Zaproszenie do wydania opinii w sprawie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Przemyślu na lata 2021-2023

Zaproszenie do wyrażenia opinii w sprawie

„Programu wspierania rodziny  i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2021 – 2023”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza wszystkich partnerów społecznych oraz mieszkańców miasta Przemyśla do zapoznania się z projektem  Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2021 – 2023”   oraz do wyrażenia opinii o jego treści.

Opinie, uwagi i wnioski  można złożyć w terminie od dnia 26 listopada 2020 r. do dnia 04 grudnia 2020r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia..

Opinie, uwagi i wnioski z wykorzystaniem formularza należy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.przemysl.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu; ul. Leszczyńskiego 3;
    37-700 Przemyśl,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3,
    I p. p.2/9 w godzinach pracy Ośrodka. 

            Zebrane opinie, uwagi i wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przemyślu  www.mops.przemysl.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3.

            Nie będą rozpatrywane opinie uwagi i wnioski:

  1. złożone  po dniu 04 grudnia 2020 r.,
  2. złożone bez podania danych osobowych wyszczególnionych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
  3. przesłane w innej formie niż na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do wydania opinii w sprawie

PROGRAM wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 2021-2023

Formularz opiniodawczy PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ 2021-2023

Klauzula informacyjna dotycząca wydania opinii ws. Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej 2021-2023