Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Można się o nią ubiegać  po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe dostarczone w 2023 roku.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany,  w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego :

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
  • od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.


Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych w 2023 roku  przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT jest przesyłana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.  lub                   w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski należy składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP; ( załącznikiem do pisma  powinien być skan wypełnionego i odręcznie podpisanego wniosku)
  • tradycyjnie (papierowo)  w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 – biuro obsługi klienta stanowisko nr 5
  • wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3
  • lub wysyłając wniosek pocztą na adres MOPS Przemyśl  ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków oraz wpisywanie ( czytelne) adresu  e-mail, na który będzie wysyłana informacja o przyznaniu  refundacji podatku VAT.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dostępny jest w budynku MOPS przy ul. Leszczyńskiego 3 oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu:

(16) 675- 02-31, 

(16) 675-02-25,

(16) 675-02-34.

BARDZO WAŻNE : Faktura zaliczkowa tzw. “prognoza” nie będzie fakturą, dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne, obejmującą okres dotyczący wniosku.