Zarządzenie nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020r.

Zarządzenie Nr  36/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Przemyśla w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm. ) oraz art.18 ust.1 pkt 6 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r., poz.1876) w związku z art.4 ust.1 pkt 1 i pkt 1a, art.5 ust.4 pkt 1, art.11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz.1057) oraz upoważnienia Nr 141/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 01 czerwca 2011 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie wspierania i udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań oraz w formie powierzenia i udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji zadań.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
  3. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020r.

Załącznik do zarządzenia nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020r.

Zarządzenie nr 36/2020 wraz z Załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020r.