Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty                                i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu

Pomocy Środowiskowej

I. Wymagania niezbędne stawiane w stosunku do kandydata.

– jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

– posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
i nauce,

– posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– cieszy się nieposzlakowaną opinią,

II. Wymagania dodatkowe stawiane w stosunku do kandydata.

1) Dokładna znajomość przepisów prawa, w szczególności:

– ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,

– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

– kodeksu postępowania administracyjnego,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– kodeksu pracy,

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, odporność na stres i pracę pod presją czasu, zdolności mediacyjne, bardzo dobra organizacja procesu pracy, dyspozycyjność.

3) umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, wysoka samodzielność, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole, wykazywanie inicjatywy.

4) preferowany kierunek wykształcenia: socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

 1. Merytoryczne kierowanie oraz zapewnienie właściwej organizacji procesu pracy
  Działu Pomocy Środowiskowej.
 2. Nadzór i kontrola nad zadaniami, które są realizowane przez Dział Pomocy Środowiskowej, w szczególności:
 3. rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb osób i rodzin wymagających pomocy społecznej,
 4. przedstawianie danych do sporządzania bilansu potrzeb w zakresie świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej i w naturze oraz usług,
 5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie wymaganej dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie na tej podstawie do świadczeń z pomocy społecznej,
 6. określanie diagnozy socjalnej i ustalanie planów pomocy dla klientów MOPS,
 7. inicjowanie działań mających na celu rozwój nowych i doskonalenie już istniejących form pomocy i wdrażanie metod pracy socjalnej,
 8. współpraca z lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w tym pozarządowymi oraz kościołami, których działalność uzupełnia lub wspiera formy pomocy udzielanej klientom MOPS,
 9. realizowanie zadań zlecanych przez różne instytucje i organizacje w ramach współpracy     w celu poprawy sytuacji rodzin i osób wymagających pomocy,
 10. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze na zlecenie gminy miejskiej Przemyśl,
 11. współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania,
 12. przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  w zakresie pomocy społecznej,
 13. przygotowywanie projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich realizacja,
 14. organizowanie szkoleń, spotkań i konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
 15. koordynacja realizacji kontraktów socjalnych zawartych z klientami MOPS,
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie skierowania i umieszczenia osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku do DPS,
 17. ustalanie opłaty za pobyt w DPS,
 18. zawieranie umów z osobami zobowiązanymi do ponoszenia opłat za pobyt członków rodziny w DPS,
 19. sporządzanie list wypłat za pobyt osób w DPS,
 20. udzielanie pomocy pieniężnej i rzeczowej na usamodzielnienie się oraz praca socjalna        w zakresie pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających DPS,
 21. wprowadzanie i aktualizacja w systemie POMOST danych osobowych osób pobierających zasiłki stałe, a przebywających w DPS,
 22. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie skierowania do uczestnictwa             i ustalanie opłaty za pobyt w ŚDS,
 23. Dokonywanie oceny okresowej podległych pracowników.
 24. Współpraca z Kierownikami innych komórek organizacyjnych Ośrodka.
 25. Wykazywanie inicjatywy w zakresie rozwoju podległej komórki organizacyjnej.

IV. Informacja o warunkach i miejscu wykonywania pracy.

Komórka organizacyjna: Dział Pomocy Środowiskowej

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2023 r.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej               w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty.

1. List motywacyjny. (podpisany)

2. CV. (podpisane)

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie. (podpisany)

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie świadectw pracy.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. (podpisane)

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. (podpisane)

8. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (podpisane)

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                do celów rekrutacji (podpisane).

VII. Metody selekcji kandydatów.

1. Procedurę naboru przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

2. Nabór składa się z następujących etapów:

– wstępna selekcja złożonych ofert.

– rozmowa kwalifikacyjna.

3. Niezłożenie kompletu dokumentów i oświadczeń lub dokumentów niepodpisanych wymienionych w rozdziale VI ogłoszenia lub niespełnianie wymagań wymienionych w rozdziale I ogłoszenia będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie wstępnej selekcji.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 18.04.2023 r.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty tylko w formie pisemnej, należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Ośrodka lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
37-700 Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Działu PŚ”. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 3 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

IX. Informacje dodatkowe.

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP MOPS Przemyśl oraz umieszczono                      na tablicy informacyjnej Ośrodka.

2. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, przez okres 5 lat.

4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po przekroczeniu                       trzy miesięcznego okresu przechowywania.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. W procesie postępowania rekrutacyjnego MOPS Przemyśl przetwarza Państwa dane osobowe. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania danych osobowych zapraszamy na stronę internetową Ośrodka.

Przemyśl, dnia 05.04.2023 r.