekcji kandydatów.

1. Procedurę naboru przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

2. Nabór składa się z następujących etapów:

– wstępna selekcja złożonych ofert.

– rozmowa kwalifikacyjna.

3. Niezłożenie kompletu dokumentów i oświadczeń lub dokumentów niepodpisanych wymienionych w rozdziale VI ogłoszenia lub niespełnianie wymagań wymienionych w rozdziale I ogłoszenia będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie wstępnej selekcji.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 22.05.2023 r.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Oferty tylko w formie pisemnej, należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Ośrodka lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
37-700 Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Informatyka”. Decyduje data wpływu oferty
do Ośrodka. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 3 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

IX. Informacje dodatkowe.

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP MOPS Przemyśl oraz umieszczono   na tablicy informacyjnej Ośrodka.

2. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, przez okres 5 lat.

4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po przekroczeniu   trzy miesięcznego okresu przechowywania.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. W procesie postępowania rekrutacyjnego MOPS Przemyśl przetwarza Państwa dane osobowe. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania danych osobowych zapraszamy na stronę internetową Ośrodka.

Przemyśl, dnia 09.05.2023 r.

Dyrektor

mgr Piotr Hryniszyn

https://mops.przemysl.pl/klauzula-rodo-w-procesie-rekrutacji/