Dodatek węglowy

Dodatek węglowy będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

▪️Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

▪️ Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

▪️ Wszystkie wnioski dotychczas przesłane do lub złożone w Gminie Miejskiej Przemyśl będą również traktowane jako złożone w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Wnioski można składać:

▪️elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.

▪️tradycyjnie (papierowo) –od 22 sierpnia 2022 r. 30 do listopada 2022 r. w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 – punkt przyjęć przy bocznym wejściu lub wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3

▪️ wniosek można również wysłać pocztą na adres MOPS Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków oraz wpisywanie (czytelne) adresu e-mail, na który będzie wysyłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Formularz wniosku o dodatek węglowy będzie dostępny w MOPS Biuro Obsługi Klienta przy Leszczyńskiego 3 oraz na stronie internetowej MOPS Przemyśl

Wniosek o dodatek węglowy wraz z klauzulą informacyjną RODO

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku WĘGLOWEGO

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu:

(16) 675- 02-31, 

(16) 675-02-24,

(16) 675-02-25,

(16) 675-02-30.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). 2.

▪️ Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

▪️ Przez paliwa stałe rozumie się : węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym wynosi 3 000 złotych.