Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 08 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 30/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

z dnia 08 października 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) i art.18a ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 141/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 01 czerwca 2011 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Unieważnia się ogłoszony w dniu 14 września 2020 r. otwarty konkurs ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Podstawą unieważnienia konkursu, o którym mowa w § 1 jest niezłożenie do ogłoszonego otwartego konkursu ofert żadnej oferty.

§ 3

Przedmiotowe zarządzenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
  3. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 08 października 2020 r.