Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia w celu skorzystania z dofinansowania w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE” prowadzone jest przez MOPS w Przemyślu

Mieszkaniec Miasta Przemyśl, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinien uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka ( aktualnie z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny wniosek proszę złożyć do urny przy wejściu).
  •  za pośrednictwem operatora pocztowego,
  •  za pośrednictwem platformy ePuap.

Do dnia 31.07.2021 r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2019. Dochód ustalany jest na zasadach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Dochody pozyskiwane są przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia z bazy danych udostępnianych przez Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w niektórych przypadkach konieczne będzie dostarczenie np. :

–  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ryczałt
(o wysokości przychodu i stawce) lub karty podatkowej (o wysokości opłaconego podatku) w 2019 r.

– zaświadczeń o wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej przez członków rodziny w 2019 roku,
(osoby pobierające renty, emerytury)

-zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 r.

-odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za 2019 r.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego

Kompletny wniosek (pobierz druk)

Klauzula RODO (pobierz druk)