Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w roku 2020

 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

w roku 2020

oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2021 rok

Przemyśl, marzec 2021 r.

I.  Organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Struktura organizacyjna MOPS.

            W 2020 roku obowiązywał statut opracowany w 2016 roku. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 351/2018 z dnia 20.09.2018 r. wprowadzony został Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, który obowiązywał również w 2020 roku.

            W 2020 roku wydano 37 zarządzeń wewnętrznych Dyrektora MOPS organizujących pracę jednostki, m. in. w następujących sprawach:

– Powołanie zakładowej komisji socjalnej na kadencję – 2020 r.,

– Powołanie Zespołu do spraw oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w roku 2020,

– Wprowadzenie regulaminu pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” realizowanego przez MOPS Przemyśl w Gminie Miejskiej Przemyśl w 2020 roku,

– Wprowadzenie zasad realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” obowiązujących w 2020 roku,

– Powołanie stałej komisji likwidacyjnej ds. likwidacji majątku,

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla

– Nabór kandydatów – przedstawicieli pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert,

– Podejmowanie działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej,

– Skrócenie czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu,

– Powołanie Zespołu Doradczego do opiniowania wniosków dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON,

– Zasady dotyczące sposobu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON,

– Zasady rozpatrywania wniosków oraz wysokości dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON,

– Regulamin pracy MOPS i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu,

– Wprowadzenie Elektronicznych Rejestratorów Czasu Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

– Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2020 r. w MOPS i PZOON,

– Ustalenie zakresu terytorialnego i osobowego rejonów pracy socjalnej na ternie Miasta Przemyśla,

– Instrukcja kasowa,

– Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności,

– Otwarty konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w ramach realizacji projektu ,,Przemyślany Rozwój”,

– Nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert,

– Unieważnienie otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia
i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla,

– Wprowadzenie dodatkowych środków zabezpieczających dotyczących korespondencji pisemnej kierowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– Wprowadzenie zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

– Regulamin awansowania pracowników MOPS Przemyśl i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu,

– Realizację usług mających na celu wsparcie ochrony zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia w Programie pn.: „Wspieraj Seniora”,

– Przyjęcie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu,

– Wprowadzenie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,

2.  Kontrole  zewnętrzne

            W 2020 roku w MOPS zostały przeprowadzone trzy kontrole:

 1. Państwowa Inspekcja Pracy:
 2. Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji.
 3. Kontrola przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących równego traktowania
  w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi.
 4. Obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 5. Przepisy BHP, w szczególności dotyczące przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego.
 6. Stosunek pracy.
 7. Państwowa Inspekcja Pracy:
 8. Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji.
 9. Dokonanie oceny przestrzegania przez pracodawcę obowiązujących przepisów prawa i zasad BHP.
 10. Kontrola prawidłowości wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy byłego Dyrektora Ośrodka.
 11. Kwestia sporu zbiorowego zawiązanego w Ośrodku w 2020 roku.
 12. Działania podejmowane przez zakład pracy w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii.
 13. Ocena ryzyka zawodowego.
 14. Praca zdalna.
 15. Urząd Miejski w Przemyślu:
 16. Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowań w zakresie Programu „Przemyska Karta Seniora“.

3. Kontrole  w jednostkach nadzorowanych

W roku 2020 przeprowadzono kontrole w trzech Warsztatach Terapii Zajęciowej:

 I    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu

Nie wydano zaleceń pokontrolnych z uwagi na to, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

II  Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących ,,Podkarpacie”

Nie wydano zaleceń pokontrolnych z uwagi na to, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

III Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu

Nie wydano zaleceń pokontrolnych z uwagi na to, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.


II.  Zasoby kadrowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1.  Zatrudnienie.

            Według stanu na dzień 31.12.2020 r. MOPS zatrudniał 125 pracowników, z czego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pracę świadczyło 7 osób.

W 2020 roku kontynuowano program rynku pracy dot. organizacji prac społecznie użytecznych. Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystało w MOPS 5 osób wykonując różne prace o charakterze pomocniczym (utrzymanie czystości na terenie obiektów, odśnieżanie, konserwacje itp.)

             Struktura zatrudnienia według komórek organizacyjnych i etatów przedstawia się następująco (stan na 31.12.2020 r.):

  –  Kierownictwo Ośrodka – 3 etaty,

  –  Dział Administracyjny – 8,5 etatu,

  –  Dział Finansowo-Księgowy – 14 etatów,

  –  Dział Pomocy Środowiskowej – 40 etatów,

  –  Dział Świadczeń i Dokumentacji – 7 etatów,

  –  Dział Dodatków Mieszkaniowych – 9 etatów,

  –  Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – 10 etatów,

  –  Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych – 16 etatów,

  –  Wieloosobowe Stanowisko ds. realizacji projektu – 2 i 3/4 etatu,

  –  Wieloosobowe Stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej – 3 etaty,

  –  Obsługa Informatyczna – 2 etaty,

  –  Radca prawny – 1 etat,

  –  Starszy Inspektor ds. BHP – ¼ etatu,

  –  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 6,5 etatu

2. Doskonalenie zawodowe pracowników, kursy, szkolenia.

W roku 2020 pracownicy MOPS korzystali ze szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Kursy,  szkolenia oraz warsztaty, w których udział brali pracownicy:

–  ,,Fundusz alimentacyjny”,

–  „Domy Pomocy Społecznej – nowelizacja 2019/2020”,

–  „Domy Pomocy Społecznej – kierowanie- odpłatność – egzekucja”,

–  „Rysunek w diagnozie i terapii”,

–  „Rozliczenia z ZUS. Nowe obowiązki rozliczenia pracodawcy”,

– „Rachunkowość budżetowa JST oraz samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe JST”,

–  „Sprawozdawczość za I kwartał 2020 w JST i ich jednostkach organizacyjnych”,

– „Dochodzenie przez OPS należności pieniężnych w drodze egzekucji administracyjnej – nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym”,

–  „Profesjonalne i efektywne zarządzanie czasem w instytucji publicznej”,

–  „Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze”,

–  „Dodatki mieszkaniowe – zmiany w dobie COVID-19”,

–  „Spotkanie konsultacyjne”,

–  ,,Wizja pracy socjalnej”,

–  ,,Zachowania autodestrukcyjne”,

–  „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”,

–  „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka.”,

– „KDR – warsztaty dla osób zajmujących się procedurą KDR”,

– „Wsparcie rodziny wychowującej dzieci – rola asystenta rodziny”,

– „Obsługa programu PŁATNIK”,

– „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem”,

– „Stypendia szkolne 2020 – z uwzględnieniem COVID-19”,

– „Pracownicze Programy Kapitałowe – 2020”,

– „Superwizja pracy socjalnej”,

– „Specjalista ds. Kadr i Płac”,

– „Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (do 1500 zł) – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Zmiany w ustawie o dochodach mieszkaniowych w związku z tarczą antykryzysową 4.0. Postępowanie w sprawie przyznania dodatków energetycznych w świetle obowiązującego prawa.”,

– „Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz program „CZYSTE POWIETRZE”,

– „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – obowiązki i zadania gminy”,

– „Karta Dużej Rodziny”.

Łącznie z różnych form szkoleń skorzystało 60 pracowników, z tego niektórzy kilkakrotnie (w roku poprzednim 47 osoby).

            Zgodnie z przepisami terminowo organizowane są szkolenia okresowe pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Warunki pracy, wyposażenie.

            Główna siedziba MOPS mieści się przy ul. Leszczyńskiego 3 w budynku wolnostojącym trzykondygnacyjnym z zagospodarowaną sutereną i strychem o łącznej powierzchni 1.066 m2, w tym 534 m2 powierzchni biurowej. Budynek ten jest w trwałym zarządzie MOPS.

            Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym i w znacznym stopniu przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie nieruchomości znajduje się parking samochodowy dla pracowników i klientów, w tym także stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych.

            W siedzibie przy ul. Leszczyńskiego 3 oraz w budynku przy ul. Dworskiego 98 wykonywane są bieżące remonty w celu utrzymania obiektów w dobrej kondycji technicznej.

            W niedalekim sąsiedztwie przy ul. Dworskiego 98 w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 na zasadzie użyczenia MOPS zajmuje dwie kondygnacje (wysoki parter oraz piętro). W pomieszczeniach na parterze mieści się Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych oraz stanowiska związane z obsługą osób niepełnosprawnych (PFRON), zaś na piętrze Dział Dodatków Mieszkaniowych z sekcją ds. dodatku energetycznego oraz stypendiów i zasiłków szkolnych, Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej wraz z Ośrodkiem Wsparcia Socjalnego. Łącznie zajmujemy tam 20 pomieszczeń biurowych oraz kilka gospodarczych.

            Budynek wyposażony jest w dźwig dla osób niepełnosprawnych, a stan techniczny użytkowanych pomieszczeń jest zadowalający.

            Budynki przy ul. Leszczyńskiego 3 oraz Dworskiego 98, są zabezpieczane elektronicznym systemem antywłamaniowym oraz monitoringiem.

            W miarę posiadanych środków finansowych dokonywano systematycznej wymiany zużytych mebli i sprzętu biurowego.

III. Budżet MOPS

            W 2020 r. realizując powierzone zadania wydano kwotę 109 239 322,81zł stanowiącą                  99 % planowanego budżetu. Na podstawie decyzji administracyjnych MOPS – finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest dokonywane bezpośrednio z budżetu Urzędu Miejskiego do jednostek je realizujących tj. PCK oraz PKPS.

Tabela Nr 1. Wykonanie  planu  budżetu  według  rozdziałów w 2020 r.

Lp.TytułPlan
w złotych
Wykonanie w złotychWykonanie
w procentach
  
1Rozdział 85195  Pozostała działalność1 990,001 988,5299,9 
2Rozdział  85202 Domy  pomocy  społecznej5 647 140,005 552 273,7798,3 
3Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy                          w rodzinie2 000,001 211,3560,6 
4Rozdział  85213 Składki na  ubezp. zdrowotne243 238,00241 619,5699,3
5Rozdział  85214 Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz   składki  na  ubezp. społeczne2 176 345,002 149 573,3698,8
6Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe2 500 026,002 488 656,7799,5 
7Rozdział 85216 Zasiłki stałe2 354 417,002 350 173,4099,8 
9Rozdział  85219 Ośrodki  pomocy  społecznej5 838 368,005 656 261,6296,9 
10Rozdział  85220 Poradnictwo, mieszkania chronione             i interwokaliczny                                                                      22 000,0017 475,2279,4 
11 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze oraz usługi specjalistyczneBudżet SPOBudżet SPO 
12Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania2 494 000,002 487 546,2799,7 
13Rozdział  85295 Pozostała  działalność574 302,18190 343,0333,1 
14Rozdział 85321 ZON819 520,75738 798,0590,2 
15Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne246 408,00210 632,6985,48 
16Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze53 666 077,0053 661 873,91100,0 
17Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego28 575 578,0028 532 054,0499,8 
18Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny3 000,001 763,2258,8 
19Rozdział 85504 Asystent rodziny2 102 396,002 085 634,6299,2 
20Rozdział  85508 Rodziny  zastępcze2 094 925,001 961 425,2093,6 
21Rozdział  85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze428 484,00396 738,2192,6 
22Rozdział  85513 Składki na  ubezp. zdrowotne536 527,00513 280,0095,7 
 Ogółem110 326 741,93109 239 322,8199,0 

Tabela Nr 2.  Wykonanie budżetu MOPS w Przemyślu za rok 2020 – Układ wykonawczy 2021.

Lp.TytułWykonanie 2020Układ wykonawczy budżetu 2021Plan po zmianach 2021
1Rozdział 85195 Pozostała działalność – zadania zlecone1 988,520,000,00
2Rozdział  85202 Domy  pomocy  społecznej – zadania własne5 552 273,776 115 000,006 115 000,00
3Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne1 211,352 000,002 000,00
4Rozdział  85213 Składki  na  ubezpieczenie zdrowotne – dotacja na zad. własne    241 619,56    239 000,00    241 830,00
5Rozdział  85214 Zasiłki i pomoc w naturze   w tym: zadania własne: -zas. cel., okres., bil. kred. -zasiłki dla uczestników projektów UE -okresowe – dotacja na zad. własne2 149 573,36     193 642,69 53 650,67   1 902 280,002 310 900,00     210 000,00 0,00   2 100 900,002 381 400,00     210 000,00 0,00   2 171 400,00
6Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: – zadania własne – zadania zlecone  2 488 656,77   2 458 459,69 30 197,08  2 400 000,00   2 400 000,00 0,00  2 409 000,00   2 400 000,00 9 000,00
7Rozdział 85216 Zasiłki stałe – dotacja na zad. własne2 350 173,402 271 500,002 296 800,00
8Rozdział  85219 Ośrodki  pomocy  społ. w tym: – zadania własne – dotacja na zad. własne – zadania zlecenie  5 656 261,62   4 798 401,45 764 385,88 93 474,29  5 431 620,00   4 809 350,00 589 170,00 33 100,00  5 446 691,00   4 809 350,00 589 170,00 48 171,00
9Rozdział  85220 Poradnictwo, mieszkania  chronione i OWS        – zadania własne                                                   17 475,22  2 2000,00    2 2000,00  
10 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Budżet SPOBudżet SPOBudżet SPO
11Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym: – zadania własne – dotacja na zad. własne  2 487 546,27     567 546,27 1 920 000,00  590 000,00     590 000,00 0,00  2 026 680,00     590 000,00 1 436 680,00
12Rozdział  85295 Pozostała działalność190 343,03  107 000,00       70 000,00   0,00     0,00     37 000,00  107 000,00       70 000,00   0,00     0,00     37 000,00
w tym zadania własne: 
– prace społecznie-użyteczne46 885,12  
– projekt „Przemyślany Rozwój”   – Program „Wspieraj Seniora”   – zakup żywności i posiłków dla potrzebujących141 541,27     1 916,64     0,00
13Rozdział 85321 ZON – zadania zlecone738 798,05852 165,00852 165,00
14Rozdział 85415 – pomoc materialna dla  uczniów, inne formy pomocy dla uczniów w tym: zadania własne dotacja na zad. własne  210 632,69       42 126,54 168 506,15  47 000,00       47 000,00 0,00  47 000,00       47 000,00 0,00
15Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zadania zlecone53 661 873,9155 472 000,0055 472 000,00
16Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne w tym: – zadania własne – zadania zlecone  28 532 054,04   63 970,30 28 468 083,74  28 268 000,00   120 000,00 28 148 000,00  28 211 700,00   120 000,00 28 091 700,00
17Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone1763,22  0,00    890,00  
18Rozdział 85504 Asystent rodziny w tym: – zadania własne – zadania zlecone  2 085 634,62   208 154,98 1 877 479,64  2 059 652,00   227 352,00 1 832 300,00  2 059 652,00   227 352,00 1 832 300,00
19Rozdział  85508 Rodziny  zastępcze w tym: – zadania własne – zadania zlecone  1961425,20   1 570 988,16 390 437,04  2 036 918,00   1 650 818,00 386 100,00  2 036 918,00   1 650 818,00 386 100,00
20Rozdział  85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zadania własne – zadania zlecone396 738,21   58 321,44 338 416,77402 400,00   84 000,00 318 400,00402 400,00   84 000,00 318 400,00
21Rozdział  85513 Składki  na  ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone513 280,00316 700,00298 870,00
 Ogółem109 239 322,81108 943 855,00110 429 996,00

Tabela Nr 3. Wykonanie  planu  budżetu  według  rozdziałów w latach 2017 – 2020.

Lp.Tytuł                       2017201820192020układ wykonawczy 2021
1Rozdział 85195 Pozostała działalność11 7939 09610 6791 9890
2Rozdział  85202 Domy pomocy społecznej4 155 5345 080 2905 716 5875 552 2746 115 000
3Rozdział 85205 Zadania           w zakresie przeciwdziałania przemocy                       w rodzinie2 4541 6727701 2112 000
4Rozdział  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne565 657592 913251 470241 620239 000
5Rozdział  85214 Zasiłki i pomoc            w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne2 852 3672 269 2431 991 5042 149 5732 310 900
6Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe3 906 0053 435 6152 910 1442 488 6572 400 000
7Rozdział 85216 Zasiłki stałe 2 329 0932 219 4612 420 2072 350 1732 271 500
8Rozdział  85219 Ośrodki pomocy społecznej4 520 7605 574 5625 357 0545 656 2625 431 620
9Rozdział  85220 Poradnictwo, mieszkania  chronione i OWS                                             22 04123 59725 70817 47522 000
10Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
SPO 1 459 130SPO 1 516 812SPO 1 552 847SPO 1 756 708SPO 1 898 420
11Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania2 079 7482 481 4672 244 1862 487 546590 000
12Rozdział  85231 Pomoc dla cudzoziemców26 03312 015000
13Rozdział  85295 Pozostała działalność  prace społecznie użyteczne oraz projekty UE712 509452 708399 965190 343107 000
14Rozdział 85321 ZON634 733674 177736 451738 798852 165
15Rozdział 85322 Fundusz Pracy————–33 564,00000
16Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów525 988397 410277 508210 63347 000
17Rozdział 85501 Świadczenie wychowawczy33 986 77132 705 53242 572 09353 661 87455 472000
18Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne25 598 22425 950 78227 282 20728 532 05428 268 000
19Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny1 1981 8345 8421 7630
20Rozdział 85504 Asystent rodziny147 2102 135 7032 195 9792 085 6352 059 652
21Rozdział  85508 Rodziny  zastępcze2 417 1662 265 0592 209 3901 961 4252 036 918
22Rozdział  85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze177 304186 047227 815396 738402 400
23Rozdział  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne00414 804513 280316 700
   Ogółem86 131 71888 019 55998 803 210110 996 031110 842 275

Informacja o wniesionych przez klientów MOPS w Przemyślu odwołaniach od decyzji administracyjnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w latach 2017-2020.

Tabela Nr 4.  Decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej wydane w latach 2017 -2020.

Wyszczególnienie2017201820192020
Ilość decyzji ogółem9 0948 4078 4227 907
w tym  odwołań31464020
Decyzje uchylone do ponownego rozpatrzenia19241212
Decyzje utrzymane w mocy1021247
Inne rozstrzygnięcie2141
Brak rozstrzygnięcia0000

Tabela Nr 4a. Decyzje administracyjne z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydane w latach 2017– 2020.

  WyszczególnienieZe świadczeń rodzinnychFundusz alimentacyjny
20172018201920202017201820192020
Ilość decyzji ogółem5 2057 6004 6484 720790686569467
w tym odwołań30142635710106
Decyzje uchylone do ponownego rozpatrzenia1556221170
Decyzje utrzymane w mocy11817134936
Inne rozstrzygnięcie41302000
Brak rozstrzygnięcia00000000

Tabela Nr 4b. Decyzje administracyjne z zakresu świadczeń wychowawczych w latach 2017-2020.

Wyszczególnienie2017201820192020
Ilość decyzji ogółem4 5884 6481 017298
w tym  odwołań3114104
Decyzje uchylone do ponownego rozpatrzenia19741
Decyzje utrzymane w mocy10743
Inne rozstrzygnięcie2020
Brak rozstrzygnięcia0000

IV. Pomoc  Środowiskowa

A. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

Tabela  Nr  5.  Realizacja  zadań  według  form  pomocy w 2020 r.

Lp.Formy  pomocyLiczba osób którym decyzją przyznano świadczenieLiczba osób
w  rodzinie
Kwota świadczenia w złotych% stosunku do 2019
1.Specjalistyczne usługi  opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi42106430 701,90106,88

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego czy innymi specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były w środowiskach  domowych 43 osobom (w jednej z rodzin usługi świadczone były 2 osobom): 25 osób dorosłych i 18 dzieci. W wyniku ogłoszonego w 2015 r. otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania w styczniu 2016 r. podpisano umowę zlecającą realizację tych usług Zarządowi Okręgowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu do 31 grudnia 2020 roku. Od 2017 koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 23,90 zł.

Tabela Nr 6. Realizacja usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020.

LataIlość godzin wykonanaIlość osób objętych pomocą
201717 77044
201818 23644
201916 86137
202018 02143

B.  Zadania  własne  gminy o charakterze obowiązkowym.

Tabela  Nr 7.  Realizacja zadań według form pomocy –  2020 r.

Lp.Formy pomocyLiczba osób, którym przyznano świadczenieLiczba osób w rodzinieKwota świadczeń
w złotych
Procentowy wskaźnik wzrostu do 2019 roku
1Zasiłki stałe w tym: Środki własne Środki z dotacji4325512 350 173 0 2 350 17397,11    
2Zasiłki okres. w tym: Środki własne Środki z dotacji721 x x1 9251 905 037 2 757 1 902 280105,03 135,41 104,99
3Posiłek w tym* Dzieci865 8242 051 2 005257 781 179 99061,97 52,59
4Usługi opiekuńcze**2322631 072 814108,28
5Zasiłek celowy zdarzenie losowe112 500250,00
6Sprawienie pogrzebu121922 800  133,05
7Zasiłek celowy, celowy specjalny, celowy zwrotny***1 4353 5002 448 245123,31
8Poradnictwo specjalistyczne Interwencja kryzysowa Praca socjalna47   6   1 850138   19   4 278X   X   X78,41   63,33   82,41

* dane zawierają dożywianie w przedszkolach, szkołach, obiady dowożone,

** kwota nie uwzględniana w budżecie MOPS, pomniejszona o odpłatność –253 192 zł,

***dane zawierają  pomoc formie zasiłków celowych na żywność z programu dożywiania.

1. Zasiłek stały.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego. Osobie otrzymującej zasiłek stały opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie posiada do nich prawa z innych systemów. Kwota zasiłku od X 2018 r. nie może być wyższa niż 645 zł i nie niższa niż 30 zł, co stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem.

Tabela Nr 8.  Realizacja zasiłków  stałych w latach  2017 – 2020.

Lp.LataLiczba osób objętych pomocąWydatkowana kwota
 20174972 329 093
 20184582 219 461
 20194582 420 207
20204322 350 173

2.  Zasiłek  okresowy.

            Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń                   z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

            Kwota zasiłku okresowego stanowi różnicę między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie może być niższy od 50 % tej różnicy, jednak nie mniej niż 20,00 zł.

Gmina Miejska Przemyśl w 2020 r. otrzymała dotację celową na realizację tego zadania z  budżetu  państwa, a uzupełnienie zasiłku nastąpiło ze środków własnych gminy.

Tabela Nr 9. Realizacja zasiłków okresowych w latach 2017-2020.

Wyszczególnienie2017201820192020
Wydatkowana kwota2 469 3372 004 8861 813 8871 905 037
Wzrost do roku poprzedniego83,16%81,19 %90,47 %105,03%
Liczba rodzin977822840705

3. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”.

            2020 rok był drugim rokiem obowiązywania nowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

W ubiegłym roku  na realizację tego programu wydatkowano kwotę 2 401 070 zł, w tym środki z budżetu gminy 481 070 zł. Dożywianie jest realizowane głównie w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności, gorącego posiłku w przedszkolach, żłobkach, świetlicach szkolnych, środowiskowych, bursach szkolnych i internatach, kuchniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe itp.

Tabela Nr 10. Realizacja programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku.

    WyszczególnienieDzieci   0-7Uczniowie  do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnejPozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy  społecznejRazem 2020 r.%
w stosunku do 2019 r.
Liczba osób objęta programem668891  2 0563 52990,00
Koszt programu
w złotych
XXX2 401 070111,25
w tym budżet gminyXXX481 07099,86
Liczba posiłków20 43819 3552 71642 50949,13

Z tabeli Nr 10 wynika, że liczba osób objętych Programem „Posiłek w szkole i w domu” jest niższa niż w roku poprzednim. Wzrosła natomiast kwota środków przeznaczonych na dożywianie  o 242 834,00 zł.

            Pomoc doraźna lub okresowa w postaci gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. W   2020 roku  dożywianiem  objęto – 822 dzieci w wieku od 0 do ukończenia szkoły różnego typu. Dożywianie dzieci było prowadzone w systemie zbiorowym  w  żłobkach,  przedszkolach,  szkołach różnego typu,  bursach,  internatach   szkolnych i poprzez organizacje pozarządowe. Niestety w związku z epidemią koronawirusa i okresowym zamknięciem szkół oraz  przedszkoli znacząco spadła realizacja posiłków w 2020 roku.

Pomoc w formie dożywiania przyznawano w 2020 roku bezpłatnie, jeżeli dochód nie  przekraczał 150 %  kryterium  dochodowego,  czyli dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł netto, natomiast na  osobę w rodzinie– 792,00 zł netto. Przy dochodzie rodziny wyższym stosowano częściową odpłatność na podstawie Uchwały Nr 41/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 11stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu poniesionych na ten cel wydatków i określenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc. W tej sprawie wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży zostały rozpatrzone pozytywnie.

            W ramach posiłków (poza dożywianiem dzieci w szkołach) kontynuowane jest dowożenie pełnych obiadów do miejsca zamieszkania dla 33 osób w 2020 r.

Tabela Nr 11. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” latach 2019 – 2020.

LataLiczba osób objętych pomocąKwota dotacji (bez środków na doposażenie i dowóz posiłków)Udział własny gminyOgółem środki na dożywianie
20193 9211 676 500481 7362 158 236
20203 5291 920 000481 0702 401 070

4. Usługi  opiekuńcze.

            Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług  opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Zakres usług musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2011 roku Prezydent Miasta powierzył realizację tego zadania w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym: Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Umowy zawarte były do końca 2015 roku. Z początkiem roku 2016 zawarto z w/w placówkami nowe umowy na świadczenie usług, które obowiązywały  do końca 2020 roku. Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom samotnym posiadającym dochód do 1 051,50 zł netto, zaś osobom w rodzinie 792,00 zł netto. Osoby o wyższym dochodzie   ponoszą   częściową   odpłatność    za    usługi   na podstawie Uchwały Nr 268/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc w naturze lub pieniężną przyznaną pod warunkiem zwrotu oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie oraz uchwały Nr 102/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniającej ww. cyt. uchwałę, która określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za świadczone usługi na terenie miasta. Ustalenie zakresu usług oraz odpłatności za ich świadczenie w formie decyzji administracyjnej jest zadaniem MOPS.

         W trakcie roku pracownicy socjalni wizytują środowiska osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze zwracając uwagę na zgodność zakresu usług z potrzebami i wydaną decyzją szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

5. Zasiłek celowy.

            W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw sprzętu użytku domowego, a także kosztów pogrzebu.

Tabela Nr 12. Realizacja zasiłków celowych w latach 2017– 2020.

LataKwota świadczenia
w   złotych
Liczba osób którym  przyznano pomocLiczba  świadczeńŚrednia wysokość zasiłku w  złotych
2017171 6798771 161148
2018138 431868832166
201985 146589501170
2020165 642706722229

6. Pomoc rzeczowa.

            Pomoc w formie rzeczowej realizowana jest po uzyskaniu darów od indywidualnych darczyńców przekazywanych do MOPS, organizacji  pozarządowych, z Unijnego Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

           Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych oraz umożliwienie udziału  w warsztatach kulinarno – żywieniowych oraz edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Od sierpnia 2020 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2020, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze  wsparcia  w  postaci  żywności,   jak   również    możliwości   uczestniczenia    w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

             Na terenie Przemyśla dystrybucją żywności dla mieszkańców Przemyśla w ramach Programu zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz CARITAS Archidiecezji Przemyskiej – natomiast   Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Przemyślu    kwalifikuje    osoby  i rodziny, do tej formy pomocy zgodnie z   kryteriami    zawartymi w art. 5   oraz  art.    7   ustawy o pomocy społecznej. Do końca 2020 roku osoby,   które   otrzymały   skierowanie z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Podprogramu 2019,  mogły skorzystać ze wsparcia  w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie   paczek   żywnościowych.   Od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu wydał skierowania 452  rodzinom, w których zamieszkiwało 1 123 osoby. Prócz wsparcia żywnościowego, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej  realizował cykliczne działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu   Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
–  warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
– warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 
 
Tabela  Nr 13. Powody  przyznawania  pomocy społecznej w 2017 -2020 r.

  Lp.Rodzaj  sytuacji  życiowejLiczba  rodzin
w 2017 r
Liczba  osób
w rodzinie
Liczba  rodzin
w 2018 r
Liczba  osób
w rodzinie
Liczba  rodzin
w 2019 r
Liczba  osób
w rodzinie
Liczba  rodzin
w 2020 r
Liczba  osób
w rodzinie
1.Ubóstwo1 3703 5111 0742 6728501 9147871 671
2.Sieroctwo1117414416
3.Bezdomność4145444644443838
4.Ochrona      macierzyństwa1938892189962501 1172531 134
5.Bezrobocie1 4674 1351 2613 5981 1493 2481 0632 982
6.Niepełnosprawność7071 4436681 3446981 3686891 339
7.Długotrwała  choroba7981 5807461 5137521 4686951 311
8.Bezradność  socjalna     i  ekonom. w  tym :     -rodziny  niepełne   -rodziny wielodzietne213       140   15643       432   90207       129   17598       372   96228       148   20663       438   117213       138   22613       391   128
9.Alkoholizm91183921677914874132
10.Narkomania263355710
11.Trudności po zwolnieniu  z  zakładu  karnego16351325511915

            Należy nadmienić, iż podstawową przyczyną ubiegania się o pomoc społeczną jest bezrobocie. W grudniu 2020 roku stopa bezrobocia była niższa niż stopa bezrobocia w analogicznym okresie 2019 roku i wynosiła 11,20 %  .

Tabela  Nr 14.  Typy  rodzin  objętych  pomocą  finansową – zadania  gminy  łącznie  z  pracą  socjalną w latach 2017-2020.

  Lp.    WyszczególnienieLiczba  rodzin
w 2017 roku
Liczba  osób 
w rodzinie
Liczba  rodzin
w 2018 roku
Liczba  osób 
w rodzinie
Liczba  rodzin
w 2019 roku
Liczba  osób 
w rodzinie
Liczba  rodzin
w 2020 roku
Liczba  osób 
w rodzinie
 1.           Rodziny  ogółem w  tym : – rodziny  objęte  tylko  pracą  socjalną w  tym  o  liczbie  osób : 1 2 3 4 5 6 i więcej  2 681       442           1 064 506 400 381 195 135  6 688       1 154           1 064 1 012 1 200 1 524 975 913    2 500       442           957 477 398 377 168 123  6 291       1 216           957 954 1 194 1 508 840 838  2 493       504           1 044 446 357 353 173 120  6 083       1 247           1 044 892 1 071 1 412 865 799  2 074       147           880 372 283 306 127 106  5 028     433           880 744 849 1 224 635 696
2.Rodziny  z  dziećmi w  tym  o  liczbie  dzieci :                   1 2 3 4 5 6 7 i więcej1 049       404 397 163 51 22 10 2  4 250       1 252 1 594 815 316 162 87 24    999       400 350 171 47 18 11 23 997       1 207 1 408 848 283 133 100 18979       366 354 167 60 22 8 23 905       1 060 1 423 820 355 159 68 20  836       317 314 138 42 14 11 03 286       904 1 248 683 258 104 89 0
3. Rodziny  niepełne3291 0743113563191 032283883
4.Rodziny  emerytów w  tym  jednoosobowe           644     3321 200     332597     3161 068     316580     3261 058     326454     277776     277

7.Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.

Organizacja prac społecznie użytecznych.

            Prace społecznie użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno-zawodowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

           Prace społecznie użyteczne ukierunkowane są przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględniany jest wiek osoby bezrobotnej, jej stan zdrowia  i posiadane   kwalifikacje.  Osoby do prac społecznie użytecznych typują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

            Bezrobotni     wykonują   głównie   prace  gospodarczo-porządkowe   i  remontowe   w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w wymiarze czasu pracy wynoszącym 10 godzin na tydzień. Osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać prace społecznie użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Osoba wykonująca prace społecznie użytecznie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym, z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Odmowa przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych oznacza utratę statusu bezrobotnego, wstrzymanie opłacania składek na   ubezpieczenie   społeczne   oraz   pozbawienie,   ograniczenie lub wstrzymanie świadczeń pomocy społecznej.

            Prace społecznie użyteczne są organizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących   się  pomocą   charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej i w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej.  Pomiędzy podmiotami, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne a uczestnikiem nie jest zawierana żadna umowa. Nie występuje stosunek pracy – jest to realizacja o charakterze zobowiązaniowym według prawa cywilnego.

            Uchwała budżetowa określa kwotę realizacji zadania obejmującą 40% wynagrodzenia osób kierowanych do prac społecznie użytecznych. Powiatowy Urząd Pracy na wniosek MOPS dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne.

Do szczegółowych celów organizacji prac społecznie użytecznych należą m.in.:

 • zapewnienie możliwości uzyskania minimalnych środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin    z   problemem   bezrobocia,    a   w szczególności rodzin z dziećmi,
 • łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków bezrobocia poprzez przeciwdziałanie pogłębianiu się poczucia bezradności u klientów pozostających bez pracy,
 • aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych,
 • przygotowanie klientów MOPS do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (odpowiedzialność, uczciwość, dyspozycyjność, zaangażowanie).

            W 2020 r. prace społecznie   użyteczne   wykonywało  łącznie 50 osób.

Tabela Nr 15. Liczba organizacji oraz  liczba osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych w latach 2017-2020.

RokLiczba organizacjiLiczba osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych
20172375
20182273
20192250
20202150

Tabela Nr 16. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2020 r.

Instytucje, w których były świadczone prace społecznie użyteczne                               w  2020 rokuLiczba osób
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Jasińskiego 1B2
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Dworskiego 992
Dom dla Dzieci „Nasz Chata” , ul. Siemiradzkiego 6a2
Dom Pomocy Społecznej Albertynów , ul. Św. Brata Alberta 12
II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. B-pa Jakuba Glazera  441
Miejski Dom Pomocy Społecznej , ul. Wysockiego 994
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu5
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP ul. Kapitulna 71
Polski Czerwony Krzyż, ul. Rzeczna 202
Polski Komitet Pomocy Społecznej , ul. Słowackiego 236
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu2
Przedszkole Miejskie Nr 20 w Przemyślu, ul. Słowackiego 1042
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. Kopernika 144
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Sienkiewicza 32
Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władycze 52
Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. W.Pola 52
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, ul. Grunwaldzka 812
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Św.Jana 102
Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Konarskiego 72
Szkoła Podstawowa Nr 6 , ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 12
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Focha 121
OGÓŁEM50

8. Asystent rodziny.

Asystent rodziny, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowanej od 1 stycznia 2012 roku, prowadzi działania skierowane do rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Ponadto do działań asystenta należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży  i jej rodziny.

Tabela Nr 17. Liczba asystentów i rodzin współpracujących z asystentem w latach 2017-2020.

RokLiczba asystentówLiczba rodzinLiczba dzieci w rodzinach
20176104180
2018698198
2019691217
2020591216

W 2020 roku asystenci:

 • opracowywali   plany   pracy   z   rodzinami     (opracowywanie   i  realizacja     odbywała   się we współpracy z jej członkami oraz w konsultacji z pracownikami socjalnymi),
 • uczestniczyli w opracowywaniu planów pracy  z  rodzinami, których dzieci były   umieszczone w pieczy zastępczej,
 • udzielali pomocy oraz uczyli członków rodziny konstruktywnego i właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielali pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych    oraz    wychowawczych  z dziećmi,
 • prowadzili indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci,
 • sporządzali opinie na wniosek Sądu o rodzinie i jej członkach,
 • współpracowali  z   zespołem   interdyscyplinarnym i grupami roboczymi,   o  których  mowa   w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • współpracowali z kuratorami rodzinnymi.

W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielanie wsparcia, asystenci pomagali                           i towarzyszyli między innymi w:

 • przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach,
 • nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji społecznych, poradni specjalistycznych oraz organizacji pozarządowych,
 • zwiększaniu motywacji klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki czy poszukiwania pracy,
 • zwiększeniu motywacji do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnego przyjmowania zalecanych leków,
 • organizowaniu wsparcia materialnego,
 • rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych,
 • poprawie relacji wewnątrzrodzinnych,
 • podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz budowaniu autorytetu rodziców,
 • podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki i wyglądu mieszkania,
 • wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym,
 • odbudowaniu zdrowych postaw psychospołecznych.

Zatrudnienie asystentów rodziny nie jest  konieczne w  przypadku każdej rodziny, która przeżywa trudności. To pracownik socjalny ocenia sytuację rodziny i podejmuje decyzję, czy jej problemy wymagają zastosowania dodatkowego narzędzia pracy socjalnej, jakim jest indywidualna, intensywna praca rodziny z asystentem. Nie można, zatem wykluczyć, że dla części rodzin wystarczająca będzie pomoc materialna lub praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W 2020 roku MOPS nie spełniał wytycznych do ministerialnego „Programu asystent rodziny” i nie mógł pozyskać środków na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 5 asystentów rodziny.

V. Realizacja projektu  „Przemyślany Rozwój” oraz współpraca przy realizacji projektu „Społecznie Zorganizowani  – model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising”

Realizacja projektu „Przemyślany Rozwój” w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w  odpowiedzi na  ogłoszony konkurs przez Wojewódzki  Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego  Programu  Województwa Podkarpackiego  na  lata  2014-2020  oś  priorytetowa  VIII  Integracja  społeczna,  Działanie  8.1 Aktywna integracja osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe złożył wniosek dofinansowanie projektu  „Przemyślany Rozwój”.

W wyniku przeprowadzonej oceny przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projekt „Przemyślany Rozwój”  uzyskał  wymaganą  liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania.

Umowa  o  dofinansowanie  projektu  została  podpisana  w  sierpniu  2018  roku  na kwotę dofinansowania 2 904 925,62 zł, ogółem wartość projektu wynosi 3 058 054,14 zł.

Projekt „Przemyślany Rozwój” realizowany jest od 01.08.2018 r. do  30.09.2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 204 klientów/klientek MOPS zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Przemyśla korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej do 30 września 2020 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez zakończenie przez klientów/ki MOPS zintegrowanego i zindywidualizowanego programu opartego o ścieżkę reintegracji obejmującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym zgodnie z podpisanymi kontraktami socjalnymi. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji klientów MOPS. Uczestnicy projektu (UP) zwiększą swoją szansę na znalezienie zatrudnienia, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej rodziny UP oraz ograniczy poziom ich wykluczenia społecznego. Udział w działaniach w ramach projektu wpłynie na ich integrację społeczną i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Wartością   dodaną   projektu   będzie   poprawa  wizerunku    osób     zagrożonych   ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w środowisku lokalnym, zwiększenie atrakcyjności UP na lokalnym rynku pracy. Zaplanowane    działania     w   kontraktach   socjalnych   dla    klientów/klientek  MOPS  pozwolą na skierowanie do nich form wsparcia ukierunkowanych na przywrócenie ich do pełnienia ról społecznych, w tym szczególnie znalezienie zatrudnienia.

Realizacja projektu wpisuje się w cel główny Umowy partnerstwa tj. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowany w RPO WP 2014-2020 cel tematyczny 9i Aktywne włączenie, w tym   z   myślą   o   promowaniu   równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016-2022 oraz z Miejskim Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025.

Projektem zostały objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej bierne zawodowo zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla,  korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i osoby korzystające z Programu Operacyjnego   Pomoc   Żywnościowa   2014-2020.   Łącznie wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 204 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Wszyscy UP to osoby bierne zawodowo (na dzień przystąpienia do projektu nie mogące uzyskać statusu osoby bezrobotnej), w tym 50 osób niepełnosprawnych, min. 50%  całej grupy docelowej będą stanowić osoby korzystające z POPŻ.

            Formy wsparcia przewidziane dla uczestników biernych zawodowo:

 • Coaching rozwoju osobistego;
 • Indywidualne doradztwo zawodowe;
 • Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe;
 • 6-miesięczne, płatne staże zawodowe (dla 50 uczestników);
 • Aktywizacja zdrowotna,
 • Trening umiejętności psychospołecznych.

            Dodatkowe formy wsparcia:

 • Poczęstunek podczas szkoleń;
 • Opieka nad osobą zależną;
 • Stypendium szkoleniowe w trakcie szkoleń zawodowych.

            Realizacja projektu Przemyślany Rozwój w 2020 r.  rozpoczęła się od kontynuowania udziału w kolejnych formach wsparcia dla II tury rekrutacji i tak:

 • Trening umiejętności psychospołecznych ukończyło 47 UP;
 • Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych dla II tury rekrutacji ukończyło  91 UP;
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe dla II tury rekrutacji ukończyło  85 UP
 • Dodatkowo 21 osób uczestniczyło w certyfikowanym kursie zawodowym – Nowoczesny i skuteczny przedstawiciel handlowy.
 • 6-miesięcznymi płatnymi stażami zawodowymi z II tury rekrutacji objęto 15 uczestników projektu;

W związku z rekrutacją do projektu osób z niepełnosprawnością wymagających specjalnych udogodnień związanych z ich uczestnictwem zastosowano, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, mechanizm racjonalnych usprawnień, który był kontynuowany również w 2020 r.

            Po zakończeniu wszystkich form wsparcia wypłacono 84 UP zasiłki celowe i celowe specjalne na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.

            Realizacja projektu w 2020 r. była ostatnim etapem i zakończyła się zatwierdzeniem ostatecznego wniosku o płatność, tym samym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zakończył działania z zakresu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wykonanie budżetu w 2020 roku: 1 014 610,47 zł, w tym:

– budżet MOPS – 195 191,94 zł, w tym:

            * 141 541,27 zł – dofinansowanie z UE,

            * 53 650,67 zł – wkład własny – zasiłki celowe i celowe specjalne,

– budżet SPO – 819 418,53 zł – dofinansowanie z UE.

Realizacji projektu „Społecznie Zorganizowani  – model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising”.

Projekt realizowany jest przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.  D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch wraz z Fundacją British Council i partnerem zagranicznymi Community Organisers Ltd., na terenie Przemyśla i Krosna.

Celem głównym projektu jest opracowanie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu uruchamiania lokalnej aktywności i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizacji opartego o ideę i brytyjskie doświadczenia z zakresu Community Organising. Cel zostanie osiągnięty do grudnia 2020 roku. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Wielka Brytania), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między liderem, partnerem krajowym i partnerem zagranicznym projektu.  Zaadoptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu Community Organising ukierunkowanego na pracę w obszarach dotkniętych kryzysem społecznym, którego wykorzystanie pozwoli na:

 • wzrost jakości i zakresu działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Obszaru Rewitalizacji oraz poprawa jakości realizowanych w tym zakresie polityk publicznych;
 •  pobudzenie aktywności społecznej obszarów o najwyższej koncentracji problemów społecznych;
 • poprawę przepływu informacji na linii mieszkaniec – instytucja – mieszkaniec dotyczącego konkretnych potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokojenia.

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. instytucje użytkowników z Krosna i Przemyśla: jednostki samorządu terytorialnego,  ośrodki pomocy społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej,
 2.  uczestnicy projektu: mieszkańcy Krosna i Przemyśla objęci szkoleniem z zakresu Community Organising, przygotowani do pełnienia funkcji Organizatora Społecznego;
 3.  mieszkańcy Obszarów Rewitalizacji miasta Krosna i Przemyśla zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Planowane działania na rok 2021.

W 2021 r. MOPS będzie wspierał działania i wpierał realizację w/w projektu poprzez uczestnictwo w spotkaniach, badaniach i innych wskazanych przez realizatorów formach współpracy.

VI.  Pomoc instytucjonalna.

1. Domy Pomocy Społecznej.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za mieszkańca gminy w tym domu, natomiast do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Przepisy wskazują, że pobyt w domu pomocy społecznej winien być ostatecznością.

            W pierwszej kolejności pracownicy socjalni aktywizują rodzinę zobowiązaną do opieki nad krewnym, organizują usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub wskazują możliwość korzystania z dziennych ośrodków wsparcia. Osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej powinny być umieszczane w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zasadą jest, że osoby kieruje się                  do domu pomocy znajdującego się najbliżej dotychczasowego miejsca zamieszkania.

W dwóch domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta na dzień 31.12.2020 r. przebywało 275 mieszkańców, a więc o 36 osób mniej, niż statutowa liczba mieszkańców (311). Zaistniała sytuacja jest skutkiem maksymalnie zaostrzonych wymaganych kryteriów, celem przyznania osobie pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej wynikających z braku potrzebnych na tę pomoc środków finansowych. Pozyskiwanie mieszkańców kierowanych z innych gmin jest równie trudne, ponieważ gminom również brakuje środków. Długotrwale wolne miejsca pozostawały w Miejskim Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Przemyślu. Zapotrzebowanie na tego typu profil jest zasadniczo mniejsze niż na pozostałe profile, gdzie osoby są umieszczone na liście oczekujących np. przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych.

            W roku 2020 w Przemyślu działały:

* Miejski Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyślu przy ul. Józefa Wysockiego 99 dla osób przewlekle psychicznie   chorych,     niepełnosprawnych    intelektualnie,    w   podeszłym  wieku i przewlekle somatycznie chorych – placówka publiczna 241 koedukacyjnych miejsc.

* Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, ul. św. Brata Alberta 1 – placówka niepubliczna 70 miejsc męskich.

Tablica Nr 18. Domy Pomocy Społecznej w Przemyślu.

WyszczególnienieMiejski Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyślu przy ul. Józefa Wysockiego 99  – dla osób przewlekle psychicznie chorych (141 osoby), – niepełnosprawnych intelektualnie (38 osób), – w podeszłym wieku (54 osoby), – przewlekle somatycznie chorych (8 osób).Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta dla mężczyzn niepełnosprawnych
intelektualnie
 
 2017*I-II                                                  2 901,00 zł III                                                   3 163,65 złI-II          3 163,65 zł III           3 134,00 zł 
 2018**I-II                                                  3 163,65 zł III                                                   3 416,60 złI-II          3 134,00 zł III            3 318,00 zł 
 2019***I-II                                                  3 416,60 zł III                                                   3  565,43 złI-II          3 318,00 zł III           3 664,00 zł 
 2020****I-II                                                  3 565,43 zł  III                                                   3  780,31 złI-II         3 664,00 zł III          3 938,00 zł 
Ilość mieszkańców            na dzień 31.12.2020 r.20966 

*Zarządzenie Nr 70/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17.02.2017 r.

**Zarządzenie Nr 46/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14.02.2018 r.

***Zarządzenie Nr 54/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14.02.2019 r.

****Zarządzenie Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19.02.2020 r.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, jedynie osoby skierowane do 31.12.2003 r. są finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Odpłatność w stosunku do osób skierowanych do domu pomocy społecznej po 1  stycznia 2004 r. ustala się następująco: mieszkaniec ponosi odpłatność do 70% swojego dochodu netto, następnie małżonek lub zstępni przed wstępnymi kwotę uzupełniającą do średniego miesięcznego kosztu w danym domu. Jeśli rodzina posiada niski dochód całą kwotę uzupełniającą ponosi gmina właściwa dla miejsca stałego zameldowania przed skierowaniem do domu pomocy społecznej.

  W praktyce oprócz osoby kierowanej opłatę miesięczną wnosiła średnio w 2020 r. Gmina Miejska Przemyśl 2 443,78 zł (tj. 5 552.273,66 zł : 2 272 świadczeń =  2 443,78 zł)  miesięcznie za każdą osobę. Dokonywane dopłaty mają charakter zmienny w stosunku do lat ubiegłych (tj. w roku 2017 r. wynosiła 2 029,07 zł, w 2018 r. wynosiła 2 180,38 zł, zaś w 2019 r. 2 321,93 zł).

W 2020 r. skierowano 24 osoby z Przemyśla, zaś rzeczywiście umieszczono w domach pomocy społecznej 19 osób.

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu łącznie umieszczono  13 osób, w tym z terenu miasta Przemyśla 9 osób zgodnie z wymaganym profilem:

– dla osób w podeszłym wieku –  3 osoby,

– dla osób przewlekle somatycznie chorych – 1 osoba,

– dla osób niepełnosprawnych intelektualnie –  0 osób,

– dla przewlekle psychicznie chorych –  9 osób.

W Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Przemyślu przy ul. św. Brata Alberta 1 umieszczono 4 osoby, w tym 0 z terenu Miasta Przemyśla.

Do domu pomocy społecznej w innych powiatach zostało skierowanych z terenu Miasta Przemyśla 10 osób.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dyrektor MOPS zawiera umowy z osobami zobowiązanymi do ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny w DPS. W 2020 roku zawarto  12 umów i wydano 4 decyzje dotyczące zobowiązania do ponoszenia częściowych opłat za pobyt mieszkańca w DPS oraz 45 osób dokonywało należnych wpłat zgodnie z zawartymi umowami w latach 2004-2020. W 2020 r. przeprowadzono aktualizacje wywiadów alimentacyjnych u osób zwolnionych z partycypowania w kosztach pobytu świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej.

W roku 2020 r. do tut. MOPS w Przemyślu wpłynęło 58 wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej, z których w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego wydano 24 decyzje kierujące, spoza terenu Miasta Przemyśla umieszczono 8 osób, wydano 0 decyzji odmownych, w 2 przypadkach postępowanie administracyjne zostało zawieszone, w 0 umorzone, 4 wnioski zostały przekazane zgodnie z właściwością miejscową, 4 osoby zrezygnowało, 6 osób zmarło i nikt nie został przeniesiony do innych domów pomocy społecznej zgodnie z wymaganym profilem, 10 osób oczekuje na miejsce.

Tabela Nr 19. Struktura osób pochodzących z Przemyśla – mieszkańców domu pomocy społecznej w roku 2020 (stan na dzień 31.12.2020 r.) w zależności od sposobu finansowania pobytu.

WyszczególnienieLiczba mieszkańców ogółemLiczba mieszkańców,
których pobyt opłaca budżet państwa
Liczba mieszkańców, których pobyt opłaca gminaW tym liczba mieszkańców, których
pobyt w części
dofinansowuje
rodzina
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu z siedzibą przy ul. Józefa Wysockiego 99 dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych20967142, w tym 75 – Gmina Miejska Przemyśl,   67– inne gminy9 (zawarte 2005-2020r.)   5 zawarte w 2020 r.
DPS dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie – ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl663135, w tym: 12 – Gmina Miejska Przemyśl 23 – inne gminy2 zawarte w 2019 r. obowiązuje – 1       0- 2020r.
Domy Pomocy
Społecznej poza
Przemyślem, w których
zostali umieszczeni
mieszkańcy Miasta
  105,w tym 96 (z okresu 2004-2019)   9 osób umieszczonych w 2020r.34 (zawarte w latach 2005-2020)                                                                                                                                 11 zawartych w 2020r.

Tabela Nr 20. Wydatki ponoszone za pobyt mieszkańców Przemyśla umieszczanych w domach pomocy społecznej w latach 2017 – 2020.

Wyszczególnienie2017201820192020
Kwota wydatków przekazywana przez Miasto Przemyśl do DPS tytułem opłaty za pobyt mieszkańców4 155 533,46 zł5 080 290,09 zł5 716 586,89 zł5 552 273,66
Kwota dochodów uzyskiwanych od członków rodziny mieszkańca207 537,49 zł264 508,62zł311 618,78 zł345 119,96
Różnica pochodząca wyłącznie z budżetu Miasta Przemyśla3 947 995,97 zł4 815 781,47zł5 404 968,11 zł5 207 153,70

Domy Pomocy Społecznej wypracowały w swej działalności edukacyjno-terapeutycznej wiele stałych już zajęć mobilizujących mieszkańców do aktywnego życia. W poszczególnych domach pomocy społecznej działają: pracownia plastyczna, muzyczna, kulinarna. W Domu Pomocy Społecznej  im. św. Brata Alberta w Przemyślu przy ul. św. Brata Alberta 1 jest również sala doświadczania świata.  Prowadzone są zajęcia teatralne, sportowe, z zasad dobrego wychowania oraz  zachowania w miejscach publicznie ogólnodostępnych np. kawiarnia, kino, biblioteka, pizzeria, poczta, urząd, kościół, środki komunikacji itp. W poszczególnych pracowniach zajęcia prowadzone są ustawicznie. Mieszkańcy uczęszczają na zajęcia na zasadzie dobrowolności, rozwijając zainteresowania i posiadane umiejętności. Każdy z domów pomocy społecznej posiada własną fizykoterapię, z której    mieszkańcy    korzystają      pod    nadzorem    fizykoterapeuty   i   zgodnie z zaleceniem lekarza. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w spartakiadach sportowych i przeglądach teatralnych o zasięgu wojewódzkim, w organizowanych wycieczkach i spacerach, różnego rodzaju spotkaniach: mikołajkowych, opłatkowych i wielkanocnych oraz zabawach z okazji “Dnia Seniora”, “Andrzejek”, “Dnia Babci i Dziadka i “Walentynek”. W Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Przemyślu przy ul. św. Brata Alberta 1 po raz X zorganizowano „Spotkanie Rodzin”. Mieszkańcy mają możliwość kultywowania wyznania religijnego.

Celem podjęcia dalszych działań administracyjnych w 2020 roku podczas rozpatrzenia                         58 wniosków poinformowano o możliwości podjęcia i złożenia wniosku celem umieszczenia                       w ZOL w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 15 oraz do ZOL Palium, ul. Rogozińskiego 30. Na bieżąco udzielano informacji   o   nowo  otwartych ZOL-ach-  Centrum     Medyczno –   Charytatywnego im. Św. Józefa w Przemyślu, ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl. MOPS nie ma uprawnień umieszczania osób w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych.

VII. Opieka nad dzieckiem i rodziną.

Rodzinie, mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy, mając na względzie podmiotowość dziecka i rodziny, a także prawo dziecka do wychowania w rodzinie oraz zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego. Według zasady pomocniczości osobę, rodzinę uznaje się za główny podmiot wszelkich działań, instytucje tworzone są jako pomocnicze w stosunku do niej.
            Do głównych działań nakierowanych na rodzinę i dziecko należą poradnictwo rodzinne, praca socjalna oraz w ostateczności zapewnienie dziecku opieki i wychowania poza rodziną naturalną. Kładzie się nacisk na profilaktykę, wsparcie dzienne i działania mające na celu zachowanie lub przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań.

            Do zadań własnych powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, organizowania opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielania pomocy pieniężnej i niepieniężnej w tym zakresie.

Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowywania przez rodziców, a funkcjonuje w dwóch formach:

1) rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych (w tym również pełniących funkcję pogotowia rodzinnego),

2) instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnianej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Piecza zastępcza, bez względu na formę, zgodnie z art. 33 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnia: zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych; przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki; nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.

1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Przemyślu w 2020 r. zatrudniał 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy w przeciągu całego roku objęli opieką 56 rodzin, w których przebywało łącznie 75 dzieci.

W ramach działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w 2020 roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dokonali następujących czynności:

 • sporządzili 134 oceny dot. sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej;
 • sporządzili 27 ocen rodzin zastępczych;
 • zgłosili 2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie;
 • skierowali na diagnozę psychologiczną 11 dzieci, w związku z koniecznością umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub zgłoszenia do Ośrodka Adopcyjnego;
 • spośród rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych skierowali na diagnozę psychologiczną 3 rodziny, w celu zbadania posiadanych przez nich predyspozycji i motywacji do pełnienia w/w funkcji;
 • sporządzili 7 wniosków do sądu o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
 • współpracowali z asystentami rodziny w związku z 14 rodzinami biologicznymi, których dzieci przebywały w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • nadzorowali spotkania rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto, w ramach organizacji rodzinnej pieczy zastępczej:

 • prowadzono promocję dotyczącą rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:
  – umieszczenie ogłoszenia oraz spotu reklamowego promującego rodzicielstwo zastępcze na stronie internetowej MOPS,

– rozmieszczanie ulotek i plakatów w zakładach pracy, szkołach, przedszkolach, przychodniach, kościołach,

– zgłaszanie się do wszystkich parafii w mieście, z prośbą o odczytanie ogłoszenia o naborze podczas Mszy Św.,

      – rozwieszenie plakatów promocyjnych w autobusach MZK oraz na słupach ogłoszeniowych;

 • w ramach prowadzonego naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, po  wstępnej weryfikacji, pozyskano 7chętnych;
 • zakwalifikowano 3 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • w dniu 07.10.2020 r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla pod tytułem: „Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie. Elementy metody mediacji w praktyce”, prowadzone przez Panią Iwonę Mazur – PCEN w Przemyślu;
 • od stycznia do lutego 2020 r. odbyły się 2 spotkania „grupy wsparcia” dla chętnych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Przemyśla, w których uczestniczyło od 6 do 8 osób. Ze względu na panującą pandemię COVID-19, od marca 2020 r. w/w spotkania zostały zawieszone;
 • podjęto rozmowy z ks. Witoldem Stachura – odpowiedzialnym za wolontariat w Caritas Archidiecezji Przemyskiej, w celu znalezienia wolontariuszy dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla. Jednak nie znaleziono chętnych i w związku z tym została zaproponowana pomoc w formie zajęć świetlicowych dla dzieci z rodzin zastępczych – w świetlicy Perspektywa w Przemyślu;
 • udzielano wsparcia rodzinom zastępczym w ramach rozwiązywania spraw dotyczących ich funkcjonowania, w tym celu m.in. nawiązano ścisłą współpracę z Sądem Rodzinnym, kuratorami zawodowymi i społecznymi, asystentami rodziny, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkiem adopcyjnym, placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami, organizacjami społecznymi i z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • prowadzono poradnictwo, terapię oraz wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą i deklarującym taką potrzebę poprzez pomoc specjalistów: psychologa i mediatora, zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia Socjalnego przy MOPS Przemyśl, a także poprzez kontaktowanie w/w rodziców zastępczych z osobami dyżurującymi (prawnikiem, psychologiem, pedagogiem) w Zespole Interwencji Kryzysowej przy MOZU Przemyśl;
 • sporządzono 6 opinii o kandydatach na rodziców zastępczych, zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które następnie przesłano do sądu;
 • przeprowadzono 10 diagnoz psychologicznych i 7 wywiadów pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • odbyło się 120 posiedzeń, podczas których dokonano 135 ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
 • Zapewniono koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkolenia, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji:

– w dniu 24.07.2020 r. 3 koordynatorów wzięło udział w szkoleniu e-learningowym pt.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – najnowsze zmiany”;

– w dniu 07.10.2020 r. 4 koordynatorów uczestniczyło w szkoleniu pt.: „Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie. Elementy metody mediacji w praktyce”,

– w dniu 03.12.2020 r. 4 koordynatorów wzięło udział w szkoleniu e-learningowym pt.: „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – obowiązki i zadania gminy”;

 • zgłoszono do ośrodka adopcyjnego 2 dzieci;
 • w ramach realizacji postanowienia sądu umieszczono 8 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 3 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej zawodowej, 1 dziecko trafiło do rodziny zastępczej niezawodowej, a 4 do rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • prowadzono „Rejestr kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej” oraz „Rejestr osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej”, który został uaktualniony i następnie przesłany do Sądu Rejonowego w Przemyślu;
 • 74 rodziny zastępcze wzięły udział w projekcie pt.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID – 19”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • usamodzielniająca się młodzież z pieczy zastępczej brała udział w projekcie realizowanym przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Porównując rok 2020 z latami poprzednimi, należy zaznaczyć, iż mimo prowadzonej promocji dot. rodzinnej pieczy zastępczej, nadal obserwuje się małą liczbę zgłaszających się kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (2018 i 2019 r. – po 3 chętnych).

2. Rodziny zastępcze na terenie miasta Przemyśla.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. Jednym z obowiązków rodzica zastępczego jest współpraca z MOPS, informowanie o przebiegu opieki, umożliwianie przeprowadzania wywiadów rodzinnych w miejscu zamieszkania. MOPS jest zobowiązany do składania do sądu rodzinnego, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rodzinie zastępczej udziela się świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Ponadto, rodzinie zastępczej na każde dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek w wysokości 211,00 zł miesięcznie, na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Od kwietnia 2016 r. przyznawany jest również dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie, na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast, od 2018 r. rodziny zastępcze mogą jeszcze skorzystać ze wsparcia w postaci świadczenia dobry start.

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu wspiera działalność Koła Rodzin „Dom”. Koło działa w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu i zrzesza rodziców zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla.

Do głównych celów Koła Rodzin „Dom” należy:

 • reprezentowanie interesów rodzin zastępczych przed organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi organizacjami, w celu realizacji zadań statutowych;
 • udzielania wsparcia i doradztwa w sprawach indywidualnych zgłaszanych do zarządu;
 • organizowanie imprez okolicznościowych i wypoczynku (Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Dzień Dziecka);
 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Liczbę rodzin zastępczych, umieszczonych w nich dzieci oraz rodzaje udzielanych im świadczeń na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku obrazują poniższe tabele.

Tabela Nr 21. Liczba utworzonych i rozwiązanych rodzin zastępczych w 2020 roku.

  Liczba utworzonych rodzin zastępczych  Liczba dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych
Liczba rozwiązanych rodzin zastępczych  Liczba rodzin zastępczych na koniec roku  Liczba dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych na koniec roku
5857992

Tabela Nr 22.  Kwota świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym w 2020 roku.

Jednorazowe świadczenie
na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
do rodziny zastępczej
  Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej  Dodatek wychowawczy (500+)  Świadczenie dobry start  Okresowa pomoc losowa  Dofinansowanie do wypoczynku
9 250,00 zł968 100,08 zł386 532,67 zł19 200,00 zł0,00 zł1 100,00 zł  

Tabela Nr 23. Liczba rodzin zastępczych i umieszczanych w nich dzieci z uwzględnieniem  miejsca pochodzenia dziecka w 2020 roku.

 Rodziny zastępcze na terenie miasta Przemyśla (narastająco)Dzieci pochodzące
z innych powiatów
(narastająco)
Dzieci pochodzące
z  Przemyśla umieszczane poza Przemyślem
(narastająco)
Liczba rodzin spokrewnionych5927
Liczba dzieci umieszczonych
w rodzinach spokrewnionych
6927
Liczba rodzin niezawodowych15514
Liczba dzieci umieszczonych
w rodzinach niezawodowych
16518
Liczba rodzin zawodowych
(w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego)
511
Liczba dzieci umieszczonych
w rodzinach zawodowych
(w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego)
71  1
Liczba rodzinnych domów dziecka000
Liczba dzieci umieszczonych
w rodzinnych domach dziecka
000

Analizując dane z powyższych tabel i porównując je z rokiem 2019, zauważyć można spadek liczby rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych oraz umieszczonych w nich dzieci.

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

            Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która sprawowana jest w formie:

 • placówki opiekuńczo – wychowawczej;
 • regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej;
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wyróżnia się następujące typy placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • socjalizacyjny;
 • interwencyjny;
 • specjalistyczno – terapeutyczny;
 • rodzinny.

Skierowanie dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu wszystkich możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub w rodzinie zastępczej. Pobyt powinien mieć charakter przejściowy, przyjęcie dziecka do placówki następuje na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek rodziców lub na wniosek samego dziecka.

W 2020 r. na terenie miasta Przemyśla funkcjonowały 4 całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze:

 • Dom dla Dzieci „Maciek” w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 1 (placówka publiczna łącząca typy: interwencyjny, socjalizacyjny i specjalistyczno – terapeutyczny) – 14 miejsc statutowych.
 • Dom dla Dzieci „Małgosia” w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 1C (placówka publiczna łącząca typy: interwencyjny, socjalizacyjny i specjalistyczno – terapeutyczny) – 14 miejsc statutowych.
 • Dom dla Dzieci „Jaś” w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 1A (placówka publiczna łącząca typy: interwencyjny, socjalizacyjny i specjalistyczno – terapeutyczny) –
  14 miejsc statutowych.
 •  „Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A – adres biura (placówka niepubliczna typu socjalizacyjnego) – 28 miejsc statutowych, dwa domy: w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego 36 (14 miejsc) i w Ostrowie 674 (14 miejsc).

Tabela Nr 24. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Przemyśla w kolejnych miesiącach 2020roku oraz liczba dzieci pochodzących z Przemyśla przebywających poza Przemyślem.

Nazwa miesiącaDzieci pochodzące
z Przemyśla
a przebywające
w placówce poza Przemyślem
„Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w PrzemyśluDom dla Dzieci „Maciek” w PrzemyśluDom dla Dzieci „Małgosia” w PrzemyśluDom dla Dzieci „Jaś” w PrzemyśluOgółem
Styczeń02312161364
Luty02314161366
Marzec02314141364
Kwiecień02314131363
Maj02417131266
Czerwiec02417131165
Lipiec02416181169
Sierpień02416171269
Wrzesień02216171267
Październik02415171167
Listopad02415171167
Grudzień02415171167

Porównując w/w dane z rokiem 2019, należy wskazać minimalny wzrost liczby małoletnich w Domu dla Dzieci „Maciek” w Przemyślu i w Domu dla Dzieci „Małgosia” w Przemyślu.

Tabela Nr 25. Kwota świadczeń wypłaconych placówkom opiekuńczo – wychowawczym w 2020 roku.

  Dodatek wychowawczy (500+)  Świadczenie dobry start
  335 032,77 zł  17 100,00 zł

Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, po otrzymaniu postanowienia sądu, rozpoczynają postępowanie, celem skierowania dziecka do właściwej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z sądem w zakresie zapewniania dziecku opieki poza rodziną. Pracownik MOPS uczestniczy w posiedzeniach Zespołów do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Przemyślu, a także w przypadku konieczności, w placówkach poza Przemyślem, w których przebywałoby dziecko pochodzące z Przemyśla. Zasadnym jest jednak kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej położonej najbliżej miejsca zamieszkania rodziców, w celu utrzymania częstych kontaktów. W sytuacji braku wolnych miejsc w przemyskich placówkach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu rozsyła zapytania o umieszczenie dzieci do innych powiatów. MOPS. Natomiast, w przypadku wolnych miejsc w placówkach opiekunko – wychowawczych na terenie miasta, pozytywnie rozpatruje wnioski innych powiatów o umieszczenie dzieci z nich pochodzących. Każdorazowo niezbędne jest zawarcie z danym powiatem porozumienia w sprawie określenia warunków pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Tabela Nr 26. Liczba porozumień dot. pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2020 roku.

Porozumienia dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczychPorozumienia dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Ilość dzieci umieszczonych
w Przemyślu pochodzących
z innych powiatów
Ilość dzieci pochodzących
z Przemyśla umieszczanych poza Przemyślem
Ilość dzieci umieszczonych
w Przemyślu pochodzących
z innych powiatów
Ilość dzieci pochodzących
z Przemyśla umieszczanych poza Przemyślem
269035

Porównując dane z 2019 roku, w 2020 r. odnotowano minimalny wzrost liczby dzieci pochodzących z Przemyśla, ale umieszczonych w rodzinach zastępczych poza naszym miastem oraz dzieci umieszczonych w przemyskich rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów. Ponadto, większa jest też liczba małoletnich dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Przemyśla.

4. Praca socjalna z rodziną naturalną dziecka.

Ustawa nakłada na rodziców biologicznych dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej obowiązek wnoszenia opłat pokrywających koszty udzielanej pomocy pieniężnej lub miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka. Po ustaleniu sytuacji materialnej, bytowej, rodzinnej i zdrowotnej rodziców naturalnych, na podstawie Uchwały Nr 58/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 marca 2012 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydawana jest decyzja w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z Przemyśla w pieczy zastępczej. W 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim, wydano decyzje dot. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (28) oraz w rodzinach zastępczych (20).  Pracownicy na bieżąco aktualizowali sytuację materialno – bytową w/w rodziców biologicznych. W niemal wszystkich przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (w 2020 r. wydano tylko 2 decyzje ustalające częściową odpłatność).

Pobyt dziecka w pieczy zastępczej z założenia ma charakter tymczasowy, do momentu odzyskania przez rodziców możliwości opieki nad nim lub do czasu jego usamodzielnienia. W ramach pracy socjalnej prowadzona jest praca z rodzicami biologicznymi, m.in. w zakresie: utrzymywania stałych kontaktów z dziećmi umieszczonymi poza rodziną, umożliwienia wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, podjęcia leczenia odwykowego, rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, zwiększenia aktywności w poszukiwaniu pracy, a także pomocy w załatwianiu spraw urzędowych itp. Wiele rodzin biologicznych, starających się o powrót swoich dzieci do domu rodzinnego, objętych jest wsparciem asystenta rodziny (w 2020 roku – 35 rodzin).

5. Usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Warunkiem do uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji opracowanego, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, indywidualnego planu usamodzielnienia.
Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej mogą korzystać z:

 • pomocy na usamodzielnienie;
 • pomocy na kontynuowanie nauki;
 • pomocy na zagospodarowanie;
 • pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia.

Tabele Nr 27. Pomoc udzielona usamodzielnionym wychowankom pieczy zastępczej w 2020 r.

Pomoc dla usamodzielnionych wychowanków RODZIN ZASTĘPCZYCH
Liczba wychowanków, którzy otrzymali pomoc na usamodzielnienie  6
Wypłacona kwota  27 758,00 zł
Liczba wychowanków, którzy otrzymali pomoc na zagospodarowanie  2
Wypłacona kwota    6 308,00 zł
Liczba wychowanków, którzy otrzymali pomoc na kontynuowanie nauki28
Wypłacona kwota129 758,28 zł
Pomoc dla usamodzielnionych wychowanków PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHWAWCZYCH
Liczba wychowanków, którzy otrzymali pomoc na usamodzielnienie  2
Wypłacona kwota    13 878,00 zł
Liczba wychowanków, którzy otrzymali pomoc na zagospodarowanie  3
Wypłacona kwota    4 731,00 zł
Liczba wychowanków, którzy otrzymali pomoc na kontynuowanie nauki  9
Wypłacona kwota39 712,44 zł

Porównując w/w dane z rokiem 2019, obserwuje się nieznaczny spadek liczby usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy skorzystali z przysługującej im pomocy, w związku z kontynuowaniem nauki po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Pomoc dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej związana jest z faktem rozpoczęcia dorosłego życia, służy integracji ze środowiskiem. Bardzo często osoby usamodzielnione nie mogą liczyć na pomoc ze strony swojej rodziny naturalnej, wówczas wsparcie deklaruje opiekun usamodzielnienia – wyznaczony przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Opiekun wspólnie z osobą usamodzielnianą opracowuje program usamodzielnienia, który powinien uwzględniać wszystkie kierunki aktywności życiowej i stanowi kontrakt w sprawie udzielanej pomocy. Pomoc pieniężną wypłaca powiat właściwy dla miejsca pochodzenia dziecka przez umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Znacząca część czynności podejmowanych przez pracowników MOPS skupia się na motywowaniu usamodzielnionych wychowanków do jak najdłuższego kontynuowania nauki (szkoły policealne, studia) i zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kursów zawodowych, aby wychowankowie ci byli odpowiednio przygotowani do samodzielnego życia. MOPS wspiera młodzież opuszczającą pieczę zastępczą w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, monitoruje postępy w nauce i zachęca do podnoszenia kwalifikacji

6. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa – Ośrodek Wsparcia Socjalnego.

            Ośrodek Wsparcia Socjalnego (OWS) obejmuje wielopłaszczyznową, bezpłatną pomocą osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji, m.in. z powodu: niezaradności życiowej, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocia, problemów natury psychologicznej lub innych dysfunkcji powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisku. OWS współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz pomocy człowiekowi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przy pełnej współpracy korzystających ze wsparcia i zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, w celu zapobiegania pogłębianiu się dysfunkcyjności.

W 2020 r. odbywały się konsultacje indywidualne z psychologiem i mediatorem rodzinnym.

Tabela Nr 28. Liczba osób objętych konsultacjami w OWS w 2020 roku.

  Specjalista  Liczba osób korzystających z konsultacji w OWS w 2020 r.  Liczba przeprowadzonych konsultacji
Psycholog3655
Mediator rodzinny3784
Ogółem73139

W 2020 r. odnotowano spadek liczby osób (w porównaniu z rokiem 2019), które skorzystały ze wsparcia w ramach funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Socjalnego.

Przez cały 2020 rok, pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracali szczególną uwagę na realizację zadań zawartych w Programie Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020, tj.:

 1. zapewnianie dzieciom właściwej opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 2. przyznawanie zgodnie z ustawą, świadczeń na miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej;
 3. zapewnianie zawodowym rodzinom zastępczym wynagrodzenia adekwatnego do pełnionej funkcji;
 4. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej;
 5. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej;
 6. zapewnianie rodzinom zastępczym szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 7. prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej;
 8. wzmacnianie kompetencji i przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, m.in. poprzez utworzoną grupę wsparcia;
 9.  przygotowywanie i aktualizowanie, we współpracy z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą, planów pomocy dzieciom;
 10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
 11.  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną;
 12.  współpraca ze środowiskiem lokalnym – sądami i organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, ośrodkami zdrowia oraz organizacjami społecznymi;
 13.  zapewnienie środków finansowych w zakresie przyznawania pomocy na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

W 2020 roku zdiagnozowane potrzeby były na bieżąco zaspokajane, zgodnie z w/w Programem.

VIII.  Świadczenia rodzinne  i  fundusz alimentacyjny.

            System świadczeń rodzinnych utworzony został jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń socjalnych, finansowanych z budżetu państwa. System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą regułę, że osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice. W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń rodzinnych.

            Celem reformy systemu jest stworzenie spójnego systemu   wsparcia   rodziny   znajdującej  się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej małe dzieci oraz dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.

            Od 1stycznia 2016 r. wprowadzono nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych, tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”, według którego przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych przez rodzinę ubiegającą się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, nie oznacza wykluczenia jej z systemu świadczeń rodzinnych, ale taka rodzina może otrzymać świadczenia, o które się ubiega, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Wprowadzone inne udogodnienia i zmiany to m.in.:

–  możliwość załatwienia sprawy w urzędzie przez Internet (złożenie przez Internet wniosku, potrzebnych oświadczeń i zaświadczeń), jak również dokonanie skutecznego doręczenia pism przez organ drogą elektroniczną (np. doręczanie decyzji przyznającej dane świadczenie w postaci elektronicznej),

– zwolniono wnioskodawców z konieczności samodzielnego pozyskiwania szeregu zaświadczeń i informacji z wielu urzędów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, obowiązek ten spoczywa na organie ustalającym dane świadczenie,

–  pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w zależności od możliwości w formie elektronicznej lub papierowej odbywa się bezpośrednio na poziomie organ-organ – dotyczy to m.in. sytuacji dochodowej, niepełnosprawności, składek na ubezpieczenia zdrowotne,

– umożliwienie korzystania z danych gromadzonych w rejestrach utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz ministra właściwego do spraw   zabezpieczenia   społecznego przez organy publiczne realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o rehabilitacji   zawodowej       i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z uwagi na potrzebę m.in. weryfikacji danych beneficjentów ubiegających się i pobierających świadczenia;


           Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych przewiduje trzy jednolite kryteria dochodowe  i  dwa  rodzaje świadczeń  rodzinnych. Aktualnie okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

– świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne,

–  dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana według uznania gminy,

– świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę i finansowane z budżetu gminy,

– świadczenie rodzicielskie.

            Świadczenia rodzinne z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowego” przyznawane są, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się aktualnie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł kryterium dochodowego, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

– urodzenia dziecka,

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

– samotnego wychowywania dziecka,

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

– rozpoczęcia roku szkolnego,

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

            Zgodnie z art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Uchwałą z dnia 30 marca 2006 r. Nr 39/2006 Rada Miejska w Przemyślu, uchwaliła jednorazową zapomogę  z tytułu urodzenia dziecka finansowaną ze środków własnych gminy.

            Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

– opiekunowi faktycznemu dziecka;

– osobie uczącej się.

Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 listopada 2016r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

–   95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5-go roku życia,

– 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia do ukończenia 18-go roku życia,

– 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18-go roku życia do ukończenia 24-go roku życia.


1. Dodatki do zasiłku rodzinnego :

a. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000 zł.

b. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługujący osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

c. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługujący osobom samotnie wychowującym dziecko nie posiadającym zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. W okresie od 1 listopada 2016 r.  dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

d. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –  przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie, na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

e. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługujący osobie uprawnionej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; 110 zł.  na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 roku życia.

f. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego oraz na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 100 zł na dziecko.

g. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w  której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w okresie od  1 listopada 2016r.  przysługuje w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko,

2)  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej – w okresie od 1 listopada 2016 r. przysługuje w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Tabela Nr 29. Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w  latach 2017-2020.

Lp.WyszczególnienieWydatki za  okres 2017 r. w złotychLiczba świadczeń  narastającoWydatki za  okres 2018 r. w złotychLiczba świadczeń  narastającoWydatki za  okres 2019 r. w złotychLiczba świadczeń  narastającoWydatki za  okres 2020 r. w złotychLiczba świadczeń  narastająco
IZasiłki rodzinne4 899 28842 5084 942 05143 3594 573 20540 0453 965 58534 511
 Dodatki do zasiłków rodzinnych                z tytułu:2 254 23517 4262 178 37517 2631 993 32516 3791 829 91415 417
1Urodzenia dziecka208 207275236 256315178 880254121 636155
2opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
284 716736255 085666191 801506166 006424
3samotnego wychowywania dziecka541 7212 746476 1312 451420 7022 150394 0522 010
4kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego367 3853 468354 9423 431361 4273 416357 1613 390
5rozpoczęcia roku szkolnego240 1873 637234 6333 686224 0563 466199 7223 092
6podjęcia przez dziecko nauki           w szkole poza miejscem zamieszkania:34 16937732 30035738 49041038 190432
6ana pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła
22 16320320 72618827 55624924 338229
6bna pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,
w której znajduje się szkoła
12 00617411 57416910 93416113 852203
7wychowanie dziecka
w rodzinie wielodzietnej
577 8506 187589 0286 357577 9696 177553 1475 914
 Razem7 153 52359 9347 120 42660 6226 566 53056 4245 795 49949 928
8Jednorazowa zapomoga
z tyt. urodzenia  dziecka
449 000449449 000449361 000361281 000281
9Świadczenie rodzicielskie1 892 6462 0811 938 4342 1561 790 4241 9561 334 6371 547
10„Becikowe” w ramach zadań własnych gminy10 5002111 5002311 500239 00018

            Do katalogu świadczeń rodzinnych zaliczają się również dwa rodzaje zapomóg wypłacanych w związku z urodzeniem się dziecka:

1) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w wysokości 1 000 zł; prawo do tego świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi miesięcznie 1 922 zł netto na osobę w rodzinie.

W sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci oznacza to konieczność ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców (zmiana od 1 listopada 2017 r.).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie  12  miesięcy,   od   dnia narodzin się dziecka, a w przypadku gdy wniosek dot. dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia, którąś z w/w form albo przysposobienia dziecka nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

2) zapomoga uchwalana i wypłacana przez gminę z jej środków własnych (świadczenie uznaniowe); gmina sama decyduje, czy będzie dodatkowo realizować tego rodzaju świadczenie, ustala kryteria nabycia prawa do świadczenia oraz jego wysokość.

Rada Miejska w Przemyślu uchwałą z dnia 30 marca 2006 r. Nr 39/2006  ustanowiła jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł na każde żywo urodzone dziecko dla wnioskodawców spełniających kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli 528 zł  na osobę w rodzinie. Wniosek należy składać w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, a uprawnionym jest mieszkaniec Przemyśla,  zamieszkały i zameldowany co najmniej rok, przed tym faktem, na terenie miasta. Uchwałą 243/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 października 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, umożliwia złożenie wniosku o w/w świadczenie osobom, zameldowanym na okres czasowy w lokalach socjalnych na terenie miasta Przemyśla od co najmniej roku przed dniem urodzenia dziecka.   

Ponadto, w ramach systemu świadczeń rodzinnych gmina ma możliwość przyznawania dodatkowego świadczenia na rzecz rodziny. Gmina, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby swoich mieszkańców w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały podjętej przez radę gminy, ustanowić świadczenia na rzecz rodziny. Decyzja o tym, czy oraz w jakiej wysokości wprowadzić takie dodatkowe, świadczenie, należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Świadczenie to finansowane jest ze środków własnych gminy.

Tabela Nr 30. Świadczenia rodzinne przyznane i wypłacone w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 z uwzględnieniem świadczeń pobranych nienależnie.

Lp.WyszczególnienieKwota świadczeń rodzinnych wypłacona ogółem w 2017Zwrot świadczeń nienależnie pobranychKwota świadczeń rodzinnych wypłacona ogółem w 2018 r.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
IZasiłki rodzinne4 899 28831 7904 942 05144 305
 Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:2 254 23518 7062 178 37517 968
1.Urodzenia dziecka208 2071 000236 2560
2.opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego284 7163 695255 0856 953
3.samotnego wychowywania dziecka541 7218 557476 1314 049
4.kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego367 385730354 942757
5.rozpoczęcia roku szkolnego240 1872 301234 6332 903
6.podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:34 1696932 300640
6a.na pokrycie wydatków związanych
z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
27 163020 726260
6b.na pokrycie wydatków związanych
z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła
12 0066911 574380
7.Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej577 8502354  589 0282 666
8.Świadczenie pielęgnacyjne4 148 3437134 703 5735 119
9.Zasiłek pielęgnacyjny5 051 74830 6325 174 59447 190
10.Specjalny zasiłek opiekuńczy1 052 3285 5641 002 9709 197
11.Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia  dziecka449 0000449 0000
12.Świadczenie rodzicielskie1 892 6469 9361 938 4341 548
13.Razem19 747 58897 34120 388 997125 327
 w tym z lat ubiegłychX69 017X79 365
 Fundusz  alimentacyjny3 106 77728 0912 863 55534 412
IIw tym z lat ubiegłychX22 281X28 831
 Razem świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny20 961 719115 49623 252 552159 739

Tabela Nr 31. Świadczenia rodzinne przyznane i wypłacone w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 z uwzględnieniem świadczeń pobranych nienależnie.

Lp.WyszczególnienieKwota świadczeń rodzinnych wypłacona ogółem w 2019 r.Zwrot świadczeń nienależnie pobranychKwota świadczeń rodzinnych wypłacona ogółem w 2020 r.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
IZasiłki rodzinne4 573 20546 5973 965 58540 251
 Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:1 993 32523 0491 829 91423 980
1Urodzenia dziecka178 8801 000121 6360
2opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego191 8017 916166 0068 047
3samotnego wychowywania dziecka420 7027 662394 0529 435
4kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego361 427965357 1611 246
5rozpoczęcia roku szkolnego224 0562 134199 7222 332
6podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:38 49065638 190841
6ana pokrycie wydatków związanych
z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
27 556024 338565
6bna pokrycie wydatków związanych
z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła
10 93465613 852276
7Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej577 9692 716553 1472 079
8Świadczenie pielęgnacyjne5 556 7966 1097 347 55318 149
9Zasiłek pielęgnacyjny6 336 72830 9987 050 895130 933
10Specjalny zasiłek opiekuńczy1 167 8467 0411 195 15130 567
11Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia  dziecka361 0001 000281 0001 000
12Świadczenie rodzicielskie1 790 4244 1221 334 6376 303
 Razem21 779 324118 91623 004 735251 183
 w tym z lat ubiegłychX71 576X135 933
IIFundusz  alimentacyjny2 756 41920 9292 543 21329 207
 w tym z lat ubiegłychX12 136X22 065
 Razem świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny24 535 743139 84525 547 948280 390

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2017r. – 4 484

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2018r. – 4 485

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2019 r. – 4 371

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2020 r. – 4 027

2. Świadczenia opiekuńcze.

 a.  Zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i osoby, dlatego nie jest przyznawany na okres zasiłkowy, lecz na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Świadczenie do 31 października 2018 r. wynosiło 153 zł miesięcznie, od 01 listopada 2018 r. przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie, a od 01 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Wypłacany jest do 16-go roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, natomiast powyżej 16-go roku życia zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, jeżeli osoba legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia lub, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie powyżej 75-go roku życia. Świadczenie nie przysługuje, osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 b. Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 oraz z 2018 r. poz.950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do tego świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego, które aktualnie wynosi 764 zł na osobę (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Przy ustalaniu dochodu brane są pod uwagę dochody rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby sprawującej opiekę. Od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z art. 17 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zlikwidowany został wymóg, przy ubieganiu się o specjalny zasiłek opiekuńczy, rezygnacji z zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – osoba obecnie może pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy nie tylko kiedy rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ale również kiedy jej nie podejmuje. O świadczenie to może również ubiegać się osoba, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym małżonkiem. Specjalny zasiłek opiekuńczy do 31 października 2018 r. wypłacany był w wysokości 520 zł miesięcznie, a od 01 listopada 2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie.

c. Świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wypłacane było w wysokości 1 477 zł miesięcznie, w roku 2019 r. kwota świadczenia wynosiła 1 583 zł, w roku 2020 kwota świadczenia wynosiła 1 830 zł  a od stycznia 2021 r. po uwzględnieniu corocznej waloryzacji wynosi 1 971 zł miesięcznie.

Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która opiekując się dzieckiem wystąpiła do sądu o przysposobienie tego dziecka), osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji.

         Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób (tj. opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1)   nie później niż do ukończenia 18-go roku życia lub

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25-go roku życia.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzono możliwość pobierania świadczenia opiekuńczego z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną przez więcej niż jednego opiekuna w rodzinach, w których wychowywana jest więcej niż jedna osoba niepełnosprawna.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Organ realizujący świadczenia rodzinne opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej odpowiednio wysokości świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, z zastrzeżeniem art. 87   ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. z 2017 r., poz.1383, z późn. zm.). Składek nie opłaca się za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Tabela Nr  32.  Realizacja świadczeń opiekuńczych oraz składek  na ubezpieczenie społeczne    i zdrowotne w latach 2017-2018.

WyszczególnienieWydatki 2017Liczba świadczeń narastającoWydatki 2018Liczba świadczeń narastająco
Zasiłki pielęgnacyjne5 051 74833 0185 174 59432 817
Świadczenia pielęgnacyjne4 148 3432 9594 703 5733 196
Specjalny zasiłek opiekuńczy1 052 3282 0361 002 9701 890
Razem10 252 41938 01310 881 13737 903
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne1 034 8582 699  1 112 175  2 765
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne212 8361 684253 1801 909
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy246 7981 752222 4511 532
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy77 8641 66478 0051 625

Tabela Nr  33.  Realizacja świadczeń opiekuńczych oraz składek  na   ubezpieczenie społeczne    i zdrowotne w latach 2019-2020.

WyszczególnienieWydatki 2019Liczba świadczeń narastającoWydatki 2020Liczba świadczeń narastająco
Zasiłki pielęgnacyjne6 336 72833 4657 050 89532 685
Świadczenia pielęgnacyjne5 556 7963 5237 347 5534 039
Specjalny zasiłek opiekuńczy1 167 8461 8891 195 1511 931
Razem13 061 37038 87715 593 59938 655
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne1 164 7682 6931 609 7003 278
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne296 9642 086402 9022 471
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy243 8071 444275 0701 623
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy91 1681 63493 5211 676

3. Zasiłki dla opiekunów.

Z dniem 15 maja 2014 r., weszła w życie, ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna do 31 października 2018 r. wypłacany był w wysokości 520,00 zł miesięcznie, a od 01 listopada 2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie osobie.

Tabela Nr 34. Realizacja świadczeń z tytułu zasiłków dla opiekunów (ZDO) wypłaconych w latach 2017 -2020.

RokWypłata ZDOWypłata odsetek ustawowych od  ZDO
2017564 4520
2018448 5780
2019408 6400
2020278 4010

4. Świadczenie rodzicielskie.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie to wypłacane po urodzeniu dziecka wsparcie finansowe dla rodziców, którzy nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Mogą więc z niego skorzystać m.in. studenci czy też osoby bezrobotne.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10-go roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10-go roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10-go roku życia. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. Natomiast w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub  w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Tabela Nr 35. Realizacja wypłat świadczenia rodzicielskiego w latach 2017-2020 r.

RokŚwiadczenie rodzicielskieLiczba wypłaconych świadczeń
20171 892 6462 081
20181 938 4342 156
20191 790 4241 956
20201 334 6371 547

5.  Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków m.in.:

– wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

– posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

– zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu matki pod opieką medyczną nie później niż od  10 tygodnia ciąży do dnia  porodu.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie może wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny  będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948). Organ właściwy realizuje zadania dotyczące jednorazowego świadczenia jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Tabela nr 36. Realizacja jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

RokKwota wypłaconych świadczeńLiczba wypłaconych świadczeń
20178 0002
201836 0009
201936 0009
202024 0006

6. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), nastąpiła zmiana w sposobie organizacji rozpatrywania spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Powyższa ustawa znowelizowała między innymi przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przekazując wojewodom zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Do 31 grudnia 2017 r.  postępowanie w w/w sprawach  prowadził marszałek województwa.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

 W przypadku przebywania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa powyżej, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W związku z powyższym, wojewoda ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli tak, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu innego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Po uchyleniu decyzji przez organy właściwe, wojewoda wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i dochodzi również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli wojewoda, wyda decyzję przyznającą świadczenia rodzinne, realizacja tej decyzji leży w gestii organu właściwego. Powyższa zasada ma również zastosowanie w przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Tabela 37. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń w ramach koordynacji w latach 2017-2020.

Lp.WyszczególnienieWydatki za  okres 2017 r. w złotychLiczba świadczeń  narastającoWydatki za  okres 2018 r. w złotychLiczba świadczeń  narastającoWydatki za  okres 2019 r. w złotychLiczba świadczeń  narastającoWydatki za  okres 2020 r. w złotychLiczba świadczeń  narastająco
1Zasiłki rodzinne22 47020437 46636340 37840249 860504
2Dodatki do zasiłków rodzinnych                   z tytułu:3 330294 9765314 13911421 258116
2.1Urodzenia dziecka00002 00022 0002
2.2opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
800200800210 00023
2.3samotnego wychowywania dziecka00000000
2.4kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego6012 390236 840643 85035
2.5rozpoczęcia roku szkolnego1 2001290091 800182 17822
2.6podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:0094113339300
2.6ana pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła001131339300
2.6bna pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,
w której znajduje się szkoła
00828120000
2.7wychowanie dziecka
w rodzinie wielodzietnej
1 2701474582 360253 23034
3Zasiłek rodzinny z dodatkami25 80023342 44241654 51751671 118620
4Zasiłek pielęgnacyjny25 09216432 50421037 34519935 704166
5Świadczenie pielęgnacyjne176 972127194 725133197 556126281 887157
6Specjalny zasiłek opiekuńczy00000000
7Świadczenia opiekuńcze202 064291227 229343234 901325317 591323
8Świadczenia rodzicielskie74 9858155 5816027 0292968 68880
Razem302 849605325 252819316 447870457 3971 023

7. Zaliczka alimentacyjna.

Zadłużenie z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w latach 2017 – 2020 oraz wielkość dokonanych wpłat kształtuje się następująco: 

– w 2017r. –  4 785 129,47 zł (wartość powiększona o należne 5 %)  – 63 130,69 zł  (wielkość dokonanych wpłat);

– w 2018r. –  4 654 169,02 zł (wartość powiększona o należne 5 %)  – 53 953,90 zł  (wielkość dokonanych wpłat),

– w 2019r. –  4 441 837,02 zł (wartość powiększona o należne 5 %)  – 82 434,89 zł  (wielkość dokonanych wpłat),

– w 2020 r. –  4 322 762,40 zł (wartość powiększona o należne 5 %)  – 48 122,75 zł  (wielkość dokonanych wpłat).

8. Fundusz alimentacyjny

Tabela Nr 38. Realizacja funduszu alimentacyjnego 2017 r. –2020 r.

RokWydatki w złotychLiczba świadczeń narastająco
20173 106 7777 855
20182 863 5557 136
20192 756 4196 769
20192 756 4196 769
20202 543 2136 204

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu aliment. w 2017 r. – 392

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu aliment. w 2018 r. –403

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu aliment. w 2019 r. – 390

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu aliment. w 2020 r. – 354

Z dniem 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy której nastąpiła derogacja przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz  zaliczce   alimentacyjnej. W ustawie zostały uregulowane następujące kwestie: zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie  tytułu   wykonawczego   w   przypadku   bezskutecznej   egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników   alimentacyjnych;   warunki   nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; zasady i tryb postępowania w sprawach   przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; finansowanie realizacji zadań przewidzianych w ustawie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego   roku   kalendarzowego,   uzależnione  jest od kryterium dochodowego, które wynosi 900 zł, a wysokość świadczenia ustalana jest do wysokości bieżąco ustalonych   alimentów,   jednakże   nie wyższej niż 500 zł na osobę.

Od 1 października 2020 r. przysługuje prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w związku z przekroczeniem określonego w art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kryterium dochodowego, przyznawane z zastosowaniem art. 9 ust. 2a i ust. 2b ww. ustawy (złotówka za złotówkę).

            Ustalenie prawa do świadczeń z   funduszu   alimentacyjnego   oraz   ich wypłata  następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Od 1 października 2008 r. Prezydent Miasta Przemyśla, jako organ właściwy, upoważnił Dyrektora MOPS, do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są osobom uprawnionym, tzn. osobom uprawnionym   do   alimentów od rodzica na  podstawie  tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do  czasu   ukończenia przez nią 18 roku życia albo   w   przypadku, gdy   uczy   się   w   szkole   lub    w    szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

            Wniosek   o   ustalenie   prawa     do   świadczeń  z   funduszu  alimentacyjnego,   składa się  w urzędzie gminy lub miasta ze względu na miejsce zamieszkania   osoby   uprawnionej. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego co do zasady przyznaje się na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września następnego roku kalendarzowego.

            Jeżeli w trakcie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego orzeczeniem sądu nastąpi zmiana  wysokości alimentów dokonuje się również zmian w  wysokości pobieranych  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, np. w przypadku podwyżki alimentów kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaje podniesiona  do zasądzonej kwoty, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko, począwszy od miesiąca od którego nastąpiła podwyżka (za niepełne miesiące przyznaje się świadczenia w wysokości 1/30 stawki dziennej). W tym wypadku możliwe jest przyznanie wyrównania. Z kolei w przypadku obniżenia przez sąd alimentów, dokonuje się w ten sam sposób obniżenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Każda decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest przekazywana właściwemu komornikowi   sądowemu  prowadzącemu  postępowanie   egzekucyjne.   Od   września 2015 r. do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, organ właściwy wierzyciela dołącza ostateczną decyzję przyznającą  świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Decyzja ta jest podstawą do prowadzenia przez komornika egzekucji mającej na celu odzyskanie od dłużnika   całej   kwoty   zadłużenia, którą MOPS wypłacił osobie uprawnionej.

Ponadto od 01.06.2017 r. działając na podstawie art. 304 § 2 ustawy w dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz zgodnie z art. 209 § 2 kk. tut. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela przekazuje do organów ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

W 2020 r. organ właściwy wierzyciela sporządził 361 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgodnie z art. 209 § 2 kk.

Tabela Nr 39. Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2017- 2020.

Roknależność główna (kapitał) w złodsetki ustawowe w złRazem zadłużenie w złWielkość dokonanych wpłat w zł * 
kapitałodsetki 
201725 076 615,379 368 124,7834 444 740,15424 717,60394 189,48 
201827 229 390,1510 519 772,9237 749 163,07509 030,44586 491,34 
201929 046 923,1111 641 832,2840 688 755,39480 896,46619 644,06 
202030 683 899,8112 742 097,4843 425 997,29525 401,01556 451,77 

*w drodze egzekucji komorników sądowych i postępowania egzekucyjnego Urzędów Skarbowych oraz wpłaty zaległości przez dłużników alimentacyjnych.

9. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu jest organem prowadzącym z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla postępowanie wobec osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego,    a   zamieszkujących   na   terenie   Przemyśla.    W tym przypadku można mówić o trzech kategoriach dłużników alimentacyjnych:

 • Zarówno dłużnik alimentacyjny jak i osoba uprawniona zamieszkują na terenie  Przemyśla. W    takim   przypadku   postępowanie   wobec   dłużników   wszczynane   jest   z   urzędu po przyznaniu osobie uprawnionej przez organ właściwy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w Przemyślu, a osoba uprawniona do alimentów zamieszkuje i pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego w innej gminie. W takim przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej występuje do organu właściwego dłużnika z wnioskiem      o podjęcie działań wobec dłużnika.
 • Osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych nie otrzymała prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub nie ubiegała się o ich przyznanie. Wówczas taka osoba może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego  do organu właściwego wierzyciela. Do wniosku winna dołączyć zaświadczenie komornika potwierdzające bezskuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje również działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie   majątkowe   oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego   w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W 2020 r. wysłano 295 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, w tym przeprowadzono  130 wywiadów.

            W przypadku nie wywiązywania się ze swoich zobowiązań w związku z brakiem zatrudnienia, zobowiązuje się dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy,  informuje   się   właściwy   powiatowy urząd pracy o  podjęcie   działań   zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, odmowa zarejestrowania się w PUP bądź nieuzasadniona odmowa przyjęcia pracy przez dłużnika alimentacyjnego skutkuje tym, że organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie   dotyczące    uznania   dłużnika   alimentacyjnego  za    uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Decyzji nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań w kwocie     nie   niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika  alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy  dłużnika    składa    wniosek   o    ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk. oraz po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji o uprawnieniach do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji. W przypadku   otrzymania   kolejnego   wniosku o podjęcie działań i ustalenia  przez  organ   właściwy   dłużnika   na podstawie   wywiadu   alimentacyjnego lub   oświadczenia   majątkowego,    że   sytuacja  dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny   uniemożliwi   przeprowadzenie   tego   wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna   postępowania   dotyczącego   uznania  dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika   alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

            MOPS zajmuje się również ściągnięciem należności od dłużnika alimentacyjnego, ponieważ dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu całej kwoty, którą wypłacił osobie uprawnionej powiększonej dodatkowo o odsetki ustawowe za opóźnienie. Wyegzekwowaniem tej kwoty zajmuje się komornik sądowy na podstawie wniosku sporządzonego przez organ właściwy wierzyciela o wszczęcie lub przyłączenie się do prowadzonego już postępowania egzekucyjnego w imieniu osoby uprawnionej do alimentów. Organ, który przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, ma te same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów. W 2020 r. sporządzono 403 wnioski do komorników sądowych w sprawie wszczęcia lub przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego.

Ponadto komornik sądowy prowadzi egzekucję zadłużeń powstałych na podstawie zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez MOPS osobom uprawnionym do dnia 30.09.2008 r. W tym wypadku dłużnik musi zwrócić całość kwoty wypłaconej przez MOPS powiększonej o 5%. Ponadto w okresie od dnia 01.10.2009 r. do dnia 17.09.2015 r. MOPS działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla wydawał każdemu dłużnikowi alimentacyjnemu, którego zadłużenie powstało wskutek wypłaconych świadczeń przez tut. Ośrodek, decyzję żądającą zwrotu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej w   danym  okresie   świadczeniowym.   Jeżeli w wyznaczonym w decyzji terminie dłużnik nie dokonał spłaty to wszczynane było postępowanie egzekucyjne w administracji. Do 17.09.2015 r. egzekucją należności wypłaconych przez MOPS zajmowały się dwa organy egzekucyjne,   tj.   Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego oraz komornik sądowy,                  a od 18.09.2015 r. egzekucję  prowadzi tylko komornik sądowy.

Tabela Nr 40. Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w latach 2017- 2020.

Rok2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego200153173130 
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego            do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna  lub poszukująca pracy70     2216 
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego33414056 
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych528369 
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się        od zobowiązań alimentacyjnych509     257 
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych6003 
Złożenie wniosku o ściganie                      za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego478307 
Skierowanie wniosku  o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego180  83 
Skierowanie wniosku  o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego1454 
Wydanie decyzji administracyjnych          w sprawie zwrotu  przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń  z funduszu alimentacyjnegonie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy 
Sporządzanie wniosków do komorników sądowych w sprawie wszczęcia lub przyłączenia się            do postępowania egzekucyjnego562494438403 

Tabela Nr 41. Zestawienie wpłat dokonanych przez komornika sądowego wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego.

Wielkość dokonanych wpłat w 2020 r. w zł *
kapitałodsetki
525 401,01556 451,77

* w drodze egzekucji komorników sądowych oraz wpłaty zaległości przez dłużników alimentacyjnych

ROK2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.
Łączna kwota należności przekazana przez komornika sądowego lub dłużnika alimentacyjnego424 718509 030480 896525 401,01
z tego przekazano na: 
dochód budżetu państwa254 831305 418288 538315 240,39
dochód własny gminy dłużnika i wierzyciela169 887203 612192 358210 160,62
dochód gminy dłużnika (inne gminy)0000

Do 17.09.2015 r.  podział dokonany był  zgodnie z art. 27 ust.1, 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z którego wynikało, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami, z czego:

 • 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,
 • 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy dłużnika,
 • 60 % kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

            W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% kwoty.

Od 18.09.2015 r. podział kształtuje się następująco: 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. 

            Natomiast    zadłużenie z   tytułu       wypłat      świadczeń z   funduszu    alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 43 425 997,29 zł.

            Dużym wyzwaniem dla organów właściwych jest obsługa dłużników alimentacyjnych, ponieważ przekazana dotacja jak i środki uzyskane ze zwrotu należności wypłaconych z tyt. otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest  zbyt mała na pokrycie rzeczywistych kosztów. Większość dłużników alimentacyjnych nie osiąga dochodów i nie dokonuje żadnych wpłat z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na organ właściwy   realizację    zadań   polegających na podjęciu działań wobec dłużników alimentacyjnych i współpracę z wieloma organami, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

W 2020 r. dłużnicy alimentacyjni korzystali z możliwości złożenia wniosku o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz rozłożenia na raty, co wiąże się z wdrożeniem procedur wskazanych w kodeksie postępowania administracyjnego. Jednym z głównych powodów nie alimentacji wskazują brak zatrudnienia, a tym samym stałego źródła dochodu.

Dużym  obciążeniem jest przygotowywanie dokumentacji dla  Wojewody  w sprawach dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z zakresu świadczeń rodzinnych, ponieważ w większości dotyczy to osób, które już nie pobierają świadczeń rodzinnych, a organ właściwy musi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, wszcząć postępowanie administracyjne celem uchylenia decyzji lub ustalenia sytuacji materialnej danej rodziny. Obciążeniem jest korespondencja, która jest dostarczana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, gdzie na ten rodzaj zadania nie otrzymuje się żadnych środków.

            Reasumując, otrzymane środki na finansowanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w całości nie pozwalają na właściwe funkcjonowanie i prawidłową obsługę zadań, co w konsekwencji powoduje, brak wzrostu wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanej pracy (np. poszerzania zakresu zadań), rotacje zatrudnienia jak również możliwości zatrudnienia dodatkowych osób.     

IX. Program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” jest to systemowe wsparcie polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim  i  zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

Program ten od 1 kwietnia 2016 r. gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla każdego dziecka w rodzinie wypłacana jest aż do uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Wsparcie zostaje  przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.

Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:

 1. obywatele Polski,
  1. cudzoziemcy:

– gdy stosuje się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych,

– gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych,

– gdy posiadają kartę pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”, ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych do Polski w celu podjęcia studiów oraz mających prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.

Tabela Nr 42. Świadczenia wychowawcze przyznane i wypłacone w latach 2017-2020 z uwzględnieniem świadczeń nienależnie pobranych.

RokLiczba świadczeń wypłaconychKwota świadczeń wychowawczych wypłaconaZwrot nienależnie pobranych świadczeń
201767 27133 511 43055 763
201864 82032 255 673125 496
201984 51742 041 359124 695
2020107 42353 214 82584 930

            Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenie o podobnym charakterze, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje   do   właściwej  gminy.   Jest to mechanizm, który funkcjonuje  już w   systemie   świadczeń rodzinnych i eliminuje   sytuacje   jednoczesnego   pobierania   świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

            Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie   przysługiwać,   jeżeli   rodzinie   przysługuje za   granicą     świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. 

Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą  możliwą  kwotę świadczeń  przewidzianą  w  ustawodawstwie  jednego  z tych   państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca). Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ   informuje   o   tym   fakcie   właściwego    wojewodę w Polsce. Wojewoda zaś przekazuje te informacje do organu właściwego.

Mechanizm koordynacji świadczeń o charakterze rodzinnym w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie jest rozwiązaniem nowym. Funkcjonuje już od dnia wejścia Polski do UE, tj. od ponad 14 lat i skutecznie zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim   UE,   EOG   lub Szwajcarii,    instytucja   właściwa   w tym   państwie    zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze    rodzinnym   w   innym     państwie   wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.

            Koordynacja świadczenia wychowawczego odbywa się na tych samych zasadach jak innych świadczeń rodzinnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia   2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.

Tabela Nr 43. Świadczenia wychowawcze przyznane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, od stycznia 2018 roku Wojewodę Podkarpackiego.

  RokIlość przekazanych wniosków do Marszałka WojewództwaIlość zapytań o koordynację skierowanych do Marszałka WojewództwaIlość wydanych decyzji przez Marszałka Województwa
20171056593
201811877177
201926891274
20205175358

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów i niezależnie od tego, czy na dziecko są ustalone alimenty.

Od 1 lipca 2019 r. rodzice mają aż 3 miesiące na złożenie wniosku o 500+ dla nowonarodzonego dziecka. Otrzymają wtedy 500+ z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Taka sama reguła ma zastosowanie do osób, które uzyskały opiekę nad dzieckiem.

Kolejną wprowadzoną w 2019 r. zmianą jest ciągłość świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ jest przyznawane wszystkim dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczym do ukończenia 18 lat. Dotyczy to nie tylko placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, ale też placówek:

– typu socjalizacyjnego

– typu interwencyjnego

– typu specjalistyczno – terapeutycznego

– regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

– interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Wniosek o świadczenie składa dyrektor w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka. Pieniądze mają być przeznaczone w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rezygnacja z kryterium dochodowego oznacza prostszą procedurę przyznawania świadczenia. Aktualnie nie jest już wydawana decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia 500+. Zamiast tego, wysyłana jest automatycznie generowana informacja o przyznaniu świadczenia, na wskazany adres e-mail. Jeśli we wniosku nie został podany adres poczty elektronicznej, to informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w urzędzie. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty 500+.

Decyzja administracyjna jest wydawana tylko w sprawach:

– odmowy przyznania 500+

– uchylenia prawa do 500+

– zmiany prawa do 500+

– rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego 500+.

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego:

– udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektro­nicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobo­wiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej;

– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w infor­macji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej.

Osoba, która nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze 500+, jest obowiązana do jego zwrotu. Co do zasady, od kwot nienależnie pobranego świadczenia  wychowawczego  naliczane są ustawowe odsetki za opóźnienie. Natomiast w przypadku braku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z zapisami ustawy zwrot nienależnie pobranych pieniędzy z programu Rodzina 500+ może być rozłożony na raty lub potrącany z bieżących wypłat świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów. W szczególnych sytuacjach nienależnie pobrane świadczenia mogą być całkowicie umorzone.

Tabela nr 44. Nienależenie pobrane świadczenia wychowawcze.

RokLiczba decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczeniaKwota nienależnie pobranych świadczeńLiczba decyzji umarzających nienależnie pobrane świadczeniaLiczba decyzji umarzających odsetki od nienależnie pobranych świadczeńLiczba decyzji             o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń
201756108 000,0002
201874117 903,300213
20192732 000,00003
202037 500,00001

X . Program „Dobry start”.

Od 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu  „Dobry start” (Dz. U   z dnia  1 czerwca 2018 r., poz. 1061). 

            Świadczenie przysługuje raz do roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł.  Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

            Wnioski drogą elektroniczną można   składać   od   lipca danego roku,   a drogą   tradycyjną od sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku.

            Z wnioskiem   o    świadczenie   „Dobry strat”   może wystąpić: rodzic, opiekun    prawny albo opiekun faktyczny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, osoba ucząca się.

            Świadczenie   „Dobry start”   przysługuje  w   związku   z rozpoczęciem   roku szkolnego do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się 20-go roku życia;

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 24-go roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

            Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

– ukończenia 20-go roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20-go rok życia;

– ukończenia 24-go roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w   roku   kalendarzowym,   w   którym   dziecko   lub   osoba   ucząca   się   kończy                    24-ty rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dnia 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmieniła się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6. Zmiana polegała na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które rozpoczynając naukę od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).
            Organ właściwy realizuje zadania dotyczące świadczenia „Dobry start” jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie dobry start, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

Tabela nr 45. Realizacja świadczenia „Dobry start”.

RokKwota wypłaconych
 świadczeń
Liczba
wniosków
Liczba dzieci
20181 809 300,00 zł4 3976 033
20191 842 450,00 zł4 5836 140
20201 783 800,00 zł4 5675 946

XI. Karta 3+

            Realizację Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i  rodziny zastępczej”  na terenie Miasta Przemyśla przyjęto Uchwałą Nr 275/2011   Rady   Miejskiej w Przemyślu  z dnia 24.11.2011 r. (późn. zm. Uchwała Nr 241/2019 z dnia 28 listopada 2019r.) i przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemyślu.

             Program, o którym mowa wyżej adresowany był do rodzin wielodzietnych (tj. co najmniej troje dzieci) a obecnie adresowany jest do  rodzin zastępczych, w tym również rodzin, gdzie dzieci są wychowywane przez jednego z rodziców, zamieszkujących i zameldowanych na terenie miasta Przemyśla.

            Jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, promowanie pozytywnego wizerunku   rodziny   wielodzietnej i rodziny zastępczej oraz ułatwianie w/w rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Do realizacji tego celu wprowadzono kartę „Przemyska Rodzina 3+”, którą   otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej na podstawie złożonego wniosku począwszy od  1 stycznia 2012 r.

            Od 16 czerwca 2014 r. do nadal obowiązuje na terenie miasta Przemyśla „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” wydawana na wniosek strony wyłącznie dla rodzin zastępczych zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta, które nie spełniają wymogów otrzymania Karty Dużej Rodziny tj. posiadają łącznie mniej niż troje dzieci   kwalifikujących   się             do otrzymania Karty.

            W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. liczba wydanych kart „Przemyskiej Karty Rodziny Wieloletniej 3+ i rodziny  zastępczej” wynosi 6 z tego dla Rz- rodziców/opiekunów 4 karty i dla D – dzieci 2 karty.

            Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rządowa Karta Dużej Rodziny na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. program pomocy dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 755 z późn. zm. z dnia 05.06.2014 r.), zaś od dnia 01 stycznia 2015 r. zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny zostały określone w ustawie z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.) obecnie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.

Od dnia 01.01.2015 r. prawo do posiadania  Karty Dużej Rodziny   rozpatrywane jest już na podstawie ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny /Dz. U. z 2014 r. poz.1863 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27. maja 2014 r. w sprawie szczegółowych  warunków   realizacji    rządowego    programu    dla    rodzin   wielodzietnych /Dz. U. z 2014 r. poz.755  z późn. zm./ (aktualnie Dz. U. z 2020r. poz.1348 z późn. zm.).

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przyznano 451 kart, zaś wydano132  karty rodzinom tj. 399 osobom, z tego dla rodziców, małżonków 122 karty i  dla  dzieci 277 kart. W tym czasie anulowano 10 kart z tego dla rodziców/ małżonków  i dla dzieci 9 z powodu  błędów, a także wydano 8 duplikatów kart. Przysługujący koszt   faktyczny   realizacji   tego   programu uzyskany z budżetu państwa wyniósł 1 197,96 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przyznano 816 kart, zaś wydano 821 (5 kart wydanych z 2017 r.) z tego dla rodziców/małżonków 289 i dla dzieci  527 kart dla 185 rodzin.                W tym okresie czasu anulowano 2 karty – 1 błąd, 1 śmierć posiadacza,    zaś    unieważniono 37 kart, w tym 12 dla rodziców/małżonków i 25 dla dzieci. Wydano 12 duplikatów kart. Przysługujący koszt realizacji tego programu uzyskany z budżetu państwa wyniósł 1 833,95zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyznano 1 741 kart, zaś wydano 1 935 (194 karty wydane z 2018 r.) z tego dla rodziców/małżonków 1395 kart i dla dzieci 533 karty – dla 892 rodzin. W tym okresie czasu anulowano 11 kart – 10 błąd, 1 śmierć posiadacza, zaś unieważniono 47 kart, w tym 18 dla rodziców/małżonków i 25 dla dzieci. Wydano 24 duplikaty kart. Przysługujący koszt realizacji tego programu uzyskany z budżetu państwa wyniósł 5 842,03 zł.

Od dnia 01.01.2019 r. na mocy wyż. cyt. ustawy o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania karty przysługuje rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica jeżeli mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek. W 2019 r. wpłynęło 672 takich wniosków, w wyniku których wydano 1 275 kart.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyznano 567 kart, zaś wydano 699 (132 karty wydane z 2019 r.) z tego dla rodziców/małżonków 345 kart i dla dzieci 354 karty – dla 275 rodzin. W tym okresie czasu anulowano 3 karty – 3 błąd, zaś unieważniono 49 kart, w tym 17 dla rodziców/małżonków i 26 dla dzieci. Wydano 11 duplikatów kart. Przysługujący koszt realizacji tego programu uzyskany z budżetu państwa wyniósł 1 763,22 zł.

W 2020 r. wpłynęło 75 wniosków o wydanie karty rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, w wyniku których przyznano 125 kart.

Tabela Nr 46. Realizacja Programu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r.

RokIlość wnioskówŁączna ilość wydanych kartw tym dla: rodziców/ opiekunóww tym dla: dzieciOdmowa wydania kart
20171754021222770
20183388162895270
20199261 9281 3955330
20202766993453540

XII. Dodatek Mieszkaniowy.

            Dodatek mieszkaniowy jest formą rekompensaty wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu mieszkalnego osobom uprawnionym (gospodarstwom mieszkaniowym) wymienionym w obowiązujących przepisach.

Podstawą prawną do załatwiania spraw dodatków mieszkaniowych jest:

1. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.256 z  późn. zm./,

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie  dodatków    mieszkaniowych  /Dz. U. z 2001 r. Nr156 poz.1817 z późn. zm /.

            Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  1. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  1. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  1. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  1. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
  1. nie przekroczyć dopuszczalnej przez ustawę powierzchni użytkowej lokalu;
  1. nie przekroczyć kryterium dochodowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi   różnicę między wydatkami   przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości :

 •   15% dochodów w gospodarstwie 1 osobowym,
  •   12% dochodów w gospodarstwie 2 – 4 osobowym,
  •   10% dochodów w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Wszelkie   zmiany   występujące   w   czasie   obowiązywania decyzji   nie   mają   wpływu na wysokość już przyznanego dodatku,   oprócz zmiany miejsca zamieszkania   głównego najemcy lub zgonu głównego najemcy.

                 Za   dochód   uważa     się wszelkie    przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Kryterium dochodowe wynosi – średni miesięczny dochód na 1 członka gosp. domowego w okresie 3 miesięcy  poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie 1 osobowym.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, zaś ryczałt na zakup opału z tytułu braku w lokalu centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz gazu przewodowego do rąk wnioskodawcy.

Tabela Nr 47. Zestawienie przyznania dodatków mieszkaniowych w latach 2017 -2020.

RokIlość wnioskówIlość decyzji pozytywnychIlość przyznanych dodatkówKwota przyznanych dodatkówŚredni dodatek
20172960282117 2063 869 148,99224,87
20182 6622 49915 3413 392 086,50221,11
20192 3082 17113 4392 877 540,61212,76
20202 0761 95411 9812 480 670,08207,05

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Plan  :  2 469 826,00 zł                                      Wykonanie :  2 458 469,69 zł. 

Brak zobowiązań za 2019 r.

 W   planie   budżetu  Gminy  na   2020 r. została ostatecznie ujęta kwota 2 469 826,00 zł wraz z obsługą dodatków mieszkaniowych.

W wyniku dokonanego rozliczenia wydanych i wypłaconych decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe za okres od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r. zostało przyznanych łącznie 11 981 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2 480 670,08 zł. wydając łącznie 1 954 decyzji  pozytywnych.

Z 1 954 decyzji pozytywnych  przyznano:                                                                                   

 • 4 106 dodatków na kwotę 81 8407,17 zł z przeznaczeniem na lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy wydając 666 decyzji,
 • 1 606 dodatków na kwotę 260 541,41 zł z przeznaczeniem na lokale w spółdzielniach mieszkaniowych wydając 263 decyzje,                                                     

–  6 269 dodatków na kwotę 1 401 721,50 zł z przeznaczeniem na pozostałe lokale (prywatno- czynszowe, własnościowe, zakładowe, wspólnoty, TBS, domki jednorodzinne itd.) wydając 1 025 decyzji.

XIII. Dodatek energetyczny.

Z   dniem     1   stycznia   2014 r.   zgodnie   z   Uchwałą   Nr   226/2013     Rady    Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. zadanie dotyczące dodatku energetycznego, zostało przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

       Zryczałtowany   dodatek   energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje na   podstawie ustawy  z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne –  oraz niektórych innych    ustaw (Dz.  U. z 2013 r. poz. 984) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Aby otrzymać w/w dodatek wnioskodawca musi spełnić łącznie 3 przesłanki:  jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej  i zamieszkuje w miejscu dostarczania tej energii.

Na wypłatę dodatków energetycznych jest przyznawana  subwencja  ze Skarbu   Państwa – od Wojewody – na zasadach wnioskowania kwartalnego, a następnie rozliczania na koniec danego kwartału.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wypłacono 2 154  dodatków energetycznych na łączną kwotę     30 197,08  zł, w tym 601,08 zł kosztów obsługi tego zadania. Plan   na dodatki energetyczne na 2020 r. wyniósł  30 200,00 zł.

XIV. Pomoc materialna dla uczniów.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 października 2013 r. zadania dotyczące świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym   dla   uczniów  zamieszkałych   na   terenie   Miasta    Przemyśla,   zostały   przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendia szkolne,
  1. zasiłki szkolne

Podstawa prawna:

–  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.),

– Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 12/2014 z dnia 06.02.2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 13.03.2014 r. poz. 952 zm. Uchwałą Nr 32/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 06.03.2014 r. Dz. U. Woj. Podk. z 2014 r. poz. 953 zm. Uchwałą Nr 135/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 sierpnia 2015 r. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 2697),

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

Stypendia i zasiłki szkolne przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa (80% kwoty) i budżetu gminy (20% kwoty). Na wypłatę zasiłków szkolnych gmina może przeznaczyć maksymalnie 5% z kwoty dotacji.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust.2 ustawy o systemie oświaty przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

A.  Stypendia szkolne

Do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Zamieszkują na terenie Miasta Przemyśla,
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełniają określone kryterium dochodowe określone  w art. 9 ustawy z dnia   12    marca   2004 r. o      pomocy    społecznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.  (Dz. U. 2018r. poz. 1358) nie może przekroczyć kwoty 528 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny (od 01 października 2018 r. do 30 września 2021 r.).

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane:

   1) na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

   2) na wniosek    odpowiednio   dyrektora   szkoły,   kolegium     pracowników    służb   społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2,

  3) świadczenia  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym   mogą  być również przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Przemyślu lub za pośrednictwem poczty do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym,  powszednim dniu lutego  – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden  miesiąc i nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w § 3 (uchwały nr 12/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 luty 2014 r.)  miesięcznie lub jednorazowo w terminach:

1) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,

2) do dnia 31 sierpnia – za okres od stycznia do czerwca danego roku.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Wypłata stypendium szkolnego jest dokonywana przelewem na wskazane konto bankowe rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Miesięczna kwota stypendium szkolnego ustalana jest w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego dla dzieci  w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, tj. 124 zł (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, t.j. Dz. U. z  2020 r., poz.111 z późn. zm.) i powinna wynosić nie mniej niż 80 % i nie więcej niż 200% kwoty tego zasiłku.

Wyróżnia się następujące formy stypendiów szkolnych:

 • całkowite lub częściowe  pokrycie kosztów udziału  w  płatnych  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;
 • całkowite lub częściowe pokrycie udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 •  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
 •  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

– świadczenie w formie pieniężnej w przypadku jeżeli udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe.

B. Zasiłki szkolne

Podstawą przyznania uczniowi zasiłku szkolnego stanowi łączne spełnienie następujących przesłanek:

–  wystąpienie zdarzenia o charakterze losowym,

–  nie przekroczenie terminu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,

–  związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem, a trudną sytuacją materialną,

– związek pomiędzy tą przejściowo trudną sytuacją materialną, a niezaspokojonymi potrzebami ucznia na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w zakresie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

W przypadku przyznawania   zasiłków   szkolnych,  kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,  o   której mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 111 z późn. zm. ).

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku w przypadku kilku oddzielnych zdarzeń o charakterze losowym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Tabela Nr 48. Udzielone stypendia i zasiłki szkolne w 2020 r.

Rok 2020Stypendia szkolneZasiłki szkolne
Liczba uczniów objętych pomocą3135
Wypłacona kwota207 532,693 100
Łączna kwota wypłaconych świadczeń:210 632,69

XV. Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych.

          W związku z informacją Departamentu ds. Finansowych PFRON w Warszawie z dnia 18.03.2020 r. o podziale środków finansowych PFRON Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pismem z dnia 06.04.2020 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Przemyślu propozycje podziału środków Funduszu przyznanych uchwałą Nr 11/2020 Zarządu PFRON wg algorytmu powiatowi grodzkiemu Przemyśl w 2020 roku w wysokości 3 421 428 zł, w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 2 152 080 zł. Na zadania bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pozostała do wykorzystania kwota 1 269 348 zł. Kwota przypadająca powiatowi grodzkiemu Przemyśl wyliczona została zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019 r, poz. 1898).

          W 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim Przemyśl faktycznie wykorzystano łącznie ze środków PFRON kwotę 3 297 151 zł, w tym na zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 105 uczestników w 3-ech warsztatach – kwotę 2 152 080 zł.

            Uchwałą Nr 37/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 kwietnia 2020 r. (zmienioną uchwałami: Nr 109/2020 z dnia 21 września 2020 r. i Nr 135/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.) określono zadania i dokonano podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Ostatecznie w całym roku budżetowym 2020 na rehabilitację społeczną (realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu) wydatkowano kwotę 3 134 026 zł, w tym: 981 946 zł na zadania bieżące i 2 152 080 zł na zobowiązania dotyczące kosztów działalności trzech warsztatów terapii zajęciowej. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu) wydatkowano kwotę 163 125 zł.

Tabela Nr 49. Podział środków finansowych PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Lp.Nazwa zadaniaPodział środków PFRON
uchwałami Rady Miejskiej
Wykonanie
Liczba dofinansowańKwota
    [w zł]
1Dofinansowanie do uczestnictwa
osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
302 000217 osób
(uczestnicy + opiekunowie)
286 480
2Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
17 8095 umów
(tylko 3 zrealizowano); 65 osób
(uczestnicy + opiekunowie)
7 513
3Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym462 348341455 021
4Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
322 19193 osoby232 932
5Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej  2 152 080  3 WTZ-ty;
105 uczestników
2 152 080
Razem rehabilitacja społeczna
realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
3 256 4288213 134 026
Razem rehabilitacja zawodowa
realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy:
165 000– wyposażenie 3-ech stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
– 1 dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– 1 sfinansowane stypendium stażowe dla osoby niepełnosprawnej
163 125
Ogółem cała rehabilitacja (społeczna + zawodowa):3 421 4288263 297 151

          Realizacja zadań i wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020 przedstawia się następująco:

a) Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

            W roku 2020 liczba osób (wraz z opiekunami) ubiegających się o przyznanie dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wyniosła 471 (w tym 127 opiekunów), natomiast dofinansowanie wypłacono dla 217 osób (w tym 61 opiekunów) na kwotę 286 480 zł, z czego 23 dofinansowania wypłacono dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz 22 dofinansowania ich opiekunom na łączną kwotę dofinansowania turnusów dla dzieci i młodzieży wraz z ich opiekunami 55 735 zł.

b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

               W 2020 roku na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych złożono 12 wniosków na ogólną wnioskowaną kwotę dofinansowania 58 992 zł. Ze względu na pandemię koronawirusa zawarto tylko 5 umów, z czego dofinansowano ze środków Funduszu 3 imprezy na łączną kwotę 7 513 zł dla 3 organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach imprez integracyjno – turystycznych wypłacono dofinansowanie uczestnictwa dla 65 osób, w tym dla 49 osób niepełnosprawnych.

            Realizacja zadania pn. „Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” w 2020 roku objęła: dofinansowanie do wycieczek turystyczno – krajoznawczych połączonych ze zwiedzaniem zorganizowanych dla osób z niepełnosprawnościami o różnym charakterze.

c) Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

            W 2020 r. w ramach dofinansowania kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego złożono 41 wniosków. Zrealizowano 37 umów. Na ich podstawie ze środków PFRON wypłacono 41 008 zł, z tego 13 dofinansowań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 17 447 zł. Przedmiotem dofinansowania były m.in. rowery rehabilitacyjne, komputery ze specjalistycznymi programami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych poza normą intelektualną i osób z orzeczonymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, platforma wibracyjna, bieżnie rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, orbitreki, inhalator, urządzenia medyczne, mata masująca, koncentratory tlenu, oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania, specjalistyczne łóżka oraz rotory elektryczne.

d) Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

            W 2020 r. w ramach dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych złożono 344 wnioski. Ze środków PFRON wypłacono 304 dofinansowania na kwotę 414  013 zł, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 34 dofinansowania na kwotę 101 986 zł. Przedmiotem dofinansowania były przede wszystkim aparaty słuchowe, pieluchomajtki dla dorosłych i dla dzieci oraz protezy kończyn dolnych i górnych, wózki inwalidzkie, ortezy, aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, obuwie ortopedyczne, szkła okularowe, soczewki i materace przeciwodleżynowe.

e) Dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.

            W ubiegłym roku na likwidację barier funkcjonalnych (tj. architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) wpłynęło łącznie 118 wniosków na łączną kwotę 650 743 zł. Na przedmiotowe zadanie wykorzystano kwotę środków PFRON w łącznej wysokości 232 932 zł, co pozwoliło na wypłatę 93 dofinansowań, w tym 14 dofinansowań do realizacji wniosków złożonych na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 32 100 zł.

            Realizacja zadania w ramach likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w 2020 r. obejmowała najczęściej: przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo (poruszającej się na wózku inwalidzkim lub mającej trudności w poruszaniu się) albo dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku poprzez: wymianę wanny na kabinę prysznicową z niskim brodzikiem lub na kabinę bezbrodzikową albo wykonanie w miejscu istniejącej wanny stanowiska natryskowego (ewentualnie z odpływem liniowym), zakup i montaż armatury łazienkowej, w tym baterii prysznicowej (deszczownicy, zestawu prysznicowego), wykonanie w łazience i/lub w WC posadzki nie poślizgowej, zakup i montaż uchwytów asekuracyjnych w niezbędnych miejscach, zakup i montaż umywalki z baterią oraz kompaktu WC przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej, zakup (i ewentualnie montaż) krzesełka prysznicowego, jak również związaną z powyższymi pracami niezbędną modernizację instalacji wodnokanalizacyjnej. Środki PFRON przeznaczono też na: wymianę istniejącej w łazience wanno kabiny z wysoką burtą na natrysk z baterią i krzesełkiem (siedziskiem) prysznicowym, zakup materiałów i położenie glazury wokół natrysku (stanowiska prysznicowego), zakup i osadzenie drzwi przesuwnych, przesunięcie drzwi łazienkowych, zakup i przesunięcie grzejnika łazienkowego, prace murarsko – tynkarskie i hydrauliczne, zamocowanie bojlera elektrycznego, połączenie łazienki i WC w jedno pomieszczenie z wykonaniem wspólnego wejścia, doświetlenie pomieszczenia w celu przystosowania go potrzeb osoby z dysfunkcją narządu wzroku, zakup i wymianę drzwi do mieszkania na dostosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i ułatwiające ich otwieranie, zakup podjazdu lub ramp teleskopowych dla wózka inwalidzkiego na schody na klatce schodowej i w wejściu do budynku (specjalne szyny), wykonanie łazienki i WC we wspólnym pomieszczeniu z zakupem i wstawieniem drzwi wejściowych, wymianę kabiny prysznicowej z wysokim brodzikiem na kabinę z niskim brodzikiem, montaż poręczy asekuracyjnych przy wejściu do budynku oraz zakup i montaż systemu wspomagającego podnoszenie i opuszczanie zewnętrznych rolet okiennych. Ogółem na likwidację barier architektonicznych wypłacono kwotę 126 869 zł dla realizacji 36-ciu wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne, w tym dofinansowano zakup pary specjalnych szyn pod wózek inwalidzki dla 1 dziecka niepełnosprawnego ruchowo na kwotę 1 850 zł.

            W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się przyznano 43 dofinansowania na kwotę 55 918 zł. Środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zakupu: zestawów komputerowych
/ notebooków z łączem internetowym oraz telefonów komórkowych i radiomagnetofonów.

Na dofinansowanie kosztów likwidacji barier technicznych przeznaczono 14 dofinansowań w kwocie 50 145 zł. Środki te wydatkowano na zakup: zestawu MówikPro z tabletem, wózka prysznicowo – transportowego, aparatu do mierzenia ciśnienia i tętna, słuchawki do odbioru sygnałów dźwiękowych, podnośnika uniwersalnego, schodołazów oraz łóżek wspomagających opiekę nad osobą niepełnosprawną.

f) Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

            W 2020 roku na finansowanie kosztów działalności 3-ech warsztatów terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Miasta Przemyśla dla 105 uczestników przeznaczono łącznie, z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, kwotę 2 392 026 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 2 152 080 zł. Pozostałe koszty pokryte były ze środków samorządowych Gminy Miejskiej Przemyśl w wysokości 239 120 zł oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu, które prowadzi warsztat terapii zajęciowej przy ul. Lelewela – w kwocie 826 zł.

            Jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej na terenie Przemyśla w 2020 roku były:

 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Przemyśl; WTZ przy ul. Sobótki 23 z 45-cioma uczestnikami – ogółem koszty działalności to kwota 1 024 800 zł, z czego środki PFRON to 922 320 zł,
 • Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE” z siedzibą w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 24; w WTZ przy ul. Słowackiego 85 terapią zajęciową w roku 2020 objętych było wg umowy 40 osób niepełnosprawnych – ogółem koszty działalności to kwota 910 933 zł, z czego środki PFRON to 819 840 zł,
 • Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu; WTZ przy ul. Lelewela 8a, w którym w terapii zajęciowej uczestniczyło 20 osób – ogółem koszty działalności to kwota 456 293 zł, z czego środki PFRON to 409 920 zł, a środki własne Stowarzyszenia – 826 zł.

Tabela Nr 50. Wykorzystanie przyznanych środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2020.

Lp.Zadania z zakresu rehabilitacji społecznejPodział środków PFRON uchwałą Rady MiejskiejZapotrzebowanie (złożone wnioski}WykonanieWskaźnik  wykonania w odniesieniu do potrzeb
ilośćkwotailośćkwota%
1Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
302 000471
osób
x217
osób
286 48046,1 [dotyczy liczby osób]
2Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych
17 80912 wniosków
/ 345 osób
58 9923 wnioski
/ 65 osób
7 51312,7 [dot. kwoty]
3Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
462 348385
wniosków
541 167341
dofinansowania
455 02184,1 [dot. kwoty]
4Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych
322 191118
wniosków
650 74393
osoby
232 93235,8 [dot. kwoty]
Razem1 104 348x1 250 902
[bez kwoty na turnusy]
x695 466
[bez kwoty na turnusy]
55,6 [dot. kwot z wyłączeniem kwot na turnusy]
5Dofinansowanie kosztów działalności WTZ2 152 0803 WTZ-ty /105 osób2 152 0803 WTZ-ty /105 osób2 152 080100
Ogółem3 256 428x3 402 982
[bez kwoty na turnusy]
x2 847 546
[bez kwoty na turnusy]
83,7 [dot. kwot z wyłączeniem kwot na turnusy]

Tabela Nr 51. Porównanie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2018-2020.

Lp.Zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej
Wykonanie 2018Wykonanie 2019Wykonanie 2020Wskaźnik 2020/2018Wskaźnik 2020/2019
ilośćkwotailośćkwotailośćkwota%%
1Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
308340 243280337 173217286 48084,285,0
– w tym dzieci i młodzież3037 5562129 9702334 00090,5113,4
2Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych27720 00022819 984657 51337,637,6
– w tym dzieci i młodzież421 1460000
3Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze384424 251436531 298341455 021107,385,6
– w tym dzieci i młodzież47105 1173787 92647119 433113,6135,8
4Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych113211 35275180 55093232 932110,2129,0
– w tym dzieci i młodzież1217 3008128391432 100185,5250,0
Razem: – w tym dzieci i młodzież1 082 131995 846 161 1191 019 661 069 005 130 735716 84981 946 185 53398,6 115,291,9 141,9
5Dofinansowanie kosztów działalności WTZ – zobowiązania (ilość warsztatów / liczba uczestników || kwota)3/1051 742 5803/1051 900 0803/1052 152 080123,5109,0
OGÓŁEM  x2 738 426x2 969 085x3 134 026114,4113,3

Ogółem w roku 2020 w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanej przez MOPS osobom niepełnosprawnym w oparciu o złożone wnioski i zawarte umowy wypłacono ze środków przekazanych algorytmem powiatowi grodzkiemu Przemyśl 821 dofinansowań (łącznie z dofinansowaniami dla 105-ciu uczestników przebywających w trzech WTZ-ach), w tym 84 dofinansowania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wysokość corocznie otrzymywanych środków PFRON może nie zapewnić pełnej realizacji zadań stosownie do ilości złożonych wniosków, dlatego też konieczne jest ustalenie dodatkowych procedur ich realizacji w formie zarządzenia Dyrektora MOPS oraz powołanie Zespołu Opiniującego wnioski osób niepełnosprawnych. Przygotowywano materiały oraz obsługiwano pracę Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (4 posiedzenia).

          Na podstawie umowy nr AS3/000048/09/D z dnia 24 kwietnia 2018 r. (z aneksami nr 1 z dnia 07.11.2018 r., nr 2 z dnia 10.04.2019 r., nr 3 z dnia 17.09.2019 r., nr 4 z dnia 18.11.2019 r., nr 5 z dnia 06.04.2020 r., nr 6 z dnia 02.11.2020 r. i nr 7 z dnia 17.12.2020 r.) w roku 2020 kontynuowany był pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do informacji.

          Przygotowano i wysłano do PFRON Wystąpienie Realizatora programu o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. MOPS jako realizator programu „Aktywny samorząd” wprowadził Zasady realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz Regulamin pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obowiązujące w 2020 roku, jak również powołał Zespół Opiniujący wnioski. Składanie i realizacja wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, zarówno w Module I, jak i w Module II, odbywała się w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia [SOW]. Dokumentację osób, które w MOPS złożyły wnioski w wersji papierowej, wprowadzano w wersji elektronicznej do systemu SOW.

          Na wypłatę dofinansowań w ramach programu „Aktywny samorząd” przeznaczono (razem z kosztami realizacji programu, tj. promocją, obsługą i ewaluacją) w dwóch transzach łącznie kwotę 642 180,00 zł, w tym na Moduł I – 391 500,00 zł i na Moduł II – 212 000,00 zł.

          Moduły, obszary i zadania programu, które były uruchomione w 2020 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

a) Obszar A – Likwidacja bariery transportowej

– Zadanie 1: dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd ruchu)

          – Zadanie 2: dofinansowanie uzyskania prawa jazdy (narząd ruchu)

          – Zadanie 3: dofinansowanie uzyskania prawa jazdy (narząd słuchu)

– Zadanie 4: dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu)

b) Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

            – Zadanie 1: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (orzeczenie o niepełnosprawności, stopień znaczny; narząd wzroku lub dysfunkcja obu kończyn górnych),

            – Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

            – Zadanie 3: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (stopień umiarkowany; narząd wzroku),

            – Zadanie 4: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (orzeczenie o niepełnosprawności, st. znaczny, st. umiarkowany; narząd słuchu, trudności w komunikowaniu się),

            – Zadanie 5: dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.

c) Obszar C – Likwidacja barier w poruszaniu się

            -Zadanie 1: dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

            – Zadanie 2: dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

            – Zadanie 3: dofinansowanie zakupu protezy kończyny na co najmniej III poziomie jakości,

            – Zadanie 4: dofinansowanie do utrzymania sprawności posiadanej protezy kończyny na co najmniej III poziomie jakości,

            – Zadanie 5: dofinansowanie do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

d) Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną w różnych formach opieki; wnioskodawca – osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym w wieku aktywności zawodowej, zatrudniona lub zarejestrowana w PUP)

Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

          Uzyskana pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” (edycja 2020/2021, realizacja w roku 2020):

a) w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) zawarto 40 umów i wypłacono dofinansowanie w wysokości 132 683 zł,

b) w ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) zawarto 79 umów na podstawie 95 złożonych wniosków osób niepełnosprawnych oraz wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 135 723 zł.

Tabela Nr 52. Realizacja programu „Aktywny samorząd” – edycja 2020/2021 (realizacja w 2020 r.)

ZadaniaŚrodki PFRON Przekazane transzami na realizację programu
[w zł] – limit bez kosztów realizacji  programu
  Realizacja  
Liczba złożonych wnioskówLiczba zawartych umówKwoty dofinansowania
w zawartych umowach
[w zł]
Kwoty zrealizowanych wypłat na podstawie
zawartych umów
[w zł]
MODUŁ IA1391 500,000000
A2411 2521 252
A30000
A40000
B12217124 30962 374
B2636 0000
B35319 90515 000
B415931 84131 841
B50000
C14115 00015 000
C21000
C32128 033,500
C40000
C5214 6350
D547 2167 216
Razem MODUŁ I391 500,006640238 191,50132 683
MODUŁ II212 000,009579190 595135 723
R  A  Z  E  M
(bez kosztów  realizacji  programu)
603 500,00161119428 786,50268 406

          Zakończenie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” edycji 2020/2021, ze względu na harmonogram wypłat dofinansowań w ramach Modułu I-go i Modułu II-go, następuje w następnym roku budżetowym. Zawieranie umów oraz wypłaty dofinansowań następują w systemie ciągłym – na bieżąco, aż do zakończenia realizacji i rozliczenia programu „Aktywny samorząd” w kwietniu 2021 r.

          Na temat realizowanych zadań oraz możliwości i warunków uzyskiwania dofinansowań, jak również na temat wdrożonych i realizowanych programów i projektów osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin, a także ich pełnomocnikom albo opiekunom prawnym, na bieżąco udzielano informacji – w siedzibie MOPS Przemyśl, pisemnie, telefonicznie albo poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej. Przesyłano e-mailowo wnioskodawcom druki wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON albo wskazywano lokalizację (stronę internetową MOPS), gdzie druki można pozyskać.

          Prowadzono także działania promocyjne: ogłoszenia na tablicach informacyjnych w budynku MOPS, w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych MOPS Przemyśl i UM Przemyśl, zlecenie druku naklejek i dostarczenia długopisów i ołówków reklamowych z nadrukiem logo programu „Aktywny Samorząd”, informowano o programie placówki edukacyjne, szkoły wyższe, ośrodki szkolno – wychowawcze i organizacje pozarządowe wspierające osoby niewidome i niedowidzące oraz głuchonieme i niedosłyszące, przekazywano im materiały promocyjne, informowano także mailowo potencjalnych/byłych beneficjentów o terminach składania wniosków w ramach AS. Powiadomiono WTZ-ty o możliwości wsparcia w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”. Podejmowano działania związane z ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (ankiety ewaluacyjne przesyłane do beneficjentów) oraz przeprowadzano kontrole, w tym w zakresie właściwego wykorzystania dofinansowania otrzymanego na zakup sprzętu elektronicznego nabytego w ramach programu „Aktywny samorząd”. Pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. rehabilitacji społecznej uczestniczyli w zdalnych szkoleniach nt. obsługi Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

          Współpracowano z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i urzędami, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy, Wydziałem Spraw Społecznych UM, Wydziałem Finansowym UM, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, PFRON Oddziałem w Rzeszowie, PFRON w Warszawie oraz z innymi ośrodkami pomocy społecznej, jak również z trzema podmiotami, które na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl prowadzą warsztaty terapii zajęciowej. Przygotowywano propozycje podziału środków PFRON przypadających wg algorytmu Gminie Miejskiej Przemyśl w 2020 r. i organizowano prace Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Czuwano nad zgodnością planu finansowego z limitem przyznanych środków PFRON. Wydatkowano i rozliczano środki przeznaczone na obsługę zadań (środki algorytmowe i program „Aktywny samorząd”). Sporządzano i przekazywano do PFRON w Warszawie okresowe sprawozdania rzeczowo – finansowe, tj. kwartalne i roczne, z realizacji zadań ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych w Mieście Przemyśl (dot. zadań realizowanych przez PUP i MOPS). Sporządzano do PFRON w Warszawie zapotrzebowania (wnioski) ws. przekazywania Gminie Miejskiej Przemyśl środków finansowych (kolejnych transz) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (dot. środków na realizację zadań przez PUP [rehabilitacja zawodowa] i MOPS [rehabilitacja społeczna]). Przeprowadzono kontrole w 3-ech warsztatach terapii zajęciowej. Sporządzono i przekazano do Księgowości MOPS, do Wydziału Spraw Społecznych UM oraz do Prezydenta Miasta Przemyśla inne sprawozdania, w tym ocenę rocznej działalności warsztatów terapii zajęciowej, sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl na lata 2016-2025 oraz z zakresu zadań realizowanych na Wieloosobowym Stanowisku ds. Rehabilitacji Społecznej.

W roku 2020 Gmina Miejska Przemyśl przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez PFRON Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Realizatorem wyznaczonym do prowadzenia przedmiotowego Programu został MOPS w Przemyślu. Program zgodnie z harmonogramem jego realizacji rozliczono w 2021 roku.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania tutejsze Wieloosobowe stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej:

– promowało Program poprzez przygotowanie ogłoszeń o naborze wniosków w ramach przedmiotowego zadania do zamieszczenia na stronie internetowej MOPS i UM w Przemyślu,

– przyjmowano wnioski w większości w wersji papierowej, każdy wniosek złożony w wersji papierowej wprowadzano w wersji elektronicznej do SOW (wymóg PFRON), procedowano i rozliczano wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych w systemie SOW,

– udzielano osobom zainteresowanym, opiekunom osób niepełnosprawnych oraz pracownikom instytucji prowadzących terapię, informacji nt. warunków uzyskania wsparcia w ramach Programu,

– weryfikowano dokumentację, kompletowano wnioski oraz występowano o ich uzupełnienie, kiedy zachodziła taka potrzeba,

– korespondowano/współpracowano z jednostkami / ośrodkami, które świadczą rehabilitację dla osób niepełnosprawnych,

– przyznawano świadczenia w wersji elektronicznej i papierowej lub weryfikowano negatywnie,

– współpracowano z Wydz. Finansowym (przygotowywanie poleceń przelewów oraz ich kontrola),

– współpracowano z Wydz. Spraw Społecznych UM w Przemyślu odnośnie umowy i aneksów,

– współpracowano z Odziałem Podkarpackim PFRON,

– środki przeznaczone na obsługę Modułu III wydatkowano między innymi na zakup środków ochrony osobistej dla wszystkich pracowników MOPS zgodnie z potrzebami w okresie pandemii,

– przygotowano dane do końcowego sprawozdania i rozliczenia wg umowy.

Tabela Nr 53. Informacja o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON otrzymanych przez Samorząd powiatowy na realizację Modułu III programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (realizacja w 2020 r.).

W ubiegłym roku została zlikwidowana działająca od 2010 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu Wypożyczalnia Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego.

XVI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Prezydent   Miasta   Przemyśla z   dniem 01   kwietnia 2002 r.   powołał   Powiatowy   Zespół do Spraw Orzekania   o Niepełnosprawności  przy    Miejskim    Ośrodku   Pomocy     Społecznej   w Przemyślu, który zapewnia obsługę kadrową i finansową. Siedziba tut.  Zespołu mieści się w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 1.

            Zespół realizuje zadania w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – jako pierwsza instancja. Obsługuje mieszkańców Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.

            Wydatki związane z tworzeniem i działalnością Zespołu są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

            W orzeczeniu Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zawarte są wskazania dotyczące w szczególności :

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia, w tym specjalistycznego,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce  techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust.1 ustawy z dnia                     20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r. poz.1990,z późn. zm.),
 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Tabela Nr 54.Skład powiatowego  zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Lp.Członkowie zespołu orzekającegoLiczba
 Przewodniczący1
 Sekretarz1
 Lekarze12
 Psycholodzy2
 Pedagodzy3
 Doradcy zawodowi                                      3
 Pracownicy socjalni2
 Razem członkowie24
 Obsługa administracyjna4
 Ogółem zatrudnieni w zespole orzekającym28

 

Tabela Nr 55.   Wydane   orzeczenia     przez     powiatowy     zespół   do spraw    orzekania o niepełnosprawności w 2020 r.

 • Osoby po 16 roku życia
Lp.                        WyszczególnienieLiczba
 Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności3 340
 Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych     18
 Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności    54
 Ogółem wydane orzeczenia3 412
 W tym : 
1. Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych    
                                                                                             Znaczny1 315
                                                                                    Umiarkowany1 736
                                                                                                 Lekki   289
 Po raz pierwszy                                                 891
2.Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a ustawy                      0

2. Osoby przed 16 rokiem życia

Lp.WyszczególnienieLiczba
 Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności0
 Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych30
 Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych535
                         Ogółem wydane orzeczenia565

Tabela Nr 56. Wydatki powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryKwota/liczba
1.Wynagrodzenia wraz z pochodnymiw pełnych zł401 793
2.Umowy cywilnoprawnew pełnych zł214 366
3.Wydatki pozostałew pełnych zł122 639
4.Ogółem wydatki (1+2+3)w pełnych zł738 798
5.   6.W tym : – orzeczenia osób do 16 roku życiaw pełnych zł  96 879
– orzeczenia osób powyżej 16 roku życiaw pełnych zł641 919
7.Wielkość wydatków z budżetu wojewodyw pełnych zł                    738 798  
8.Wielkość wydatków z budżetów samorządóww pełnych zł0
9. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty                     etaty6,5 
10.Liczba osób, z którymi zawarto umowy cywilno – prawneosoby20
11.Liczba zawartych umów cywilnoprawnychumowy20  

Tabela Nr 57. Funkcjonowanie powiatowego zespołu do  spraw orzekania o niepełnosprawności od 2017 r. do 2020 r.

RokWysokość środków finansowych w złIlość osób zatrudnionych etaty/umowyIlość wydanych orzeczeń
o niepełnosprawności
– ogółem
Ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – ogółem
2017634 7337226413 588
2018674 1777206533 668
2019736 4507206383 896
2020738 7987205653 412

W związku ze zmianą ustawy- Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) od dnia 01.07.2014 r. Przewodniczący Powiatowego Zespołu wydaje karty parkingowe uprawnionym osobom niepełnosprawnym i placówkom.

W 2020 roku wydano :

–   804  karty parkingowe osobom niepełnosprawnym,

–      3  karty parkingowe placówkom.

       Od dnia 1 września 2017 roku w konsekwencji zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1541) organem    wystawiającym    legitymację   stał   się  powiatowy    zespół     do      spraw    orzekania o niepełnosprawności.

W 2020  roku wydano :

–  137 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia,

–  860 legitymacji osobom po 16 roku życia.

XVII. Przemyska Karta Seniora.

            Realizację Programu  „Przemyska Karta Seniora”  na terenie Miasta Przemyśla  przyjęto Uchwałą Nr 104/2019  z dnia 24 czerwca 2019 r. i przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Wnioski o przyznanie Przemyskiej Karty Seniora można było składać od 1 października 2019 roku.

Program  „Przemyska Karta Seniora” skierowany jest  dla  Seniorów powyżej  60 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla.  Wydawana jest Seniorowi na podstawie złożonego wniosku za okazaniem dowodu osobistego. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo, ma charakter osobisty i nie może być udostępniana przez użytkownika innym osobom.

Przemyska Karta Seniora uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez  podmioty biorące udział w Programie.

Celem programu jest :

–  wspieranie i wzmacnianie potencjału Seniorów oraz aktywizowanie ich poprzez uczestnictwo w życiu społecznym,

–  wspieranie aktywności Seniorów umożliwiając im starzenie się w zdrowiu, przy zachowaniu samodzielności, niezależności i satysfakcji z życia, pomimo ograniczeń funkcjonalnych,

– stwarzanie warunków sprzyjających zaangażowaniu Seniorów w życie społeczno-gospodarcze,

– ułatwianie Seniorom  dostępu do kultury, sportu i rozrywki.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wydano  241   kart „Przemyskiej Karty Seniora”.

XVIII. Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn.: „Wspieraj Seniora”.

Celem programu było dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany był do  osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 oraz w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.

Każda z gmin mogła skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia dla osób w wieku 70 lat i więcej, jeżeli:

1. dane zadanie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej,

2. poprzez zlecanie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1   ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy,

3. poprzez zakup usługi od sektora prywatnego,

4. poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Realizacja programu rozpoczęła się w dniu 20.10.2020 roku i trwała do końca roku 2020. Gmina Miejska Przemyśl otrzymała na ten cel środki z budżetu państwa w wysokości  181 493,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 916,64 zł i pokryty został ze środków własnych Miasta Przemyśla.

W początkowym okresie trwania programu MOPS skorzystał z pomocy 2 wolontariuszy. Od listopada 2020 roku Ośrodek rozpoczął współpracę z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu.

W trakcie trwania programu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej wpłynęło 48 zgłoszeń od 39 osób. Pomoc faktycznie została udzielona 11 osobom: 9 osób w wieku powyżej 70 roku życia oraz 2 osoby w wieku poniżej 70 lat. Seniorzy zwracali się głównie z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów, czy wykupieniu leków w aptece.

XIX. Wydawanie zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza  złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej w celu skorzystania z dofinansowania w ramach Programu „Czyste powietrze” prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Podstawa prawna do wydawania zaświadczeń :

 1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219         z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Zaświadczenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej. Upoważnieniem nr 223/2020 z dnia 28.10.2020 r. Prezydent Miasta Przemyśla upoważnił Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania zaświadczeń w tym zakresie.

Mieszkaniec Miasta Przemyśl, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinien uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Do dnia 31.07.2021 r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2019. Dochód ustalany jest na zasadach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Dochody pozyskiwane są przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia z bazy danych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Tabela nr 58. Realizacja wydawania zaświadczeń „Czyste powietrze”.

RokLiczba  złożonych wnioskówLiczba wydanych zaświadczeńLiczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia
202014131

XX. Najważniejsze dokonania w 2020 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin wychowujących dzieci poprzez realizację Programu „Rodzina 500+”.
 • Realizacja rządowego programu „Dobry start”, którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300,00 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
 • Uruchomienie punktu przyjmowania wniosków oraz wydawania decyzji z pomocy społecznej, na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w głównym budynku MOPS oraz w budynku przy ul. Dworskiego.
 • Kontynuacja realizacji projektu: „Przemyślany Rozwój”.
 • Funkcjonowanie w głównym budynku MOPS punktu udzielania darmowych porad prawnych, funkcjonującego w godzinach porannych oraz popołudniowych.
 • Wydawanie zaświadczeń do Programu „Czyste Powietrze”.
 • Sprawne funkcjonowanie   Zespołu    Interdyscyplinarnego   ds.   Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie.
 • Znaczna poprawa kwalifikacji kadr – uzupełnianie wykształcenia, studia podyplomowe, specjalizacja w zawodzie oraz kursy, szkolenia i warsztaty doskonalące
 • Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi klientów – remont obiektu przy  ul. Leszczyńskiego 3.
 • Doposażenie stanowisk pracy w nowy sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie.
 • Mniejsza liczba skarg i interwencji ze strony klientów w stosunku do roku poprzedniego.
 • Poprawa jakości decyzji administracyjnych co skutkuje małą liczbą odwołań i uchyleń decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
 • Koordynacja działań i poprawa przepływu informacji do jednostek nadzorowanych w imieniu Prezydenta.
 • Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu FEAD.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne,
 • Organizacja szkoleń dla rodziców zastępczych,
 • Kontynuacja programu wspierającego osoby starsze „Przemyska Karta Seniora”.
 • Realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”, a także  programu  „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej”.
 • Realizacja  zadań dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym skierowanych do uczniów w formie zasiłków i stypendiów.
 • Wsparcie rodziców, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, poprzez wypłatę świadczenia rodzicielskiego przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka,
 • Realizacja Programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, którego głównym celem jest zachęcenie  osób po 70-tym roku życia do pozostania w domu w czasie epidemii.

XXI. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2021 ROK.

      Prawidłowa realizacja zadań pomocy społecznej wymaga nie tylko zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków finansowych, ale również zapewnienia niezbędnych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, modernizacji i rozwoju systemu informatycznego. Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest prowadzony na bieżąco monitoring problemów społecznych występujących w mieście, a także analizy zasobów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sferze socjalnej. Ustalono następujące potrzeby mające istotny wpływ na rozwój funkcjonującego systemu pomocy społecznej, a wymagające zabezpieczenia w 2021 r.:

Potrzeby w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej:

 • podejmowanie działań służących aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej osób marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizacja projektów i programów zewnętrznych,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań pomocy społecznej,
 • dalszy rozwój form wsparcia i instrumentów w pracy socjalnej (w tym asystentury rodzinnej),
 • prowadzenie i rozwój współpracy partnerskiej instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej klientów MOPS,
 • podnoszenie jakości usług kierowanych do różnych grup społecznych, rozszerzenie i dostosowanie oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi pracy,
 • zapewnienie rozwoju środowiskowej opieki osobom zależnym  i   tracącym samodzielność z powodu stanu zdrowia i/lub wieku – zabezpieczenie większych środków na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, utrzymujących osobę jak najdłużej w jej naturalnym środowisku,
 • podnoszenie kompetencji pracowników poprzez zapewnienie środków finansowych na warsztaty i szkolenia.

Potrzeby w zakresie systemu pieczy zastępczej:

 • dążenie do zwiększenia liczby zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka,
 • prowadzenie działań w kierunku zwiększenia liczby rodzin pomocowych,
 • kontynuowanie szkoleń dla rodzin zastępczych,
 • prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych,
 • rozwijanie systemu poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, ułatwiać rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej,
 • tworzenie sieci wsparcia dla rodzin (wolontariusze, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalno-oświatowe),
 • rozwijanie współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (sąd, ośrodek adopcyjny, szkoły, przedszkola, poradnie, ośrodki pomocy społecznej, policji itp.),
 • dokształcanie pracowników wspierających rodziny zastępcze,
 • tworzenie warunków do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, m.in. z rządowego programu wspierania systemu pieczy zastępczej, funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych na pełną realizację zadań  w zakresie rozwoju systemu pieczy zastępczej.

Potrzeby kadrowe:

 • zatrudnienie asystentów rodzinny,
 • zatrudnienie pracowników do Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych w okresie wzmożonej pracy.

            Przedstawione potrzeby wskazują na konieczność dalszego rozwoju form wsparcia                              i rozwoju instrumentów pracy socjalnej    (w tym asystentury rodzinnej).   Zmiany   demograficzne w Przemyślu znajdują odzwierciedlenie w rosnących wydatkach na pomoc usługową i instytucjonalną skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych.

              Przedstawione sprawozdanie obejmuje szeroki zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu. Realizuje on działania z zakresu pomocy społecznej, na poziomie gminy jak i powiatu, a także z zakresu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Od 2012 r. Ośrodek  jest jednocześnie organizatorem Pieczy zastępczej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje szereg innych zadań z zakresu polityki społecznej, m.in.:

 • obsługa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ,
 • wypłata dodatków mieszkaniowych,
 • wypłata dodatków energetycznych,
 • wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • wypłata dodatków wychowawczych i świadczeń wychowawczych,
 • wypłata dobrego startu.

              Zadania Ośrodka można podzielić na zadania o charakterze pomocowym, aktywizacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym, organizacyjnym, opiniodawczym, sprawozdawczym i nadzorczym.

       Wdrażając zadania  napotyka się często na bariery finansowe i organizacyjne. Zbyt niskie koszty obsługi nowych zadań powodują obciążenie dotychczasowych pracowników.

XXII. ZAGROŻENIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2021 ROKU.

 • brak możliwości zatrudnienia pracowników do ilości realizowanych zadań na pełny etat oraz z PUP- staże, prace interwencyjne,
 • trudności w pozyskiwaniu nowych rodzin zastępczych, a w szczególności   niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzin pomocowych,
 • zbyt mała liczba szkoleń dla pracowników MOPS z powodu ograniczeń finansowych,
 • brak środków na obsługę dodatkowych zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • zbyt małe środki przeznaczone na realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

Opracował:

Dyrektor MOPS

wraz z zespołem współpracującym.

MOPS sprawozdanie 2020