NABÓR UCZESTNIKÓW DO DOMU DZIENNEGO POBYTU

Kto może zostać podopiecznym placówki?

Uczestnikami zajęć mogą być :

  • mieszkańcy miasta Przemyśla,
  • nieaktywni zawodowo w wieku od 60 lat i więcej.

Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną lub niepełnosprawnością.

Podopiecznymi placówki mogą zostać osoby, które w wyniku zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie lub wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

Jak wyglądają zajęcia w Dziennym Domu Senior+ ?

W ramach działalności Dzienny Dom Senior +  zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym:

– socjalne – m.in. zapewnienie posiłku,

– edukacyjne,

– kulturalno-oświatowe,

– aktywności ruchowej/kinezyterapii,

– sportowo-rekreacyjne,

– aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,

– terapii zajęciowej,

– działania prozdrowotne,

– inne dostosowane do potrzeb uczestników.

Podczas pobytu podopieczni będą mieć zagwarantowaną nie tylko opiekę, ale również posiłek i różnego rodzaju zajęcia.

Głównym celem pobytu jest wsparcie seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji i zapobieganiu samotności.

Placówka zapewnia 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.

Jakie są koszty?

Pobyt w Dziennym Domu Senior + jest częściowo odpłatny. Opłata jest uzależniona od wysokości dochodu uczestnika.

Gdzie i jak można się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior + proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3 tel.  (16) 675-21-61 , e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl

lub w siedzibie Domu Dziennego Pobytu w Przemyślu, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5

Komplet dokumentów jest do pobrania poniżej.