Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny wspierającej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Przemyślu

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
ogłasza

wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:

 rodziny wspierającej 

Funkcjonowanie rodzin wspierających  reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo – nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci.

 

Oferta winna zawierać:

  1. Wniosek kandydatki/kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej  zawierający w szczególności motywację do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej (Załącznik Nr 1)
  2. Oświadczenie kandydatki/kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. (Załącznik Nr 2)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej”.

 

Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leszczyńskiego 3
37-700 Przemyśl
Sekretariat: I piętro,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00

Załącznik Nr 1 Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Załącznik Nr 2 Oświadczenie