Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Nazwa projektu/programu:

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

Krótki opis projektu/programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wartość dofinansowania:

1 980 000,00 zł

Całkowita wartość:

2 475 000,00 zł