OGŁOSZENIE – Nieodpłatne przekazanie sprzętu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje że może nieodpłatnie przekazać zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego innej  jednostce samorządu terytorialnego na czas nieoznaczony bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanej jednostki złożony
do Dyrektora tut. Ośrodka.

Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.09.2021 r.

Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:

1) oznaczenie stron;

2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego;

3) ilość składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich wartość;

4) niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika rzeczowego majątku ruchomego;
5) okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą;
6) miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego;

7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych
do podpisania protokołu.

Wykaz zbędnego rzeczowego majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu który może zostać przekazany

LPNazwa środka trwałegoilośćNr inwentarzowyWartość bruttoWartość amortyzacjiUwagi
 Zestaw komputerowy1PT-2090/2006/ZK/MOPS3 490,993 490,99Komputer – nie działa; Monitor  17 – działa; Zasilacz – nie działa
 Zestaw komputerowy1PT-2081/2008/ZK/MOPS3 400,003 400,00Komputer – nie działa; Monitor – działa 17 – przestarzały
 Zestaw komputerowy1PT-2110/2007/ZK/MOPS2 133,992 133,99Komputer – nie działa; Monitor 17  – działa,
 Zestaw komputerowy1PT-2100/2007/ZK/MOPS3 399,003 399,00Komputer – nie działa; Monitor   17 – działa,
 Zestaw komputerowy1T-2255/2005/ZK/MOPS4 225,004 225,00Komputer – nie działa; Monitor 17– działa; Zasilacz nie działa
 Zestaw komputerowy1PT-2105/2007/ZK/MOPS2 133,992 133,99Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa
 Zestaw komputerowy1PT-2168/2007/ZK/MOPS2 133,992 133,99Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa,”
 Zestaw komputerowy1PT-2158/2006/ZK/MOPS3 491,003 491,00Komputer – nie działa; Monitor  17, Zasilacz awaryjny – nie działa
 Zestaw komputerowy1PT-2112/2005/ZK/MOPS 3 320,003 320,00Komputer – nie działa; Monitor 17 –  działa
 Zestaw komputerowy1PT-2186/2014/ZK/MOPS2 952,402 952,40Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa
 Zestaw komputerowy1PT-2205/2009/ZK/MOPS2 595,00 2 595,00Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa,
 Zestaw komputerowy1PT-2185/2007/ZK/MOPS2 539,772 539,77Komputer – nie działa; Monitor 17- działa
 Zestaw komputerowy1T-2242/2012/ZK/MOPS5 718,725 718,72Komputer – nie działa; Monitor 17 –  działa; drukarka – nie działa
 Zestaw komputerowy1PT-2123/2008/ZK/MOPS3 228,003 228,00Komputer – nie działa; Monitor 17– działa
 Zestaw komputerowy1PT-2116/2011/ZK/MOPS2 251,642 251,64Komputer, Monitor – działa
 Monitor LCD1PT-2170/2006/ZK/MOPS975,00975,00monitor 17 – działa

Przemyśl, dnia 19.08.2021 r.