Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku

Zarządzenie Nr 20/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Na podstawie §6 ust.8 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w związku z art.130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U.z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) i §14 ust.1 Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. – Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny – przypadające w 2020 roku w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę – ustalam dzień  12 czerwca   2020 r. ( piątek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu.

§ 2

Treść zarządzenia uzgodniono z działającymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu – Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej „Razem”, Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” MOPS i Związkiem Zawodowym Pracowników MOPS w Przemyślu “Wspólnymi siłami”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu i Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.