Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 06 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 7/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

z dnia 06 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
  1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2) mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
  3) działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 3. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, Ip. pok.2/9 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2020 r.

§ 3

 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

z dnia 06 marca 2020 r.

FORMULARZ OGŁOSZENIA

przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w komisji konkursowej na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata ( adres do korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail)
Funkcja pełniona w organizacji pozarządowej/podmiocie
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu ( proszę podać pełną nazwę oraz numer KRS lub właściwego rejestru, ewidencji potwierdzającej status prawny)
Opis doświadczenia i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach komisji konkursowe

Oświadczenie:

 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, w celu związanym z realizacją konkursu ofert w Ośrodku.
 3. Oświadczam, że dane które podaję są zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.

/……………………………………………………../ /……………………………………………………………/

( miejscowość, data) (podpis kandydata)

Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia której/ego występuje kandydat