Komunikat dla osób, którym kończy się okres przyznania zasiłku stałego

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 informuje się, że osobom pobierającym zasiłek stały, którym po dniu 31 marca 2020 r. kończy się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie z urzędu wydana decyzja administracyjna przedłużająca prawo do świadczenia na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Decyzja zostanie wydana bez przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego. Natomiast w przypadku osób, którym ważność orzeczenia skończyła się przed dniem 31 marca 2020 r. otrzymają taką decyzję pod warunkiem złożenia w okresie ważności dotychczasowego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie nowego orzeczenia. Potwierdzenie złożenia takiego wniosku należy dostarczyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku MOPS
przy ul. Leszczyńskiego 3.