Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 finansowanego   z Funduszu Solidarnościowego.

§ 2

  1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
  2. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  3. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
  4. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
  5. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie  o stronniczość lub interesowność.
  6. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz jego mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.

§ 3

  1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
  2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.