Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 17 marca 2020

Zarządzenie Nr 9/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej

Działając na podstawie §6 ust.8 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu (uchwała
Nr 42/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 marca 2016 r.) i §4 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ( zarządzenie Nr 196/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 maja 2019 r.) oraz art.207§1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019 r., poz.1040 z późn. zm.) w związku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz.374) i upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 13 marca 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W związku z ogłoszeniem w dniu 13 marca 2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w czasie godzin urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w budynkach przy ul. Leszczyńskiego 3 i Dworskiego 98 oraz Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu w budynku przy ul. Jasińskiego 1 od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona obsługa polegająca na bezpośrednim kontakcie
  z klientami.
 2. Kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu będzie możliwy jedynie telefonicznie lub mailowo poprzez portal Empatia oraz platformę ePUAP.
 3. Wszelką korespondencję pisemną kierowaną do Ośrodka należy wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze w budynku MOPS przy ul. Leszczyńskiego 3. Korespondencja będzie codziennie wybierana przez pracowników sekretariatu i po dekretacji przekazywana do właściwego merytorycznie pracownika do załatwienia.
 4. Pracownik merytoryczny będzie informował stronę telefonicznie o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
 5. W sytuacjach wyjątkowych uzasadnionych ochroną życia, zdrowia lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa bytowego osoby lub rodziny będzie możliwy osobisty kontakt z właściwym merytorycznie pracownikiem Ośrodka lub Zespołu po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

§ 2

 1. W godzinach pracy, pracowników obowiązuje zakaz opuszczania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
  w Przemyślu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach wymagających wyjścia pracownika w tzw. “teren” uzasadnionych koniecznością wykonania czynności niezbędnych dla załatwienia sprawy pracownik może opuścić budynek Ośrodka lub Zespołu po uzyskaniu osobistej zgody Dyrektora MOPS lub jego Zastępcy lub Przewodniczącego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
w Przemyślu oraz Kierownikom Działów MOPS.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

§ 5

Niezastosowanie się do niniejszego zarządzenia skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialności porządkowej wg przepisów Kodeksu pracy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.