O G Ł O S Z E N I E

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
– Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Poszukuje na terenie miasta Przemyśla

kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY POMOCOWEJ

Rodziną pomocową może być:

1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa
lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzinie pomocowej powierza się pieczę zastępczą nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
w szczególności w okresie:

1) czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w związku m. in.:
z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu;

2) nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzina pomocowa za czas sprawowania swojej funkcji otrzymuje świadczenie pieniężne.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny pomocowej

proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Działem Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

– Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Dworskiego 98, 37 – 700 Przemyśl

tel. (16) 676-94-00, p. Katarzyna Stecura