Zarządzenie nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020r.

Zarządzenie Nr 37/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Przemyśla w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

  1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
  2. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  3. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
  4. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
  1. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  2. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz jego mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

§ 3

  1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
  2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Zarządzenie nr 37/2020 wraz z Załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020r. DOC

Zarządzenie nr 37/2020 wraz z Załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020r. PDF