OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk

Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze – Rozporządzenia RM z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936, z późn. zm.).

  1. Wymagania niezbędne kandydata:

spełnianie wymagań zgodnych z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych, z dnia 21 listopada 2008 roku określanych dla stanowisk urzędniczych, kandydat:

– jest obywatelem polskim, lub spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– cieszy się nieposzlakowaną opinią,