Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 40/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu

Na podstawie §6 ust.8 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz §4 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

zarządza co następuje

§ 1

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu:

  1. w dniu 24 grudnia 2019 r. tj. w Wigilię przypadającą we wtorek – ustala się czas pracy od godziny 8.00 do godziny 12.00,
  2. w dniu 31 grudnia 2019 r. tj. w Sylwestra przypadającego we wtorek – ustala się czas pracy od godziny 8.00 do godziny 12.00.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Administracyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu.