Dodatek osłonowy

     Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

  • wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3
  • lub wysyłając wniosek pocztą na adres MOPS Przemyśl  ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków oraz wpisywanie ( czytelne) adresu  e-mail, na który będzie wysyłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w MOPS przy ul. Dworskiego 98, Leszczyńsiego 3 oraz na stronie internetowej MOPS Przemyśl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Dodatek osłonowy będzie realizowany przez Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych                 i Wychowawczych w MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 16 675- 02-31 oraz 16 675-02-24