OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk

 Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze – wg Rozporządzenia RM z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936, z późn. zm.).

I. Wymagania niezbędne kandydata:

spełnianie wymagań zgodnych z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych, z dnia 21 listopada 2008 roku określanych dla stanowisk urzędniczych, kandydat:

– jest obywatelem polskim, lub spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– cieszy się nieposzlakowaną opinią,

Wykształcenie:

a) średnie informatyczne (technik informatyk) lub pokrewne

lub

b) wyższe na kierunku w zakresie: informatyka, teleinformatyka lub pokrewne

w przypadku wykształcenia średniego, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie i umiejętności zawodowe:

1)  znajomość przepisów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość zasad zabezpieczeń baz danych i infrastruktury technicznej,

2) znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarzadzanie dokumentacją, e- PUAP itd.),

3) posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery, doświadczenie
i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,

4) umiejętność analitycznego myślenia, zdolność do pracy pod presją czasu, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego uczenia się i chęć poznawania nowych technologii IT.

5) znajomość programów dziedzinowych funkcjonujących w ośrodku pomocy społecznej:

– POMOST/PIECZA ZASTĘPCZA

– SR/SW/DS/DM/DE/ST/FA

– PŁATNIK

– FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

– PROGRAM DO HR

– AKTYWNY SAMORZĄD

– SYSTEM SEPI

– SYSTEM CAS

– SYSTEM SOW

– KARTA DUŻEJ RODZINY

– SYSTEMY SPRAWOZDAWCZE

– WCAG 2.0

6) wdrażanie (koordynacja wdrożeń) lokalnych, regionalnych i centralnych systemów informatycznych, udział w testach i odbiorach rozwiązań, obsługa zgłoszeń użytkowników

7) umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do obowiązków Informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu należy w szczególności:

1. Zadania główne

1) utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej ośrodka,

2) usuwanie problemów programowych i sprzętowych związanych z pracą na stanowiskach komputerowych,

3) konfiguracja, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego,

4) nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Ośrodku,

5) wykonywanie i weryfikacji kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,

6) zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,

7) instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,

8) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Ośrodka (w tym: rozwój systemu informatycznego, monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w ośrodku, udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego, nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Ośrodek, inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej, planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego, nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych)

9) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów i systemów komputerowych,

10) rejestrowanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,

11) administrowanie serwerami LINUX i WINDOWS,

12) Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych

2. Zadania pomocnicze

1) współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej ośrodka oraz Biuletynu Informacji Publicznej

2) współudział z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zabezpieczeń informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym aktualizacji dokumentacji w tym zakresie

3) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych/zapytaniach  związanych z zagadnieniami informatycznymi.

3. Zadania okresowe

1) sporządzanie kopii zapasowych, archiwizowanie zbiorów

2) szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego sprzętu komputerowego instalowanego w ramach ich stanowisk pracy

3) przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości

4) nadzór nad zbiorami centralnymi, słownikami centralnymi systemów dziedzinowych, certyfikatami Emp@tia, aktualizacja systemów dziedzinowych funkcjonujących w ośrodku,

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.

V. Informacja o warunkach i miejscu wykonywania pracy:

Komórka organizacyjna – Obsługa informatyczna

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Umowa terminowa – na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością dalszego zatrudnienia – w przypadku konieczności odbycia służby przygotowawczej – pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, jako warunek dalszego zatrudnienia.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2019 r.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny /podpisany/.

2. CV /podpisane/. Prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie /podpisany/.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym /podpisane/.

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności                               za przestępstwo popełnione umyślnie /podpisane/.

8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za wszystkie przestępstwa umyślne i nieumyślne /podpisane/.

9. Inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji/podpisane/.

VII. Metoda i selekcja kandydatów:

1. Procedurę konkursową przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, dokumentując swoje prace odpowiednimi protokołami.

2. Postępowanie konkursowe składa się z następujących etapów:

– Wstępna selekcja złożonych ofert.

– Test

– Rozmowa kwalifikacyjna.

3. Niezłożenie kompletu dokumentów i oświadczeń lub dokumentów niepodpisanych wymienionych w punkcie VI ogłoszenia lub niespełnianie wymagań wymienionych w punkcie I ogłoszenia skutkuje odrzuceniem oferty na etapie „Wstępna selekcja złożonych ofert”.

4. Procedurę konkursową kończy protokół komisji konkursowej po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych zawierający listę rankingową kandydatów do zatrudnienia na stanowisko Informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 03.10.2019 r. do godz. 15-ej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 3 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami. Oferty tylko w formie pisemnej, należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Ośrodka lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „KONKURS na stanowisko Informatyka MOPS”. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP MOPS Przemyśl oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Ośrodka.

2. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, przez okres 5 lat.

4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po przekroczeniu 3 miesięcznego okresu przechowywania.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. W procesie postępowania rekrutacyjnego MOPS Przemyśl przetwarza Państwa dane osobowe. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania danych osobowych zapraszamy na stronę internetową Ośrodka:

https://mops.przemysl.pl/klauzula-rodo-w-procesie-rekrutacji/

Przemyśl, dnia 19.09.2019r.