Apel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

     W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i trudnymi warunkami pogodowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zwraca się         z apelem do Mieszkańców Przemyśla o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych      i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszczania,   w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, należy przekazywać służbom społecznym:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, tel.  16 675 05 59, 16 675 05 60, 16 675 21 61

  • STRAŻ MIEJSKA – 986 telefon alarmowy czynny całą dobę

Osoby wymagające wsparcia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i występujących trudności, mogą otrzymać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu pomoc finansową , pomoc  w postaci gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku, a także zapewnienia schronienia w przypadku osób bezdomnych .

W stosunku do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zabezpieczane jest wsparcie w formie usług opiekuńczych, a w sytuacji gdy wymagają całodobowej opieki mogą zostać skierowane do domu pomocy społecznej.

Wobec osób bezdomnych, szczególnie narażonych na ujemne skutki niskich temperatur, działania podejmowane są także przez organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc w formie schronienia w noclegowniach, schroniskach, ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet            w ciąży. Wykaz placówek świadczących pomoc w formie schronienia udostępniony jest na terenie całego miasta w miejscach użyteczności publicznej.

Wszystkie osoby bezdomne mogą także skorzystać z pomocy w formie trwałych produktów żywnościowych, wydawanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu    w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Przemyślu.