Zaproszenie do wydania opinii w sprawie

Zaproszenie do wyrażenia opinii w sprawie

 • „Programu wspierania rodziny  i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020”Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza wszystkich partnerów społecznych oraz mieszkańców miasta Przemyśla do zapoznania się z projektem  Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020”          oraz do wyrażenia opinii o jego treści.

  Opinie, uwagi i wnioski  można złożyć w terminie od dnia 22 stycznia 2018r. do 29 dnia stycznia 2018r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia..

  Opinie, uwagi i wnioski z wykorzystaniem formularza należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@przemysl.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu; Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl,
  • bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, Leszczyńskiego 3, I p. p.2/9 w godzinach pracy Ośrodka.

  Zebrane opinie, uwagi i wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przemyślu  www.mops.przemysl.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3.

  Nie będą rozpatrywane opinie uwagi i wnioski:

  • złożone po dniu 29 stycznia 2018r.,
  • złożone bez podania danych osobowych wyszczególnionych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
  • przesłane w innej formie niż na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do wydania opinii w sprawie

PROGRAM wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 2018-2020

Formularz opiniodawczy PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018-2020