Informacja o realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

    przystąpił do realizacji zadania pn:

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 389.200,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji               i edukacjioraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. o stopniu znacznym lub
 4. o stopniu umiarkowanym albo
 5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Liczba uczestników Programu to 33 osoby, w tym:

 • 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji              i edukacji,
 • 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 19 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 od kwietnia do grudnia 2022 r.