Informacja dotycząca okresu zasiłkowego od 01.05.2020 r.

UWAGA !!!

WYDAWANIE WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W SIEDZIBIE MOPS PRZY ULICY LESZCZYŃSKIEGO 3 W OZNACZONYM MIEJSCU

Informuję się, że począwszy od dnia 6 maja 2020r. wnioski o pomoc należy składać wyłącznie w formie pisemnej  do skrzynki znajdującej się przy siedzibie MOPS ul. Leszczyńskiego 3. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem należy pobrać z poniższych adresów:

Wniosek o przyznanie pomocy http://wcag.mops.przemysl.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-o-udzielenie-pomocy-spo%C5%82ecznej.docx

Oświadczenie o sytuacji materialno – bytowej http://wcag.mops.przemysl.pl/wp-content/uploads/2020/03/O%C5%9Bwiadczenie-o-sytuacji-materialno-bytowej.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym http://wcag.mops.przemysl.pl/wp-content/uploads/2020/04/O%C5%9Bwiadczenie-o-stanie-maj%C4%85tkowym.pdf

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka http://arch.mops.przemysl.pl/dok/ps/nowybecikgm.pdf

W przypadku braku możliwości wydrukowania powyższych dokumentów istnieje możliwość pobrania ich w siedzibie MOPS przy ul. leszczyńskiego 3 w specjalnie utworzonym i oznaczonym do tego miejscu.

Jednocześnie informuję się, że istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną tylko za pośrednictwem ePUAP

Informuje się że są również druki dostępne dotyczące skierowania osób do domów pomocy społecznej (Wniosek wraz z zaświadczeniami lekarskimi)

ePUAP.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/myportal