Informacja dot. nowych okresów zasiłkowych 2020/2021

W związku z trwającym stanem epidemiologicznym, uprzejmie informuję, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny i Program „Dobry Start” można będzie złożyć do skrzynki podawczej w siedzibie MOPS Przemyśl przy ul. Leszczyńskiego 3.

Z uwagi na powyższe, proszę o dokładne i czytelne wypełnianie wniosków, zwłaszcza poprawne wpisywanie adresów, Nr PESEL. Ponadto proszę o dołączenie dokumentów związanych z:

–  dochodem uzyskanym tj. zaświadczenia potwierdzającego datę rozpoczęcia pracy    oraz dochód za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

– dochodem utraconym tj. kserokopię: świadectw pracy, umów zleceń, PIT – 11.

ZA DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU LICZY SIĘ DATĘ ZŁOŻENIA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU.

W MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98 składa się tylko i wyłącznie wnioski na trwające okresy zasiłkowe 2019/2020.

PROSZĘ NIE SKŁADAĆ WNIOSKÓW NA PRAOGRAM 500+ PONIEWAŻ ŚWIADCZENIA ZOSTAŁY PRZYZNANE DO 31 MAJA 2021 R.

Wnioski na 500+ należy składać tylko i wyłącznie dla tych dzieci, dla których nie zostało wcześniej ustalone prawo do świadczenia w MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98. 

DRUKI DO POBRANIA: MOPS UL. DWORSKIEGO 98; oraz na STRONIE INTERNETOWEJ MOPS w Przemyślu