Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny pomocowej

KIM JEST RODZINA POMOCOWA? 

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być wspierane przez rodziny pomocowe, na zasadach określonych w art. 73-75 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (np. w związku z wypoczynkiem, o którym mowa w art. 69 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, udziałem w szkoleniach, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi) piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej.

Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta między Starostą  a rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć  2 miesięcy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

-rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka;
-małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE POMOCOWEJ:

W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej wypłaca się świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie pomocowej.

Świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i ust. 1a, art. 81, art. 83 i art. 84 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są udzielane na wniosek rodziny pomocowej, który składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie pobierali świadczeń, dodatków lub dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust.1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84.

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie.

Rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej otrzymują miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. nie niższej niż kwota 2000 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z poźn.zm).