Rekrutacja do projektu Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców/Проект Підкарпатський Центр Інтеграції Іноземців

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie dotyczy Działania 8.10 – Aktywna integracja osób uciekających z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Uczestnikami projektu mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 r., mają nadany numer PESEL i przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Wsparcie projektowe będzie adresowane do osób dorosłych i dzieci.

Zaplanowane formy wsparcia to m.in.:

 1. Przeprowadzenie diagnozy i identyfikacji potrzeb uczestników projektu wraz z określeniem indywidualnej ścieżki wsparcia przez doradców migranta/doradców zawodowych.
 2. Wsparcie psychologiczne.
 3. Konsultacje prawne.
 4. Kursy z języka polskiego (30 godzin) połączone z kursem adaptacyjnym (10 godzin).
 5. 30-dniowe intensywne, wyjazdowe kursy języka polskiego dla całej rodziny.
 6. Kolonie i półkolonie językowe dla dzieci.
 7. Warsztaty w szkołach w celach adaptacyjnych – w klasach, w których uczą się dzieci z Ukrainy.
 8. Pakiet aktywizacyjno-integracyjny obejmujący pokrycie kosztów specjalistycznych kursów (zawodowych, kwalifikacyjnych, językowych), zakupu usług opiekuńczych czy potwierdzania kwalifikacji zawodowych (tłumaczenie/nostryfikacja dyplomów).
 9. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy.
 10. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

W trakcie spotkań uczestników dotyczących realizowanego projektu będzie możliwość skorzystania z tłumacza lub kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie posługującej się językiem ukraińskim.

Rekrutacja do projektu trwa od 24 października 2022 r. Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr telefonu:

Rzeszów – (17) 74 32 803,
                 (17) 85 09 256,

Przemyśl – (16) 678 22 70.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców w językach polskim i ukraińskim znajdują się poniżej:

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/19350422-rekrutacja-do-projektu-podkarpackie-centrum-integracji-cudzoziemcow

Проект Підкарпатський Центр Інтеграції Іноземців

Воєвудське Управління Праці в Жешуві реалізує проект Підкарпатський Центр Інтеграції Іноземців, який співфінансується Регіональною Операційною Програмою Підкарпатського Воєвудства на 2014-2020 роки. Проект стосується Заходу 8.10 – Активна інтеграція людей, які втікають з України у зв’язку з наслідками кризи, викликаної збройним конфліктом в Україні.

Учасниками проекту можуть бути громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, мають номер PESEL та проживають на території Підкарпатського воєвудства. Підтримка проекту буде адресована дорослим і дітям.

Заплановані форми підтримки включають:

 1. Проведення діагностики та ідентифікації потреб учасників проекту радниками з питань мігрантів / кар’єрними радниками, разом із визначенням індивідуального шляху підтримки.
 2. Психологічна підтримка.
 3. Юридичні консультації.
 4. Курси польської мови (30 годин) у поєднанні з адаптаційним курсом (10 годин).
 5. 30-денні інтенсивні виїзні курси польської мови для всієї родини.
 6. Мовні табори з денним перебуванням дітей.
 7. Майстер-класи в школах з метою адаптації – в класах,де навчаються діти з України.
 8. Пакет активації та інтеграції, що покриває витрати на спеціалізовані курси (професійні, кваліфікаційні, мовні), допомога в оплаті за послуги догляду або підтвердження професійної кваліфікації (переклад/визнання дипломів).
 9. Відшкодування витрат за доїзд на навчання та курси.
 10. Відшкодування витрат на догляд за особою, яка перебуває на утриманні.

Під час зустрічей учасників щодо реалізованого проекту можна буде скористатися послугами перекладача або україномовного персоналу Воєвудського Управління Праці в Жешуві.

Набір до проекту розпочинається 24 жовтня 2022 р. Додаткову інформацію про проект можна отримати за телефоном:

Жешув – (17) 74 32 803,
               (17) 85 09 256

Перемишль – (16) 678 22 70.

Регламент щодо набору та участі в проекті Підкарпатський Центр Інтеграції Іноземців польською та українською мовами можна знайти нижче:

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/19350422-rekrutacja-do-projektu-podkarpackie-centrum-integracji-cudzoziemcow