Protokół oraz informacja ws. naboru na stanowisko Referenta w Dziale Wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Przemyśl, dnia 01.07.2020 r.

A.LK.1201.1.6.20

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta
w Dziale Wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Nabór przeprowadziła Komisja w składzie:

 • mgr Jadwiga Lis –  Przewodniczący Komisji
 • mgr Jerzy Pieniążek – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • mgr Wojciech Podgórski – Członek Komisji
 • mgr Łukasz Kiernozek – Sekretarz Komisji
 1. Na wolne stanowisko Referenta wpłynęło ogółem 22 oferty. W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 26.03.2020 r. wstępnej weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, 15 kandydatów zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru, tj. testu wiedzy.
 2. W dniu 30.06.2020 r. został przeprowadzony test sprawdzający poziom wiedzy kandydatów. Jego wyniki kształtują się następująco:
LpImię i nazwiskoWyniki
 1.Koba Sylwia23 / 27
 2.Stukan Anna14 / 27
 3.Osip Edyta12 / 27
 4.Serwatko Justyna9 / 27
 5.Sękalska Ewa9 / 27
 6.Czyż Marzena8 / 27
 7.Czyżowska Alina8 / 27
 8.Hawro Bernadetta8 / 27
 9.Koba Ewelina8 / 27
 10.Włoch Jagoda7 / 27
 11.Smyk Elżbieta6 / 27
 12.Gut Kamila5 / 27
 13.Sało Paweł5 / 27
 • W dniu 30.06.2020 r. przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z pięcioma kandydatami, którzy uzyskali najwyższy wynik w teście wiedzy. Ich wyniki kształtują się następująco:
LpImię i nazwiskoWyniki
 1.Koba Sylwia31 / 40
 2.Stukan Anna27 / 40
 3.Osip Edyta15 / 40
 4.Sękalska Ewa8 / 40
 5.Serwatko Justyna3 / 40
 • Wyniki końcowe kształtują się następująco:
LpImię i nazwiskoWyniki
 Koba Sylwia54 / 67
 Stukan Anna41 / 67
 Osip Edyta27 / 67
 Sękalska Ewa17 / 67
 Serwatko Justyna12 / 67

W świetle powyższego komisja stwierdza, że Pani Sylwia Koba, otrzymała najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę wyniki testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej, co daje podstawy do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku Referenta. Ponadto Pani Sylwia Koba spełniła wymagania formalne i niezbędne określone
w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie postępowania zastosowano następujące metody i techniki naboru:

 • Przygotowano ogłoszenie o naborze, które upowszechnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 • Dokonano wstępnej weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym.
 • Przeprowadzono test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną na podstawie, których dokonano oceny kandydatów.

Przemyśl, dnia 01.07.2020 r.

A.LK.1201.1.7.20

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko Referenta w Dziale Wspierania rodziny i pieczy zastępczej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrał: 

 • Sylwia Koba, zam. Leszno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Uzasadnienie dokonanego wyboru lub nierozstrzygnięcia naboru:

Pani Sylwia Koba spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu
o naborze. Otrzymała najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę wyniki testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej, co daje podstawy do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku Referenta.

Uwaga:

Informacja podlega upowszechnieniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3 przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta w Dziale Wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta w Dziale Wspierania rodziny i pieczy zastępczej