Przeprowadzenia warsztatów grupowych coachingu rozwoju osobistego dla 204 uczestników/czek projektu.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2018

Numer ogłoszenia

1142816

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 22.10.2018 r. do godziny 8:30 pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia:
1. Osobiście w sekretariacie MOPS w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3, lub
2. Pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3,
37-700 Przemyśl
Zaklejoną kopertę należy zaadresować:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
ul. Leszczyńskiego 3
37-700 Przemyśl
Z dopiskiem:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA
Przeprowadzenie warsztatów grupowych coachingu rozwoju osobistego dla 204 uczestników