Zajęcia klubowe w WTZ

Zajęcia klubowe w  WTZ

Prezydent Miasta Przemyśla uprzejmie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W Przemyślu Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi:

  • Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu przy ul. Lelewela 8A,
  • Spółdzielnia Inwalidów START w Przemyślu przy ul. Batorego 22,
  • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu przy ul. Sobótki

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu do dnia 15 listopada 2018r. (dotyczy zajęć klubowych, które zostaną uruchomione i prowadzone od dnia 01 lutego 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r.).