Zarządzenie Nr 37/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.), art.18 ust.1 pkt 6 i art. 25 ust.1, ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019 r., poz.1507 z późn.zm.) oraz art. 11 ust.1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2019 r., poz.688 z późn.zm.) i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r., poz.2057) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust.1, w tym termin składania ofert jak również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, okres jego realizacji i kryteria stosowane przy ocenie ofert określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
 3. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecenie realizacji zadań publicznych następuje na podstawie umowy, po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Z dniem 31 grudnia 2019 r. wygasają umowy: Nr 1/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:” Finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn na terenie Miasta Przemyśla”., Nr 2/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:” Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni” i Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:” Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni”.

Z uwagi na powyższe przedmiotowym zarządzeniem ogłasza się otwarty konkurs ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 03 grudnia 2019 r.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2019 r., poz.1507 z późn.zm.) oraz art.11 ust.1 i ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2019 r., poz.688 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r., poz.2057) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

Zadanie nr 1.

Finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla ( schronisko na 20 miejsc).

Zadanie nr 2.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni ( min. 7-10 miejsc).

Zadanie nr 3.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni.

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: – organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Rodzaje zadań i wysokość dotacji:
 1. Zadanie nr 1: Finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla – kwota dotacji na realizację zadania w 2020 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej – 162.000,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), w tym dotacja dla schroniska tj. 20 miejsc x 6.100,00 zł koszt roczny na 1 uczestnika + 40.000,00 zł na wyżywienie = 162.000,00 zł.
 2. Zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych mężczyzn polega na:
 1. świadczeniu całodobowych usług przez wszystkie dni w roku,
 2. umożliwieniu całodobowego przebywania w schronisku osobom bezdomnym, w tym zapewnieniu miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu ( temp. w sezonie grzewczym nie niższa niż 20 C),
 3. umożliwieniu korzystania z węzła sanitarnego, wymiany odzieży, prania i suszenia odzieży,
 4. zapewnienia spożycia 3 posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego gorącego,
 5. zapewnieniu pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 6. prowadzeniu wszelkich działań mających na celu pomoc bezdomnych w wyjściu z bezdomności i walce z uzależnieniami,
 7. spełnianiu minimalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
 1. Zadanie nr 2: Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni ( min. 7-10 miejsc) – kwota dotacji na realizację zadania w 2020 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej – 35.000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Prowadzenie noclegowni ma polegać na:
 3. prowadzeniu placówki przez 365 dni w roku w godzinach:
 1. od 1 października do 31 marca – od 18.00 do 8.00,
 2. od 1 kwietnia do 30 września – od 19.00 do 7.00.
 1. zapewnieniu tymczasowego schronienia w postaci miejsc do spania w ogrzewanym pomieszczeniu ( temp. w sezonie grzewczym min. 20 C),
 2. zabezpieczeniu spożycia posiłku i gorącego napoju,
 3. umożliwieniu skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży,
 4. spełnianiu minimalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
 1. Zadanie nr 3: Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni – kwota dotacji na realizację zadania w 2020 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej – 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Prowadzenie ogrzewalni ma polegać na:
 1. prowadzeniu placówki w okresie od 1 października do 30 kwietnia przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę, jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia,
 2. możliwości ogrzania się w pomieszczeniu, w którym temp. nie jest niższa niż 18 C,
 3. zapewnieniu gorącego napoju i możliwości wymiany odzieży lub jej dezynfekcji dezynsekcji,
 4. spełnianiu minimalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. O dotację w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w pkt II ogłoszenia mogą się ubiegać podmioty wymienione w pkt I, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na terenie Miasta Przemyśla na rzecz jego mieszkańców.
 2. Oferent może złożyć ofertę na trzy zadania- na każde z osobna bądź tylko na jedno z zadań.
 3. W ramach otwartego konkursu ofert dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert są przyznawane poprzez zawarcie umowy.
 6. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, zaś przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości podanej przez oferenta w kosztorysie.
 8. W ramach przyznanych dotacji rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcie umowy – nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.
 9. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.
 10. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadań określonych w ogłoszeniu zobowiązuje się do ich wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 11. W przypadku przyznania dotacji wnioskodawcy są zobowiązani w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej MOPS w Przemyślu wyników konkursu dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcie umowy tj:
 1. oświadczenie o przyjęciu dotacji,
 2. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej dotacji ( prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą),
 3. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
 1. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust.11 skutkuje nieotrzymaniem dotacji.
 2. Dyrektor MOPS w Przemyślu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania dotacji na realizację przedmiotowych zadań.
 1. Termin i warunki realizowania zadania publicznego
 1. Zadania, o których mowa w ogłoszeniu realizowane będą w terminie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w lokalu oferenta na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w umowie zawartej z oferentem.
 2. Podmioty, które będą realizować zadania powinny posiada niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferent realizujący zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania zleceniodawcy o planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania i realizację umowy.
 1. Termin, miejsce, tryb i warunki składania ofert
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2020 r. do godz.15.00 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( decyduje data wpływu do MOPS w Przemyślu).
 2. Oferta, która wpłynie po upływie w/w terminu nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Oferta winna być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r., poz.2057) – wraz z wymaganymi załącznikami dla każdego z zadania z osobna. Formularz winien być wypełniony czytelnie, kompletnie a miejsca nie wypełnione przekreślone. Złożenie oferty na druku niezgodnym z w/w rozporządzeniem skutkować będzie powstaniem błędu formalnego i odrzuceniem oferty.
 4. Oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert winny być złożone w określonym terminie, w zamkniętej kopercie z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu, na właściwych drukach z kompletem załączników i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 1. W przypadku składania oferty na dwa lub więcej zadań dopuszcza się dołączenie tylko jednego kompletu w/w dokumentów ( nie dot. kalkulacji kosztów).
 2. Każdą stronę załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione z datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu. Komisja Konkursowa będzie działać w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej.
 2. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień.
 3. Przed dokonaniem wyboru oferenta zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Komisję Konkursową terenu schroniska, noclegowni i ogrzewalni w celu zweryfikowania informacji zawartych w ofercie.
 4. Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową ofert na podstawie ilości uzyskanych punktów ( łącznie oferent za ocenę merytoryczną może uzyskać 100 pkt) i zarekomenduje do realizacji zadania publicznego ofertę z najwyższą ilością punktów, a następnie przedłoży dokumentacje konkursową Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Konkurs rozstrzyga Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie jest przekazywane do akceptacji Prezydentowi Miasta Przemyśla.
 6. Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 7. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentom.
 8. Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r.
 9. Ogłoszenie zawierające ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń MOPS w Przemyślu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej MOPS.

Kryteria formalne.

 1. Do udziału w konkursie ofert ( oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
 1. złoży ofertę na obowiązującym formularzu ofert,
 2. wypełni wszystkie wymagane pola formularza ofertowego,
 3. dołączy do oferty wszystkie wymagane załączniki:
 1. ostatni aktualny wydruk z rejestru, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności,
 2. pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,
 3. tytuł prawny do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie,
 4. sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),
 5. sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.z 2019 r., poz.351) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),
 6. aktualny statut organizacji oraz regulamin organizacyjny podmiotu,
 7. oświadczenie o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł na ten sam cel,
 8. oświadczenie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z z otwartym konkursem ofert, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
 9. uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje/ doświadczenie zawodowe pracowników.
 1. oferta będzie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
 2. oferta będzie złożona w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu,
 3. oferent będzie uprawniony do złożenia oferty zgodnie z art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4. działalność statutowa oferenta będzie zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.
 5. Oferenci przystępujący do konkursu ofert działający wspólnie, którzy zamierzają złożyć ofertę wspólną są zobowiązani przy jej składaniu spełnić warunki określone w art.14 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria merytoryczne. / max. 100 pkt/

 1. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym udział środków własnych ( udział środków własnych dot. tylko wsparcia zadania publicznego) – do 50 pkt,
 2. ocena możliwości organizacyjnych realizacji zadania publicznego przez oferenta ( zasoby lokalowe, kadrowe, rzeczowe) – do 20 pkt,
 3. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków publicznych na realizację podobnych zadań w poprzednich okresach – do 20 pkt,
 4. doświadczenie o realizacji podobnych projektów w poprzednich okresach – do 10 pkt.
 1. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2018 i 2019 roku:
 1. Finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla:
 1. rok 2018 – kwota dotacji -185.000,00 zł,
 2. rok 2019:
 1. kwota dotacji planowana – 162.000,00 zł,
 2. kwota dotacji zrealizowana do 30.11.2019 r. – 121.500,00 zł.
 1. Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni:
 2. rok 2019:
 1. kwota dotacji planowana – 35.000,00 zł,
 2. kwota dotacji zrealizowana do 30.11.2019 r. – 26.250,00 zł.
 1. Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni:
 2. rok 2019:
 1. kwota dotacji planowana – 10.000,00 zł,
 2. kwota dotacji zrealizowana do 30.11.2019 r. – 7.500,00 zł.