Zarządzenie Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15-06-2022 w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022r. poz. 447)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zasady i wysokość świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1. zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym – stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. zasady przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym, w którym mieszka rodzina zastępcza zawodowa – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

Adres do strony z załącznikami:

Zarządzenie Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15-06-2022 w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – Miasto Przemyśl (przemysl.pl)